خبرهای داخلی

335
۱۵ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: جمشید مجددی

عواید وزارت معارف ۳ درصد افزایش یافته است


وزارت معارف میگوید که عوایدِ این وزارت در سالِ ۱۳۹۷ نسبت به سالِ گذشته، بیش از ۳ درصد افزایش یافته است.
نوریه نزهت سخنگوی وزارتِ معارف روز دوشنبه به کلید گفت، که این وزارت در سال ۱۳۹۷، از طریقِ صدور جواز مؤسسات تعلیمی خصوصی، خدمات طباعتی شهادتنامه‌ها، جریمه اشخاص انفرادی و شخصیت‌های حقوقی، حق الاشتراک در پروسه‌های داوطلبی و بازپرداخت معاشات و مصارفات سال گذشته، ۵۸ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۷۰۵ افغانی عاید داشته است.
به گفته وی، در سال ۱۳۹۷ بودجه عادی این وزارت صد درصد به مصرف رسیده و میزان مصرف بودجه انکشافی معارف نیز به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.
این درحالیست که محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، در نخستین سمپوزیم ملی معارف در ماه جدی سالِ جاری تاکید نمود که معارف از وزارت مصرفی به وزارت درآمد زا مبدل شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد