صحت

87
۲۴ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

شكايت از كمبود داكتران متخصص در هرات

با آنكه باشندگان شهر هرات؛ ازدياد كلينيك ها و شفاخانه هاي خصو صي را در راستاي عرضهء خدمات صحي و كاهش مشكلات شان موثر مي خوانند، مگر در عين حال شكايت دارند كه افزايش اين مراكز صحي، مشكلات ديگري را نيز براي شان ايجاد نموده است.

 به گفتهء باشندگان هرات؛ كمبود داكتران مجرب و متخصص در شفاخانه هاي دولتي از يكسو، و جذب اين داكتران در مراكز خصو صي از سوي ديگر، مشكلاتي را براي مردم به وجود آورده و بر نارسايي هاي صحي در اين ولايت، افزوده است.

“غلام فاروق” يكي از باشنده گان شهر هرات مي گويد: “با آنكه برخي اين متخصصين، بطور همزمان در بخش هاي خصوصي و دولتي كار مي كنند، مگر به ندرت در شفاخانه هاي دولتي، به وظيفه حاضر مي شوند.

بي كفايتي صحت عامه

 موصوف با انتقاد از اين عملكرد داكتران، مسوولان صحت عامه را به بي كفايتي متهم نموده مي گويد: “در شرايط كنوني كه حالت فقر، بيكاري و تنگدستي، همه جا را فرا گرفته، تضعيف شفاخانه هاي دولتي باعث تقويت مراكز خصوصي شده است؛ اكثريت مردمي كه توان تداوي مريض خويش در اين مراكز را ندارند، چه كنند؟ اگر مسوولان صحت عامهء هرات، در ين راستا جداً وارد عمل نشوند، آيندهء خطرناكي از ناحيهء نارسايي صحي، در انتظار اين شهروندان خواهد بود.”

در همينحال، عده يي نيز مي گويند بر علاوه اي كه اين حركت، خلاف مقررات صحت عامهء كشور محسوب ميشود، مي تواند روند قانون شكني را نيز بيشتر رسميت ببخشد.

اظهارات اين باشندگان؛ درحالي مطرح ميشود كه مسوولان شفاخانهء حوزوي هرات، ضمن تاييد فعاليت برخي متخصصين صحي بطورهمزمان در بخش هاي دولتي و خصوصي، مي گويند: “به زودي، قانوني به مرحلهء اجرا گذاشته خواهد شد، كه فعاليت اين داكتران را مشخص مي سازد.”

تدوين قانون جديد

دوكتور “سيد محمدنعيم عالمي” رئيس شفاخانهء حوزوي هرات، در يك گفتگو با كليد گفت: “قانون فعاليت داكتران و متخصصان در بخش هاي دولتي و خصوصي، از سوي وزارت صحت عامهء كشور پاس شده و قرار است در آيندهء نزديك، به مرحلهء اجرا گذاشته شود.

وي اضافه نمود درين قانون، تذكر رفته است كه اين تعداد از داكتراني كه در شفا خانه هاي دولتي كار مي نمايند، به هيچوجه اجازهء فعاليت در بخش هاي خصوصي را ندارند و به همين ترتيب، داكتران شفاخانه ها و مراكز شخصي نيز نمي توانند در مراكز دولتي ايفاي وظيفه نمايند.

  در همينحال دوكتور “غلام حضرت اميني” رئيس “شفاخانهء خصوصي موفق” در هرات، به اين باوراست كه كمبود داكتران متخصص در اين ولايت، باعث گرديده تا اين قشر اطباء بطور همزمان در بخش هاي دولتي و خصوصي كار نمايند.

وي با آنكه اين روند را مشكل آفرين مي خواند، مگر در عين حال مي افزايد كه طي چند سال آينده، با تربيت تعداد ديگري از متخصصين، بيشتر اين مشكل برطرف مي گردد.

انكشاف صحي

اين مسوولان درحالي كه از موجوديت اين مشكلات، معترف اند؛ اما از سوي ديگر از پيشرفت هاي به دست آمده در راستاي توسعه و انكشاف صحي در هرات نيز سخن مي گويند.

 به گفتهء اين مسوولان؛ ايجاد دهها مركز صحي در سطح شهر و ولسوالي هاي پانزده گانهء هرات و دسترسي مردم بر اين مراكز را ميتوان از دستاوردهايي به حساب آورد كه طي چند سال اخير درين راستا صورت گرفته است. بر مبناي گفته هاي مسوولان رياست صحت عامه؛ هم اكنون ۸۵ فيصد باشندگان ولايت هرات، زير پوشش برنامه هاي صحي اين رياست قرار دارند.

طبق گفتهء اين مسوولان؛ در حال حاضر، در سطح ولايت هرات؛ ۸۰ باب شفاخانه و كلينيك صحي شخصي و دولتي وجود دارند كه در راستاي عرضهء خدمات صحي براي باشندگا ن ولايات حوزهء غرب شامل هرات، فراه، غور و بادغيس فعاليت مي نمايند و روزانه حدود ۱۵۰ مريض را در بخشهاي مختلف، تحت معالجه قرار مي دهند.

هم اكنون بخشهاي از شفاخانهء حوزه وي هرات، تحت ترميم و بازسازي قرار دارد كه مصارف بازسازي آن، از سوي “پي آر تي”  (تيم بازسازي ولايتي) ايتاليا مقيم هرات، پر داخت مي گردد.

شفاخانهء حوزوی هرات؛ هم اکنون دارای ۵۵۰ بستر بوده و حدود یکهزار و یکصد کارمند طبی، در بخش های مختلف مراکز صحی در اين ولایت، مصروف عرضهء خدمات صحي به مردم میباشند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد