تحقیقاتی

57
۱۶ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

زنان فراه در آرزوي تحصيل و كار

ضمن هــــزاران مشكــل اجتماعــي كه زنان ولايت فراه با آن روبروهستند، يكــــــي هم نبود زمينه تحصيلات عالـــــي و عدم كاريابي زنان اين ولايت مي باشد. ‌ ‌

اخيراً؛ “كارل ايــــكـــــن بيري” سفيرايالات متحدهء امريكا و “گيلن تيزر”سفيرايتاليا؛ همراه باهيئت متشكل از وزير حــــج و اوقاف، سناتوران مشرانو جرگه بخاطر شناســــايي و رسيده گي به مشكلات مردم فراه، سفري به اين ولايت داشتند.

‌اين هيئت ضمــــن بررسي اوضاع امنيتي اين ولايت، از شوراي ولايــــتي، پرورشگاه اطفال و مركز آموزشي “هولد” كه براي زنان فعاليت مي كند، ديدن كردند. در كنار سايرمشكــــلات موجود دراين ولايت، نبودن شرايـــــط تحصيل وعدم اشتغال زنان، توجه بيشترهيئت را بخود جلب كرد.

خانم شيرين فيضــي منشــي شوراي ولايتي فراه در اين مورد ميگويد: ” يگانـه مشكل عمده  در اين ولايــــت نبود مراكز تحصيلات عالي ميباشد. بگفتهء خانم شيرين” زماني كه متعلمين از مكتب فارغ مي شوند، بعــــد از امتحان كانكور، پسران به ولايات مختلف رفته وبــــه تحصيل ادامه ميدهند؛ اما دختران بخاطر سنتـــي بودن جامعه و مشكلات اقتصادي، نمــي توانند بيـــرون ازاين ولايت براي تحصيل بروند.” ‌ ‌

شهلا ابوبكر؛عضو شـــوراي ولايتي فراه نيز اظهارميدارد:” بــــراي خانـــم هــــاي ولايت فراه امكانات كاري بســــيار كم است. در اينجا خانم ها تنها مي توانند معلمي كنند؛ ازكار كردن در ديگر دواير دولتي محروم هســــتند. درشوراي ولايتي، سه زن مصـــروف كار اند؛ در تمام ولايت دو زن پوليس وجود  دارد و همچنين پنج زن خود شان را در انتخابات ولســي جرگه كانديد نموده اند. اينجا غير از يك مركزآموزشي، ديگر كورس هاي آموزش زبان انگليســــي و كمپيوتربــراي زنان و دختران وجود ندارد. بلند ترين ســـويـــه تحصيلي در اين ولايت صنف چهارده مي باشد.” ‌ ‌

ليلما صديقي رئيس زنان ولايت فراه؛ به ديگر مشكلات زنان ايــــن ولايت اشاره نموده ميگويد: “خشونت هاي خانواده گــــي، بـــخصوص خشونت هاي فزيـــــكي، نشســـتن زنان در خانه، به دليل مســـــاعد نبودن زمينه كــــار و امنـــيت، نداشتن استقلاليت اقتـــصـادي از جملـــه مشـــكلات زنان دراين ولايت مي باشد. ‌ ‌

قـرار معلومــــات رئيس زنان ولايت فراه؛ آمار خشونـــت عليه زنــــان در سال گذشته(۱۳۸۸) ۲۶  مورد بوده است.  امــــا در دو ماه سالجاري ۲۸ مورد خشونت در اين رياست ثبت گرديده است.‌

در اين ولايت مركز آموزشي هولد، يگانه مركز براي زنان مي باشد كـــه بـــه گفتهء‌‌ مسوولين آن به تعداد ۲۵۰ زن مصــــروف فراگيري كـــــورس هاي كمپيوتر، انگليسي، كورسهاي كوتاه مدت صحي، سواد آموزي و … مي‌باشند.

‌بنا بــــه گفتهء‌‌ آقاي علي؛ رئيس مركز آموزشي هولد؛ اين مــــركز تنها گنجايش پذيرش ۲۵۰ زن را دارد  كـــه بيشتر كمكهــاي خود را از تيم PRT اين ولايت دريافت ميكند. ‌ ‌

عاليه زن ۳۹ ســــاله كــــــه شامل كورس هولد مي‌باشد، مي گويـــد: “زنــان بسيار علاقه دارند تا در اجتماع كار كنند. امــــا تاهنوز زمنيه براي شان مساعد نشده است."

سرحارمن زبيده كانديد ولسي جرگه در ولايت فراه مشكلات نبود امنيت را يكي از مشكلات عمده فرا راه زنان اين ولايت مي داند. اين خانــــــم مـــي گويد:” خودم شخصاً بـــه خاطر مشكلات امنيتي و تنگ نظري جامعه نمي توانم كمپاين نمايم و يا به ولسوالي ها سفر كنم.” ‌ ‌

ازسوي ديگــر، نصرالله امين رئيس كارو امور اجتماعي اين ولايت مــــي گويد: ” دلايل امنيتي و حاكم بودن جامعه سنتـــي است عمدهء‌‌ محروميت  زنان ازكار در دوايـــر دولتـــــي يگانه مشكل، نبود فابريكه هاي توليدي مــــي باشد كه در اين ولايت اصلاً وجود ندارد.

اما روح الامين والـــــي فراه از فراهم بودن ظرفيتهاي كاري بـــراي زنـــان اين ولايت اظهار خوشبيني مي كند و مـــي گويد:” براي زنان پروژه هاي مالداري، باغداري، قالينبافي و… وجود دارد كه زنان در آن مصروف كار هستند. يگانه مشكل در اينجاست كـــه تحصيلات عالـــي وجود ندارد؛ تنها ليسه زراعت و انستيتوت هاي تعليم وتربيه داريم . ما از دوســـــتان خارجي خواستار ايجاد پوهنحِي ها براي تحصيل شديـــــم. مــا كوشش خواهيم كرد تا براي زنان و مـــــردان زميــــنه تحصيلات عالي را فراهم سازيم.” ‌ ‌

اين در حاليـــست كــــه در اين سفر آقاي ايكن بيري، بــا وجود مشاهده مشكلات  زنان، هيچ گونه وعده همـــكاري بــراي بهبود وضعيت زنان در اين ولايت نداد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد