دیدگاه

70
۲۹ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

دلسوزي يا مصلحت؟

رييس جمهور كرزي به منظور همدردي با آسيب ديدگان عمليات ناتو به ولايت كنر رفت و با جديت بيشتر خواهان توقف عمليات نظامي ناتو و كشتار غيرنظاميان شد.

هرچند بار اول نيست كه رييس جمهور چنين اظهاراتي را بيان مي كند، اما لحن تند وي در واكنش به كشته شدن ۹ کودک و ۶۵ غيرنظامي ديگر در ولايت كنر، ناشي از متأثر شدن بيش از پيش وي از اين مسئله بود. رييس جمهور كرزي در اين ديدار گفت كه ناتو می داند مراکز تندروان و تروریستان در کجاست. قبلا نيز وي گفته بود كه تروريستان در قريه هاي افغانستان نيست و بايد نيروهاي بين المللي، مبارزه با تروريزم را در منابع اصلي رشد و تربيت تروريزم دنبال نمايند.

كارشناسان بدين باور اند كه بدون شك منظور نظر رييس جمهور توقف عمليات ناتو به طور عموم نبوده و چنين امري نه مفيد است و نه هم ممكن. مفيد به اين دليل نيست كه با يقين به ختم عمليات ناتو در ساحات قابل نفوذ گروه‏هاي تروريستي، ميزان خشونت و دهشت افگني بيشتر خواهد شد. ممكن نيز از آن رو نمي باشد كه در صورت تحركات بيشتر گروه‏ها و افراد شورشي، پايگاه‏ها و نيروهاي ناتو نيز هدف قرار گرفته و آنان را مجبور به دفاع و حراست از خويشتن خواهند كرد.

در اين صورت، تقاضاي رييس جمهور چه مبناي منطقي داشته و ناشي از كدام پشتوانهء قابل توجيه است؟ آيا رييس جمهور با اين اظهارات مي خواسته به آسيب ديدگان کنر تسلی دهد يا اين كه لحن تند وي ناشي از اين بوده كه وي به دنبال دفاع از منافع ملي و خواست مردمي است.

جواد باهنر، كارشناس مسايل سياسي معتقد است كه هردو گزينه در چنين موقعيتي جايگاه اصولي خويش را دارد. به نظر وي، هركس ديگري هم اگر در موقعيت رييس جمهور قرار مي گرفت ممكن بود عاملان اين حادثه را با شديدترين لحن نكوهش نموده و با ادبيات سركوب گرانه‏ای آنان را مخاطب قرار مي داد.

حقيقت نيز چنين است، چرا كه تصوير کودکی خرد سالي كه در آغوش رييس جمهور ديده مي شد، اشك هر انساني را جاري مي‏ساخت. نگاه معصومانهء وي كه با دقت تمام به صورت و قامت رييس جمهور چشم دوخته بود، تفسير سوزناكي را ارايه مي داد. در واقع، وي با زبان حال به رييس جمهور مي گفت كه پاي كوچك من چرا در آوان کودکی ام قطع شده و ساليان زندگي ام را با عصاي چوبين، بار دوش جامعهء بيمار افغانستان باشم؟ او با چشمان اشكبار و زبان خاموش به جناب كرزي مي‏گفت كه من پاي قطع شده و خون به هدر رفته ام را از تو مي خواهم. زيرا اين شما هستي كه ادعاي زعامت از امور ملي را داری و بيرق حراست از حقوق مردم در دست شما قرار دارد.

به اين ترتيب، رييس جمهور واداشته شد تا موضع تندي در برابر نظاميان ناتو اتخاذ نموده و تصوير دردناك حادثه، زبان نرم و لحن آرام رييس جمهور را وادار به واكنش شديد نمود.

حقيقت اين است كه اگر رييس جمهور مي خواهد با اظهارات تند وي دل آسيب ديدگان تسلي يابد، اين منظور برآورده نخواهد شد. چرا كه پيش از اين نيز چنين واكنش‏هایی وجود داشته، ولي هيچ كدام مانع از تكرار حادثه نگرديده است. از سوي ديگر، قطع عمليات نيز، چهرهء حادثه را تغيير داده و در آن صورت خون مردم بي گناه توسط تروريستان خواهد ريخت.

بنابراين، تنها راهكاري كه مي تواند كارساز و منطقي واقع شده و مانع از تكرار چنين فجايع گردد اين است كه استراتژي مبارزه با تروريزم به طور هماهنگ تنظيم شده و اجرا گردد. اين امر مي طلبد تا رييس جمهور كرزي با نيروهاي بين المللي دركشور برنامه ريزي منظم و هماهنگ داشته باشند. برنامه‏ای كه بتواند از يك سو در راستاي نابودي ريشه هاي تروريزم مؤثر واقع شود و از سوي ديگر منجر به كشتار افراد غير نظامي نگردد. اگر چنين برنامه‏ای تنظيم شده و اجرايي گردد بدون شک در تحكيم جايگاه حكومت داري نيز كمك نموده و ذهنيت مخدوش مردم را نسبت به عملكرد ناتو نيز تغيير خواهد داد.

به باور تعداد زيادي از مردم، تصويري كه اكنون در ذهنيت جامعهء افغانستان از ناتو و نيروهاي نظامي بين المللي وجود دارد، يك ساختار نظامي است كه با هيبت و همينهء بيش از حد نتوانسته در ريشه كن ساختن ريشه هاي تروريزم موفقانه عمل نمايد.

حسين خاموش، نويسنده و روزنامه نگار معتقد است كه يكي از عوامل ناكارآمدي دولت در تحكيم ثبات و امنيت، همكاران بين المللي آن نيز پنداشته مي شود. وي بدين باور است كه همانگونه كه در خصوص عمليات نظامي ميان نهادهاي امنيتي دولت افغانستان و نيروهاي ناتو و آيساف هماهنگي وجود ندارد، ساير موارد نيز از چنين پراكندگي‏هايي برخوردار است.

لذا به نظر مي‏رسد که تنها لحن تند رييس جمهور نمي تواند مانع بروز فاجعه‏ای دیگری در جامعه شده و يا مانع از توقف عمليات با پيامدهاي خون بار آن گردد. پس بهتر است دولت و ناتو به دنبال راهكاري باشند كه بیش از این خون مردم بي‏گناه بر زمين خون رنگ افغانستان نريزد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد