تحلیل

66
۱۵ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

صلح قوي، اردوي قوي

يكي از مسايلي كه درين چند سال روي آن ميان دولت افغانستان و جامعهِ جهاني چانه زني هاي تندي وجود داشته و گاهي توقف نكرده، مسئلهِ بلند بردن تعداد نظاميان افغان، در اردو و پوليس و همچنــــان دادن نقش مهمتـــــــر جنگي براي  آنان در نبرد كنوني با مخالفان دولت افغانستان بوده است.

هشت سال قبل در كنفرانس بن تعــــداد اردوي ملي ۷۰ هزار نفر به تصويب رسيد كه در همان زمان اين فيصله از سوي بسياري از صــــــــاحبنظران و آگـــــاهان امور نظامي افغانستان مورد انتقاد شديد قرار گرفت. در آن زمان مهمترين دليل اين بود كه همسايگان افغانستان از اردوهاي قوي چند صد هزار نفري برخورداراند و چون افغانستان با برخي ازين همسايگان روي مسايل خاص ارضي و آبي  مشكل دارد، به اين خاطر يك افغانستان ضعيف با نيروي نظامي ۷۰ هزار نفري هرگز قادر به گــــرفتن حق خود نشده و مداوماً بعنوان يك كشور زير دست در معادله با همسايگان قرار خواهد داشت.

اما در آن زمان خارجي هايي كه بر ساختارهاي نظامي و غيرنظامي افغانستان تصميم ميگرفتند و تمويل و تسليح اردوي افغانستان را به عهده داشتند، به اين اعتراضات كوچكترين ارزشي قايل نشدند.

تا اينكه طالبان بار ديگر در ۲۰۰۵ در مرز ميان افغانستان و پاكستان سر بالا كردند و به زودي با حمايت متحدان شان چون آي اس آي، القاعده، مافياي مواد مخدر و برخي از شيخ هاي عرب حاشيهِ خليج و كمكهاي پنهاني دولت ايران سازماندهي و تمويل و تسليح شدند و جنگ خونيني را با نيروهاي افغان و خارجي به راه انداختند. ‌ ‌

جنرالان امــــــريكايي و ناتو كه ممد اصلي پولي و تسليحاتي اردو و پوليس افغانستان اند، به زودي به اشتباه فيصلهِ بن پي برده و در صدد بلند بردن، نفرات و سطح رزمي نيروهاي افغانستان برآمدند.

در هشت سال گذشته تعداد سربازان اردو را به يكصد هزار و تعداد نيرو هاي پوليس را به نود هزار نفر بالا بردند و اينكه در آخرين برد توافقنامهِ افغانستان كه در آن ۳۴ كشور موثر در امور افغانستان شركت دارند، چند روز قبل طي فيصله»‌ اي به تصويب رساندند كه تا يكسال آينده، تعداد سربازان اردوي ملي از صد هزار كنوني به ۱۷۴ هزار نفر و تعداد نفرات پوليس ملي از نود هزار به ۱۳۴ هزار نفر بالا برود و بالاخره در كنفرانس لندن كه به تاريخ ۲۸ جنــــوري بر گزار  شد، فيصله به عمل آمد كه تا چهار سال آينده، تعداد نفرات اردوي ملي به ۲۴۰ هزار نفر و تعداد نفرات پوليس ملي به ۱۶۰ هزار نفر برسد و تا پنج سال آينــــــــده، وظيفهِ تامين امنيت افغانستان به نيروهاي خود افغان سپرده شود.

گرچه با توجه به وضعيت كنوني افغانستان و موقعيت آن در منطقه و مشكلاتي كه با برخي از همسايگان خود دارد، تصويب اين تعداد براي اردوي افغانستان ناچيز است، اما در صورتيكه به همين تعداد نيرو از زواياي مختلفي كه يك اردو به آن محتاج است، توجه گردد، ميتواند حداقل خواستهاي مردم در دفاع از منافع كشورشــــــان را بر آورده سازد و آن اينكه اين نيرو بايد از آموزش رزمي لازم برخوردار گردد؛ تسليحات آن عصري و مدرن شده و از مهمات كافي برخوردار شود؛ پوشش هوايي لازم در اختيار داشته و در نقل و انتقال هوايي مشكلي نداشته باشد، از نظر اعاشه و معاش دغدغهِ نداشته و ازين رهگذر مطمئنانه به كارش ادامه دهد؛ روابط تنظيمي، سمتي و گروهي در صفوف آنان كاملاً از ميان برده شود و از نظر اخلاق منزه بوده، هيچ نوع اعتيادي در ميان شان راه نداشته باشد.

این چنين اردويي، براي وضعيت فعلي افغانستان ميتواند تا حدي ايده آل باشد؛ چيزيكه تا حال درين موارد توجه لازم صورت نگرفته و مهمترين مسئله اي كه درين ميان مطرح است اينكه تا حال به اين اردو كمتر اجازهِ عمل مستقل داده شده و مجبور بوده اند كه آنچه خارجي ها تصميم ميگيرند، بايد مو به مو به اجرا در آورند. ‌ ‌

در صورتيكه كمك كننده هاي جهاني به مسايل بالا در مورد اردوي افغانستان توجه كنند، اين اردو نه تنها در ۵ سال بعد كه زودتر از آن قادر خواهد شد كه به شاخص اصلي تامين امنيت در افغانستان مبدل گردد.

 اما در صورتيكه روزي افغانستان جبراً به رويارويي با برخي از همسايگان  شرارت پيشه قرار بگيــــــــــرد، در آنصورت افغانستان ميتواند در ظرف چند روز صاحب اردوي چند مليون نفري گردد و اين را مردم افغانستان در زمان هر تجاوزي به اثبات رسانده اند.

با توجه به وضعيت حاكم، دولت افغانستان تا هنوز قادر نيست كه اردويش را از طريق جلب و احضار به تعداد لازم برساند، سلاحهاي جديدي كه امروز وارد ارتشهاي جهان ميگــــــــردند، نيز براي يادگيري و استعمال آن، دو سال فرصت بسيار كمي است؛ مخصوصا كه بيكاري در كشور اوج دارد و در صورتيكه دولت اقدام به جلب و احضار كند، اكثر جوانان به زودي افغانستان را ترك خواهند گفت و برخي هم به صفوف مخالفان خواهند پيوست و پولداران نيز از فساد حاكم در دستگاه دولت سود برده، به طرق مختلف فرزندان شان را معاف خواهند كرد.

پس درين وضعيت يگانه راه، تشكيل اردو به شكل تاديهِ معاش و قراردادي ميباشد كه ميبينيم در استخدام آنها دولت درين چند سال به مشكلي رو به رو نشده است و در چهار سال آينده بايد آنچه در كنفرانس لندن تعيين شده به آن جامهِ عمل پوشانده شود و يقيناً كه درآن زمان اين اردو از عهدهِ تامين امنيت در برابر هر توطئه و حركتي بر خواهد آمد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد