فرهنگ و هنر

۳۰ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: فرشته آرش فیضی

زنی که دستانش بوی دانش میدهد

یک و نیم دهه برای با سواد ساختن فرزندان این مرز و بوم فعالیت کرده است. از تدریس در مکتب‎ها تا ایجاد موسسهای به هدف با سواد ساختن بزرگسالان، مجموعهای از فعالیتهای اوست که چون نگین در کارنامۀ او میدرخشد.
بنـفـشه سادات، خــانــمی که دستــانـش بــوی دانش میدهد، یک و نیم دهه از عمرش را در این راستا وقف کرده است. او از ۱۵ سال به این سو، در مکتب‎ها و موسسات مختلف ایفای وظیفه کرده است. آن گونه که خودش میگــویـــد، مهـمتــریــن مــاموریت و هدف او
با سوادساختن نسل جوان و به خصوص دختران کشور بوده است.
خانم سادات که خود دانشآموختۀ رشتۀ تعلیم و تربیه میباشد، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ خورشیدی به عنوان معلم مضامین ساینسی در لیسه عالی زرغونه ایفای وظیفه کرده است. او در عین زمان بعد از اوقات رسمی، با نهادهای ملی و بین‎المللی در بخش تعلیم و تربیه همکاری کرده است.
عشق به معلمی و با سواد ساختن نسل جوان هیچگاهی برای او خستگی در پی نیاورده است. زیرا او در کنار تدریس در مکتب‎های مختلف شهر کابل، به آموزش بزرگسالان و افراد کــمســواد نیز همت گماشـتــه است. به همین منظور، وی در سال ۱۳۸۳ خورشیدی در کنار تــدریس، “موسسۀ ملی افغانها برای آموزش بزرگ سالان” را نیز بنیان نهاده است. او از سال ۱۳۸۸ خورشیدی به اینسو در این موسسه، به عنوان، سوپروایزر، ترینر، مسوول پروژه، معاونیت موسسه و مسوول پروگرام ایفای وظیفه نموده است.
گفتنی است که موسسۀ ملی افغانها برای آموزش برزگسالان (انافی) از شمار موسساتی است که جهت بالا بردن سطح دانش و کاهش بی‎سوادی و فقر در میان مردم فعالیت میکند. این موسسه ثبت وزارت اقتصاد است و به کمک مالی شماری از نهادهای بینالمللی، فعالیتهای خود را ادامه میدهد.
خــانــم سـادات می‎گــویــد که هدف اساسی این موسسه فراهمسازی زمینه برای ارایۀ تعلیم و تربیۀ باکیفیت جهت کاهش فقر و انکشاف متداوم است. او باور دارد که معارف باکیفیت باعث شکلگیری یک جامعۀ سالم، باسواد و عاری از جنگ میشود و سبب بهبود وضعیت اجــتـماعی، اقتــصادی و سیــاســی آن جــامـعــه میگردد.
خانم سادات گفت که موسسۀ انافی تاکنون توانسته است ۱۵۳۷۰ نفر را از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ باسواد بسازد که از این شمار ۱۳۲۹۹ نفر آن زن و ۲۰۷۱ نفر آن مرد میباشد. او در ادامه افزود:” موسسۀ انافی در تفاهم با وزارت محترم معارف و حامیانش در نظر دارد برای زنان و دختران مهاجر و بیجاشده که از نعمت سواد و مکتب محروم ماندهاند، کورسهای سوادآموزی و آموزش سریع را راهاندازی کند تا به این صورت این افراد در آینده بتوانند به تعلیمات رسمی بالاتر از صنف ششم و حتا به تحصیلات عالی راه یابند.”
خانم سادات، نبود امنیت، رسم و رواجهای ناپسند و ضعف بد اقتصادی را از مهمترین چــالــشهــای فراراه کار شان عنوان میکند و میافزاید:” اکثریت زنان و مردان علاقمند نیستند که با سواد شوند، زیرا آنها معتقدند دو ســـاعــتــی کــه بــرای آمــــوزش اخــتصاص میدهند چرا در همین مدت قالین نبافند و یا مصروف یک کار دیگر نشوند. این موضوع از اقتصاد ضعیف مردم سرچشمه میگیرد.”
با همۀ اینها، خانم سادات، فراگیری علم و دانش را یکی از نیازهای اساسی افراد جامعه خوانده و آن‎ها را دعوت به آموزش میکند. زیرا او باور دارد که مسیر جامعۀ سالم و مرفه از رهگذر فراگیری علم و دانش میگذرد.
قابل یادآوری است که بنفشه سادات در سال ۱۳۵۰ خــورشــیدی در کــابــل در یک خــانــوادۀ روشنفکر زاده شده است. وی تعلیمات ابتدایی خود را در مکتب جدیــدالـتأسیس “جمال مینه” و دورۀ لیسه را در مکتب “رابعۀ بلخی” به پایان رسانیده است.او تحصیلات عــالــیاش را در رشتۀ تعلیم و تربیه در پوهنتون کابل تکمیل کرده است.
بنفشه سادات تاکنون به خاطر آموزش نسل جوان، تقــدیرنــامــههای زیاد را از سوی رهبری وزارت معارف، رولا غــنی و شمـاری دیــگــر از نهادهای داخلی به دست آورده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد