کابل

74
۸ دلو ۱۳۸۸

ديپلمات سوئدني نماینده جديد ملل متحد در افغانستان

کلید * هشتم دلو 1388

بان کي مون  سر منشي سازمان ملل متحد ديروز چهارشنبه و قبل از عزيمت به لندن براي شرکت در کنفرانس بين المللي درباره افغانستان ، استفان دو مستورا ديپلمات سوئدني را به عنوان فرستاده جديد خود در امور افغانستان منصوب کرد .

وي در کنفرانسي مطبوعاتي گفت دو ميستورا ي 63 ساله از يکم ماه مارچ کار خود را در سمت جديدش آغاز خواهد کرد .

 به اين ترتيب دو ميستورا جاگزين کاي ايدة ي ناروژي خواهد شد که برسر روند انتخابات در افغانستان با انتقاد روبرو بوده است .

دو ميستورا معاون مدير اجرايي روابط خارجي برنامه جهاني غذا بود . وي پيش از آن نيز دو سال فرستاده ويژه سازمان ملل متحد در امور عراق بود .

 سر منشي سازمان ملل متحد همچنين گفت کنفرانس بين المللي لندن در زماني حساس برگزار مي شود زيرا مردم افغانستان مي خواهند درباره اينده کشورشان به ويژه در بخش توسعه و پيشرفت سخن بگويند .

وي همچنين بر ضرورت رويکرد متوازن تر جامعه بين المللي در برخورد با افغانستان تاکيد کرد .

 


کلید * هشتم دلو ۱۳۸۸

بان کي مون  سر منشي سازمان ملل متحد ديروز چهارشنبه و قبل از عزيمت به لندن براي شرکت در کنفرانس بين المللي درباره افغانستان ، استفان دو مستورا ديپلمات سوئدني را به عنوان فرستاده جديد خود در امور افغانستان منصوب کرد .

وي در کنفرانسي مطبوعاتي گفت دو ميستورا ي ۶۳ ساله از يکم ماه مارچ کار خود را در سمت جديدش آغاز خواهد کرد .

 به اين ترتيب دو ميستورا جاگزين کاي ايدة ي ناروژي خواهد شد که برسر روند انتخابات در افغانستان با انتقاد روبرو بوده است .

دو ميستورا معاون مدير اجرايي روابط خارجي برنامه جهاني غذا بود . وي پيش از آن نيز دو سال فرستاده ويژه سازمان ملل متحد در امور عراق بود .

 سر منشي سازمان ملل متحد همچنين گفت کنفرانس بين المللي لندن در زماني حساس برگزار مي شود زيرا مردم افغانستان مي خواهند درباره اينده کشورشان به ويژه در بخش توسعه و پيشرفت سخن بگويند .

وي همچنين بر ضرورت رويکرد متوازن تر جامعه بين المللي در برخورد با افغانستان تاکيد کرد .

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد