و مطالب دیگر

۲۶ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

شش فدراسیون ورزشی در ولایت اروزگان ایجاد گرديد


شش فدراسیون از سوی آمریت ورزشی در حضور هئیت مرکزی از کابل و برگزاری انتخابات در ولایت اروزگان به تازه گی ایجاد شد.
فدراسیون های والیبال ، بایسکل رانی، زیبایی اندام و ووشو ،شطرنج و دوش از فدراسیون های اند که به تازه گی در این ولایت به گونه رسمی ایجاد شده است.
محمد نذیر خروتی والی اروزگان روز گذشته هنگام دیدار با ورزشکاران گفت: ورزش کنید تا از کارهای غیر مشروع بدور بمانید.
رییسان تازه گماشته شده در شش فدراسیون از این اقدام خوشبینی کرده و می گویند : اکنون با رسمی شدن این فدراسیون ها تلاش می کنند توجه بیشتر جوانان را به ورزش جلب کنند
یکی از آنها با بیان مشکلات ورزشکاران ولایت اروزگان از سرمایه گذاران ملی کشور چنین خواستی دارد.
این در حالیست که پیش از این در ولایت اروزگان پس از بسیار تلاش ها تنها فدراسیون فوتبال ایجاد شده بود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد