جنوب

90
۱۱ حوت ۱۳۸۸

سفر معاون دوم رییس جمهور به منطقه مارجه


کلید * یازدهم حوت ۱۳۸۸

مقامات در هلمند به خبرنگاران گفتند، که محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهوری دیروز در صدر یک هیات بلند پایه از کابل وارد شهر لشکرگاه سد و سپس به ولسوالی جنگ زده مارجه سفر کرد.

محمد کریم خلیلی در اجتماع وسیعی از باشنده گان هلمند گفت که دولت تعهدات خود را در برابر مردم برای آوردن ثبات و امنیت و هم چنان اجرای برنامه های بازسازی عملی می کند.

ولسوالی مارجه ولایت هلمند از حدود دو هفته به این سو صحنه عملیات وسیع نظامی است و نیروهای افغان و بین المللی می گویند، بخش های وسیعی از این منطقه را به شمول مرکز شان به تصرف خود در آورده اند.

معاون دوم رییس جمهور گفته است، کمک های بیشتری به صدها خانواده بی جاشده مارجه فراهم خواهد شد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد