گزارش های تحقيقي

270
۲۴ جوزا ۱۳۸۹

سرانجام غرب از حمایت طالبان توسط آی اس آی شکایت کرد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد