ادبیات

730
۸ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

عالم دگر

كجاست مي كه مرا عالم دگر ببرد

به پا اگر  ندوم او مرا به سر ببرد

غم نشاط جهان صدهزار درد سر است

 بيار مي كه ز من جمله درد سر ببرد

    گرفت محتسبم بي خبر ز ميخانه

 خداكند كه به زندان كس اين خبر ببرد

فلك به شام و سحر جز غمم نصيب نكرد

 دعا كنيد ز من شام و اين سحر ببرد

اگر به كام دلم آسمان نمي گردد

چه مي شود ز دلم آرزو بدر ببرد

فلك به داغ جدايي چنان كبابم كرد

 به روز حشر مگر داغم از جگر ببرد

محبت است كه “شيدا” دهم به مردم دل

وگرنه كيست دل ما به زور و زر ببرد

(شيدا)

*

لب های میگون

چو آرم در خيال خود شب آن لب هاي ميگون را

 به جاي باده نوشم تا سحر گه ساغر خون را

شود خورشيد تا از شرم در ابر سيه پنهان

 مه من دوركن از چهره يكره زلف شبگون را

روي اي سرو قامت گر به سوي بوستان روزي

 به خاك تيره بنشاني ز شوخي سرو موزون را

شبي گر بگذرد در دل خيال برق رخسارت

چراغان از شرار آه سازم سقف گردون را

به روز عيد قربان مي كنم قربان ترا گفتي

 سرت گردم مده از دست خويش اين روز ميمون را

ز احوال رقيبان يك به يك از ناز پرسيدي

نمي پرسي چرا اي سنگدل احوال هارون را؟

هارون خان

***

گوشهء چشم

طواف كوي او ناكرده بستم بار رحلت را

نصيب كس نسازي يارب اين حرمان و حسرت را

ندارد حاصل آيينه جز رنگ خيال او

ز معني نيست هرگز بهره اي ارباب صورت را

ميان سنبل و آن كاكل آمد فرق باريكي

 بلي دارد هوس چون پخته شد بوي محبت را

نگاهش گوشهء چشمي به من دارد ولي ترسم

 تغافل برسر ناز آورد آن بي مروت را

جز اينم نيست از فرياد و افغان هيچ منظوري

كه بردارم دمي از دوش خاطر بار كلفت را

پشيمانم چرا در جرم شد تقصير از دستم

 به اين توفان بود گر آبرو پيشش ندامت را

به زير تيغ او افتاده بسمل چشم پوشيده

خدا ازمن نگيرد لذت اين خواب راحت را

قاری محمد انوربسمل

***

طلسم معصیت

ديدهء دل ها خراب از انتظار چشم تست

 جامهء مردم سيه از روزگار چشم تست

اي طلسم معصيت اشك ندامت ساز كن

موجهء درياي رحمت در كنار چشم تست

اين همه سرگشتگي در روزگار چشم من

كرد ايجاد آن كه او پروردگار چشم تست

ني همين ياد از خدنگت داشت زخم سينه ام

 اين هويدا نيز در دل يادگار چشم تست

جز گرفتاري چشم دلفريبت چاره نيست

هردو عالم چون صف مژگان شكار چشم تست

باد يارب خانمان مردم چشمم خراب

گر به چشمم چشم خوبان در شمار چشم تست

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد