دیدگاه

94
۱۹ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

شاروال ها باید انتخابی باشند

با آنکه قانون اساسی کشور، بر انتخابی بودن شاروال ها تاکید دارد؛ اما هنوزهم این مادهء قانون اساسی تطبیق نشده است. ماده یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، چنین صراحت دارد: “شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند.”

 با این همه در سال های اخیر، هیچگاه از سوی حکومت افغانستان در راستای اجرا و تطبیق این ماده از قانون اساسی، گام هایي برداشته نشده است؛ این بی توجهی، سبب شده تا ما شاهد یک وضعیت نامناسب در شهرهای کشور باشیم. مقام های حکومتی، سمت شاروالی را بعنوان یک پست سیاسی نگاه می کنند و از همین منظر، عمدتاً کسانی  را به این سمت می گمارند که از نظر سیاسی با حکومت، همنظری داشته باشند.

 تجربهء سالها عزل و نصب در ادارهء شاروالی؛ نشان داده که در انتصاب ها هیچگاه به خواست ها و نیازهای اساسی مردم و شهریان توجه نشده، بلکه هدف از انتصاب ها جلب رضایت یک فرد، جناح سیاسی و رهبران قومی بوده است تا وانمود شود که افراد وابسته به این دسته ها در یک سمت مهم گماریده شده اند.

بدون تردید اگر شاروال ها با انتخاب مردم به این سمت کار نمایند، طبيعی است که در کارکرد و اجرای پلان ها به خواسته ها و نیازمندی های اساسی مردم توجه می شود. مردم در جریان انتخابات شاروال ها به برنامه های نامزدها توجه می کنند و کسانی را که دارای برنامه های مفید به وضعیت شهر شان باشند، انتخاب می نمايند.

شاروالهایي که با حمایت مردم شهر انتخاب می شوند، در جریان کمپاین خود از مطالبات مردم، نیازها، خواست ها و مشکلات شهریان آگاه می شوند. این آگاهی، و درک درست از نیازمندی های شهریان، وی را کمک می کند تا در اولویت های کاری خود به کدام چیزها بیشتر اهمیت ببخشد؛ اما نبود آگاهی از خواسته های مردم، سبب شده تا شاروال ها در هنگام تصدی مسوولیت، فاقد آگاهی های لازم از مطالبات مردم باشند.

وضعیت موجود در ساخت و سازهای کشور، به گونه يی است که هرگز در آن نشانه هایي از نماد فرهنگ و هویت افغانی دیده نمی شود. به کارگیری مودل های ایراني، هندي و پاکستانی، سبب شده تا ما از لحاظ شکل ظاهری، شاهد چند گانگی در ساختمان ها و بناهای شهری خود باشیم. وقتی به شهرهای بزرگ کشور نگاهي بيندازیم، بجای آنکه هویت های افغانی را در آن بیابیم، بیشتر نمادها و آثار کشورهای دیگر را مشاهده می کنیم.

 در کنار این، شاروال ها هیچگاه به زیباسازی شهر توجهي نکرده اند؛ درحالیکه در همین شهر کابل، از لحاظ فضای سبز ظرفیت های زیادی است که هر گز به آن توجه نشده است. وجود پارک های مدرن که مردم بتوانند در اوقات فراغت، لحظه هایي از زندگی خود را به تفریح بگذرانند، در جامعهء خسته از جنگ، بعنوان یک نیاز اساسی به شمار می رود؛ چیزیکه هرگز شاروال های کشور، به آن توجهي نمی کنند.

 شاروالی کابل بجای زیباسازی دریای کابل و زیباسازی این ساحه، آن را به زباله دانی بدل کرده است. متاسفانه نبود شاروال های انتخابی، سبب شده كه بجای اهمیت بخشیدن به این مسایل مهم شهری، بیشتر به مافیای زمین و غاصبان ملکیت های عامه، مجال داده شود تا آنان بدون کدام هراسی، به تاراج دارایی های مردم روی آورند.

با آنکه حامد کرزی برای یکبار دیگر، شاروال جدید را انتصاب کرده؛ اما خوب است که حد اقل تا زمان انتخابات پارلمانی، زمینه را برای انتخابات شاروال ها نیز فراهم نمايد؛ تا باشد که با شاروال های انتخابی، شاهد ديگرگونی در وضعیت نابسامان شهر خود باشیم. آقای کرزی در نشست ملی مبارزه با فساد اداری، اظهار داشت که تا برگزاری انتخابات پارلمانی، باید زمینه ها و تسهیلات مورد نیاز در رابطه به انتخابات شاروالی ها نیز مساعد گردد. عمده ترین مشکلي که دراین راستا وجود دارد، این است که تا هنوز روی قانون انتخابات شاروالی ها کار نشده است و به همین لحاظ بوده که طی هشت سال گذشته شاروال ها بنا به زدوبندهای سیاسی انتصاب گردیده و هیچ کاری از پیش نرفته و روزتاروز بر مشکلات افزوده شده است.

اکنون بار دیگر شاروال کابل از طرف حکومت انتصاب گردیده است؛ اقای “یونس نواندیش” که قبل از این به حیث معین وزرات انرژی ایفای وظیفه نموده است، روز دوشنبه هفتهء گذشته در مقر شاروالی کابل، در جمعي از خبرنگاران اظهار داشت که به تمام مشکلاتي در سطح شاروالی کابل رسیدگی خواهد کرد که شهریان کابل در هشت سال گذشته از آن، رنج برده اند.

 هرچند آقای نواندیش آمادگی های زیادی نشان داده و هرچند تجربه و وعده های گذشته نشاندهندهء هیچ اقدام و تحرکی نبوده و هر تحرکی سبب ایجاد مشکلات بیشماری هم گردیده است؛ اما وقت نشان خواهد داد که این وعده ها چگونه و در چه مدتی عملی خواهند شد. امید مي رود که شاروال انتصابی جدید، به وعده هایي که سپرده عمل كند و با جرئت تمام در پروسه انتخابات شاروالی، شرکت نمايد تا مردم به وی رای بدهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد