تحلیل

158
۲۰ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

طرح منع تردد موترهای شیشه سیاه عملیست؟

کمپاین نابودی فلم های سیاه از شیشۀ موتر های زورمندان که با فرمانی از سوی رئیس جمهور به راه افتاد ، امروز آخرین روز خود را پشت سر میگذارد. با اینکه درین روز ها این موتران در سطح شهر کمتر دیده میشود، اما این بازهم برای آقای کرزی چلنجی است که آیا قادر است  تا در سطح پایتخت، فرمان خود را در عمل تطبیق نماید.

چون عدۀ در تطبیق آن شک دارند. دو سال قبل  نیز آقای کرزی فرمانی برای برداشتن چک ها و دیوار های سمنتی  از جاده ها و کوچه های  کابل را صادر کرد، اما نه تنها این کار عملی نشد که اکنون بسیاری از کوچه پسکوچه های کابل با چنین دیوار های چنان احاطه شده که حتی در برخی از جاده ها عبور و مرور ناممکن شده است و کابل به شهر سنگر بندی شده ای شباهت یافته که گویی همین حالا دران جنگ سختی جاری باشد.

اینکه این فرمان چقدر بر نیرو های خارجی و سفرا و دپلماتها تطبیق شده میتواند، بازهم قابل مکث است. برخی ها به این فکر اند که اگر باری برموتری که فلم سیاه آن برداشته شده، فیری صورت بگیرد، آیا این موتر ها با چنین فلم های آراسته نخواهند شد؟

اینکه گفته میشود که عده ای از تروریستان در جریان عملیات شان در کابل و شهر های دیگر از موتر های شیشه سیاه تا رسیدن به هدف استفاده میکنند، همه به آن باور دارند، اما اگر این تطبیق بر بعضی ها به طور جدی صورت بگیرد و بر برخی ها عملی نشود، بازهم بحث های بسیاری را بر خواهد انگیخت. این اقدام دولت تا حال از سوی مردم بسیار استقبال شده است، چون هرعابری در کابل موتر های شیشه سیاه را چنان بد میبینند که با عبور آن چیزی زیر لب زمزمه کرده و آنها را نشانی از  بد بختی مردم افغانستان میدانند.

موتر های شیشه سیاه نزد مردم کابل نمادی از زورگویی و زور مداری است. چون اکثر این موتر ها هیچوقت قوانین ترافیکی را رعایت نمیکنند، از هر مسیری دلشان بخواهد حرکت میکنند، بعضی از آنان به لت و کوت ترافیک های مظلوم کنار جاده که از بام تا شام در میان هوای گرد آلود کابل می ایستند،  میپردازند و کوچکترین وقعی به دستور آنان نمیگذارند.

در صورتیکه این کار صورت بگیرد از یکسو اتوریـتۀ دولت کرزی در تطبیق فرمانهایش بالا میرود و از سوی دیگر مردم فکر میکنند که بالاخره بعد از مدتها گامی از سوی دولت در مهار و محدود کردن زور سالاری برداشته شده است. همچنان زمینۀ استفادۀ تروریستان از چنین امکانی از میان میرود.

  با اینکه وزیر داخله خود در اولین قدم دست به چنین تطبیقی زدو فلم های سیاه موترش را برچید، حال نوبت فرماندهان نیرو های خارجی است که در صورتیکه آنان  ازین فرمان سرپیچی کنند و با موتر های شیشه سیاه در کابل گشت و گذار نمایند و چون در فرمان استثنایی ذکر نشده، لذا  این پروژه بی تطبیق میماند و بار دیگر شیشه های سیاه رواج میگردد.

 حال که قرار است تطبیق این فرمان امروز به پایان برسد، شورای امنیت  و نهاد های دیگر امنیتی و شخص رئیس جمهور باید در مورد گشت و گذار وسایط نیرو های نظامی در داخل شهر و تانکهای نیرو های خارجی نیز تصمیم لازم اتخاذ نماید. چون این گشت و گذار ها باعث بروز مشکلات بیشتر ترافیکی و حتی امنیتی در شهر کابل میگردد.

مردم در هر کوی و کوچه ازین گشت و گذار ها سخت شاکی اند و گاهی باعث تیر اندازی نیرو های خارجی از فراز این تانکها شده و جنجال های بزرگی را به وجود می آورند. وقتی درین هفته مردم دیدند که نیرو های امنیتی با قاطعیت موتر های شیشه سیاه خارجی ها را توقف میدهند و شیشه های شانرا سفید میدارند، نوعی احساس غرور کرده و ازان به شدت استقبال کردند که اگر برای آینده نیز پیگیری شود، این خوشی مردم چند چندان خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد