و مطالب دیگر

723
۲۴ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

فراموشي هنر نقاشی و خطاطی

ظهور تكنالوژي جديد و گسترش امکانات مدرن، ضربهء جدی به داشته های معنوی و اصیل افغان ها زده است، که از آن میان هنر نقاشی و خوشنویسی را میتوان نام برد.

صالح محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گوید: “همانطوريكه جامعه به سوی تخنیک و فنون جدید گام می گذارد، تبعاً به سهولت های زیادی دست می یابد، که از آن میان، به هنر خطاطی و نقاشی توسط کمپیوتر را میتوان نام برد.  این روند، قربانی های خود را نیز می گیرد؛ بطورنمونه: هنرهای دستی بخصوص خوشنویسی و نقاشی، علاقمندان و استفاده کننده های شان را نیز از دست می دهند و به مرور زمان از بین مي روند.”

پيشينهء تاريخي هنر

هنر خطاطي و رسامي در بلخ، پيشينهء تاريخي دارد؛ اما اکنون اين هنرها نيز مثل میناتوری، کندن کاری، نقش های برجسته و حتی هنر موسيقی در بلخ، در حال از بین رفتن است.

علاقمندان هنر خطاطي و رسامي، عامل فراموشي اين هنر را پيدايش سيستم ديجيتلي، عدم توجه رياست اطلاعت و فرهنگ به اين هنر، عنوان مي نمايند.

احمد فهيم باشندهء مزارشريف كه مصروف كارهاي خطاطي و رسامي است مي گويد: ” كار با سيستم جديد ديجيتالي كه به قيمت نازل و در اسرع وقت به اتمام ميرسد، تاثير بدي بالاي هنر خطاطي گذاشته و كسي به اين هنر، توجهي ندارد.”

يكي ديگر از هنرمندان شهر مزار ميگويد: “هنرهاي دستي، از سوي مقامات فراموش شده و با مشكلات جدي  مواجه شده است. سيستم ديجيتلي، اگر چه چيزي جديد بوده و مورد توجه قرار گرفته، ولي هنر دستي رسامي و نقاشي، نسبت به هنر جديد ديجيتلي، ارزش بالاتري دارد.

بيسوادي لوحه نويسان

یکي از مواردي که بيشتر بر عدم مراجعهء علاقمندان، به لوحه نویسان و خوشنویسان بلخ تاثیر گذاشته، لوحه هایي است که به صورت غیرفنی و نه زیبا و حتی با اغلاط املايی و انشايی نوشته مي شوند. گرچند ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، این لوایح را جمعاوري نموده؛ اما هنوزهم در بعضي دكانهاي شهر، موجوداند.

“محبوب” که دارای شرکت روغنیات است و در یکی از چاپخانه هاي دیجيتالی در شهر مزارشریف، براي تهيهء لوحهء كلاني آمده، میگوید: “لوحه اي که در نظردارم تهيه كنم، سه متر طول و حدود هشتاد سانتی متر عرض دارد. لوحهء ديجيتل را ازآن جهت می پسندم که عاجل ساخته می شود. مصرف کم برداشته از لحاظ ترتیب و تنظیم نیز مقبول و خواناست، و توجه علاقمندان و مشتریانم را نیز جلب می کند.”

محبوب می افزاید كه به لوحه نویسان نیز مراجعه نموده؛ اما آنان، پول زيادي را درخواست نموده اند؛ بدین لحاظ وی برای تهیهء لوحهء مورد ضرورتش به چاب دیجیتل روآورده است.

رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، با بيان اينکه علت اساسی رکود هنرهای نقاشی و خوشنویسی، كسادي بازار خريد و فروش آثار این هنرمندان است؛ مي افزايد که این مسوولیت شهروندان است تا برای زنده ماندن هنرهای خوشنویسی و نقاشی، به هنرمندان مراجعه كنند و در رشد و زنده نگهداشتن این هنرها سهم  به سزايي بگيرند.

“رفیع نادم” از مراجعین ديگری است که به این چاپخانه آمده تا لوحه اي به سه زبان دری پشتو و انگلیسی بنویسد. وي می گوید که او به خطاطان مراجعه نموده؛ آما آنان به زبان انگلیسی نمی توانستند بنویسند؛ از هیمن خاطر به مر کز چاب کمپیوتری روی آورده است.

توجه دولت به هنرمندان

صالح محمد خلیق نیز تايید می کند که عدم مهارت نویسندگان و کم سوادی میان آنان؛ باعث شده که مردم به تخنیک هاي جديد ديجيتلي روی بیاورند. وي پشنهاد می کند که باید دولت برای حفظ هنرهای اصیل افغانستان، اقدام جدی کند؛ برای رشد و ترقی هنرهای زیبا، باید مکاتب مسلکی ایجاد گرددد و در مکاتب، بصورت جدی توسط استادان مجرب، آموزش داده شود؛ وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای موازی به آن نيز که درعرصهء هنر کار می کنند، باید به تمویل و آموزش علاقمندان بپردازند و در نمایش آثار هنرمندان، همکاری نمایند.

وي راه بیرونرفت ديگر هنر از فراموشي را، همکاری مردم می داند و میگوید: “شهروندان مزارشریف، هرگاه خانه می سازند، کوشش کنند که با نقاشی های زيبا، به زينت خانه هاي شان بپردازند. همچنان در نمایشگاه هاي آثار نقاشان و خوشنویسان، به آثار آنان توجه و خریداری نمایند؛ تا آنان  بتوانند با پول آن، به رشد و تقویت هنر شان بپردازند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد