صلح و مصالحه ملی

503
۱۵ سنبله ۱۳۹۶
نویسنده:

رسانه ها ابزار تأثیرگذار بر افکار و ارادۀ مردم

مشــکلات اقتصــادی و افزایــش بیــکاری نــزد افــراد واجــد شرایــط کار در کشــور از آغــاز کار حکومــت وحــدت ملــی بــه ایــن ســو بــه طــور بی پیشــينه ای براســاس گزارش هــای نــر vافزایــش یافتــه اســت. شــده، هــم اکنــون بســیاری از افــراد واجــد شرایــط کار در، کشــور بیــکار اند.کلیدگــروپ در نشســتی کــه بــه اشــراک شــاری از اداره هــای ذیربــط و نهادهــای مدنــی در هــرات بــا موضــوع “بررســی وضعیــت اشــتغال بــرای جوانــان در افغانســتان” داشــت، دریــافـــــته کــه بیــکاری مفــرط میــان جوانــان در افغانســتان رابطــه مســتقیم بــا افزایــش ناامنی هــا، نبــود پالیســی مــدون اشــتغال زایی در حکومت وحدت ملی، حیــــف و میــــل کمک هــای ۱۶داده شــده کشــورهای کمــک کننــده – طــی ســال گذشــته در افغانســتان – قوم گرایی هــا و تعصبــات قومــی، رکــود شرکت هــا و نهادهایــی کــه در چنــد ســال اخیــر فعالیــت می کردنــد و هــزاران جــوان در آن بــه کار مــروف بودنــد، دارد. بــا ســقوط حاكمیــت طـالــــبان و اســتقرار نظــام جدیــد، تــوجــــه بــه دهــات بــخــــشی از كارهــای حــكــومــــت را مــی ســاخــت کــــه وزارت هــــای انكــــشاف دهــات و زراعــــت كــارهــــای قــابــــل ستایشــی را انجــام داده انــد، امــا ایــن اقدامــات تــا حــال نتوانســته تغییــرات عمــده ای را در زندگــی ۷۰ مــردم وارد ســازد. همــه می دانیــم كــه حــدود درصــد مــردم مــا در دهــات زندگــی می کننــد و اقتصــاد شــان متكــی بــه محــــصولات ایــن مناطــق می باشــد،

بنابرایــن هــر قــدر بــه رشــد اقتصــادی آن هــا توجــه صــورت گیــرد و در بخــش زراعــت برای شــان آمــوزش داده شــود و یــا ایــن کــه پروژه هــای زراعتــی تطبیــق شــود بــه هــان انــدازه شــاهد تغییــرات در زندگــی روزمــره دهقانــان، زارعــان و ســایر مــردم در ســطح كشــور خواهیــم بــود؛ چیــزی کــه متأســفانه تاکنــون کم تــر بــه آن توجــه شــده اســت و ایــن بی توجهــی باعــث شــده تــا مــردم از دهــات بــه شــهرها هجــوم بیاورنــد و ســکتور دولتــی هــم نتوانــد پاســخ گوی نیازمندی هــای آن هــا باشــد.

 

اکثریــت کســانی کــه امــــروزه در شهــرهــــا مــروف کار هســتند، در واقــع بیــکاران بالقــوه فــردا بــه حســاب می آینــد، چــون کار این هــا هیــچ ثباتــی ندارد.متأســفانه حکومــت در ایجاد اشــتغال در افغانســتان نــاکام بــوده اســت و دربیــش از دو ســال از ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی بیشــرین وقــت آن در حــل اخــتلافـــــات درون حکومتــی و در برخــی مــوارد موضوعــات امنیتــی بــه مــرف رســیده اســت. بــه بــاور اشــراک کننده ها،حکومت بایــد بــــرای حــــل مشــکل بیکــــاری در کشــــور، بــهـــــبود فعالیــت ســکتور خصوصــی، مبــارزه بــا فســاد، اصلاحــات واقعــی جهــت حکومــت داری خــوب، ایجــاد پالیســی ملــی اشــتغال زایی، توجــه بــه رفــع انحصــار قــدرت، توجــه بــه زیرســاخت ها به ویــژه زراعــت افغانســتان، بلنــد بــردن ظرفیت هــا در حکومــت،

استــخــــراج مــــعادن، حایــت از قر ســرمــایــه گــــذار، مبارزه با فــــساد مــوجــود در اداره هــای دولــــتی و جلــوگیــــری از رشــد اقتصــاد مـافــــیایی قوی تــر عمــل کنــد تــا توجــه کشورهـــای کمک کنـــــنده را یک بــار دیگــر جلــب كــرده و ایــن کشــورهـــــا بــا حکومــت افغانســتان بیشــر از پیــش کمــک و یــاری کننــد. از ســویی هــم، کلیدگــروپ نشســتی را زیــر نــام “نقــش رســانه های همگانــی بــرای تقویــت صلــح”، بــا حضــور شــاری از خبرنــگاران، فعــالان مدنــی و اداره هــای ذیربــط در هــرات برگــزار کــرد و هــر کــدام از اشــراک کننده های ایــن نشســت، نقــش رســانه ها در تقویــت صلــح را مهــم خواندنــد. از نظــر اشــراک کننده های ایــن نشســت، رســانه ها در دنيــای امــروزی جــايگــــاه قــــابل توجهــی در همــه عــرصــه هــــا پيــدا کــــرده اند و بــه عنــوان ابــزار تأثیــــرگذار بــر افــکار و اراده مــردم عمــل می کننــد، امــا ايــن تأثيرگــذاری هــم می توانــد ســازنده و مثبــت باشــد و هــم می توانــد مخــرب و غيرســازنده. بنابرايــن، برخــی رســانه ها در نــرات خــود طــی ایــن مــدت بــه مســایل مربــوط بــه صلــح ارزش و اهمیــت خوبــی داده انــد و برعکــس برخــی دیگــر صلــح بــرای شــان بــی ارزش بــوده اســت. بــه نظــر آن هــا، تــا زمانــی کــه بحــث پروســه صلــح در حکومــت واضــح نشــود، تــا زمانــی کــه تعریــف مشــخصی از دوســت و دشــمن از ســوی حکومــت وجــود نداشــته باشــد، همــه طرف هــای درگیــر جنــگ در گفتان هــای رســانه یی حضــور نداشــته باشــند، پالیســی ملــی نراتــی از ســوی حکومــت ایجــاد نشــود و تــا زمانــی کــه در گفتان هــای صلــح از طــرف حکومــت بــه خبرنــگاران و رســانه ها اهمیــت داده نشــود و حضــور فزیکــی نداشــته باشــند، رســیدن بــه صلــح پایدار در کشــور مشــکل خواهــد بــود.

رادیو کلید هرات

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد