شمال

98
۲۰ دلو ۱۳۸۸

شاهراه کابل- شمال مسدود شد


کلید * بیستم دلو ۱۳۸۸

مدير ترافيک ولسوالى جبل السراج ولايت پروان، از مسدودى شاهراه سالنگ خبر داد.

سمونوال نعيم الله ساعت شش شام١٩ دلو به آژانس خبرى پژواک گفت که سالنگها به علت برفبارى شديد ولغزش برفکوچ از ساعت چهار عصر بدينسو بر روى ترافيک مسدود شده است.

مدير ترافيک افزود که شمارى از موتر ها در زير سالنگ جنوبى در برف گير مانده ، اما مسوولين حفظ و مراقبت سالنگها ميگويند که کار بخاطر بازگشايى راه و عبور موتر ها به شدت جريان دارد.

به گفتۀ وى،آنها ده ها موترى را که ازکابل به ولايات شمال ميرفتند، نظر به هدايت مسوولين حفظ و مراقبت سالنگها در جبل السراج توقف داده اند.

نامبرده علاوه کرد که برخى مسوولين ولايت پروان به شمول قوماندان امنيه به سوى سالنگ حرکت نموده تا اوضاع را از نزديک بررسى کنند.

محمد اسماعيل ٤٠ ساله که از کابل به ولايت بدخشان ميرفت، در تماس تيليفونى به آژانس خبرى  پژواک گفت که موتر کرولاى آنها عصر امروز در سالنگ جنوبى زير برفکوچ شد؛ اما کارمندان حفظ و مراقبت سالنگها وى و سه سرنشين ديگر موتر را با راننده نجات دادند.

اين مسافر ميگويد که ده ها موتر مسافر برى و باربرى  از قبر کلينر تا منطقۀ اولنگ سالنگ جنوبى در برف گير مانده  وکارمندان حفظ و مراقبت در تلاش اند که راه را براى آنها پاک نمايند.

اين درحالى است که جنرال رجب آمر  حفظ و مراقبت سالنگها صبح امروز گفته بود که  شاهراه کابل – شمال در سالنگ جنوبى، از اثر لغزيدن  ١٣ برفکوچ بر روى ترافيک به شکل موقت مسدود شده بود؛ اما بعداً باز شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد