دیدگاه

108
۲۶ قوس ۱۳۸۸
نویسنده:

خطرات آنتن های مخابراتی

۲۱ قوس ۱۳۸۸

پیشرفت های تکنالوژی، باعث بلندرفتن سطح زندگی انسانها و دستیابی به سهولت های خاصی در جهان میگردد که موازی با آن، بشریت از لذت های خاصی بهره مند میشوند. این پیشرفت، باعث غلبۀ هرچه بیشتر انسانها بر طبیعتی میگردد که به آسانی قادر نیست به پای بشریت خم شود و به این خاطر، باید در برابر آن مبارزه صورت گیرد و سرکشی های آن مهار و محدود گردد.

امروز فاصله های چندهزار کیلومتری در چند ساعت طی میگردد، از زیر هزاران مترخاک و یا آب، نفت و گاز استخراج می شود و در تمام عرصه های زنده گی، سهولت هایي برای بشریت مساعد گردیده که حتی پنجاه سال قبل کسی آنرا به خواب نمی دید، و بی هیچ شکی این پیشرفت چنان ادامه خواهد یافت که پیشرفت های ۵۰ سال بعد را ما امروز حدس زده نمی توانیم.

 در کنار اینکه این تکنالوژی، چه فواید و سهولت هایي را نصیب انسانها ساخته؛ اما مشکلاتی را نیز خلق نموده که اگر به آنها توجه نشود، اثرات بد و نامرئی را بر وجود و صحت انسانها گذاشته، امراض گوناگونی را نزد انسانها، حیوانات و نباتات به وجود می آورند. همین اکنون تولید گازهای گلخانه ای در سرتاسر جهان، مخصوصاً کشورهای پیشرفتۀ صنعتی، تشعشع مواد رادیواکتیف، آلوده شدن دریاها به وسیلۀ آبهای غیرصحی که از کارخانه های بزرگ جریان می یابند و دهها مورد دیگر، باعث آلوده شدن محیط زیست شده و خطرات بزرگ حیاتی را نزد تمام زنده جانها به وجود می آورد.

یکی از این پیشرفت های تکنالوژیک، ارتباط مخابراتی است که باعث به وجود آمدن سهولت های چشمگیری میان انسانها شده است. این پیشرفت که اکنون نصیب کشور ما هم شده، از طریق پنج شبکۀ مخابراتی که بیش از ده ملیون تن در سرتاسر کشور به آن دسترسی دارند، موهبتی است که چند سال قبل در گمان مردم ما هم نمی گنجید. این پیشرفت بر کارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم  به شدت تاثیرگذار بوده و چنان با زندگی و کار مردم گره خورده که بدون موبايل، نمیتوان لحظه ای را سپری کرد.

 برای اکثرمردم، داشتن یک سیت موبایل چنان ضروری شده که بدون آن خود را از تمام دنیا تجرید شده فکر میکنند و با این پیشرفت، ضرورت خط و خط روی در تمام کشور از میان رفته، هرکس در هرلحظه اي قادر است به تمام نقاط کشور و یا به تمام نقاط دنیا پیام بفرستد و پیام بگیرد. اما در کنار این همه تجلیل از چنین پیشرفتی، باید به خاطر داشت که صحبت نمودن های مداوم و آنتن های این شبکه ها، خالی از عیب و نقص نیستند.

 تا حال چند بار دانشمندان این علم و داکتران صحی، اعلان کرده اند که صحبت نمودن زیاد و استفادهء مداوم کودکان از موبایل، باعث ایجاد امراضی چون سرطان مغز نزد شان میگردد و به این خاطر، برای چنین افرادی توصیه میکنند که یا از گوشی و یا از بلندگوی این سیت ها استفاده کنند. آنتن های مخابراتی این شبکه ها نیز قادر به تولید اشعۀ نامرئی اند که تا مقداری معین فاصله، میتوانند تاثیر زیان آوری بر زندگی افرادی که در جوار آنها زندگی میکنند، وارد سازند. مخصوصاً گفته میشود که این آنتن ها بر زنان حامله به شدت اثرگذار است و نباید دوران حمل زنان در جوار این آنتن ها سپری گردد؛ درحالیکه در همین پایتخت، شاهدیم که آنتن های بسیاری در میان خانه های مردم نصب شده و در ۲۴ ساعت، صدها موبایل ازین طریق ارتباط بر قرار میسازند و اثرات ناگوار شانرا بر زندگی مردمی که ناخبر از زیان این آنتن ها در کنار آنها زندگی میکنند، بجا میگذارند.

درین میان کمپنی هایي که ازین درک، سودهای کلانی به جیب میزنند، پیوسته تلاش دارند تا مردم را از زیان های موبایل و آنتن هاي آن، بی خبر نگهدارند و هستی بخشی از مردم مخصوصاً زنان حامله را با خطرات مرگ و زندگی رو به رو سازند. وزارت مخابرات کشور، با توجه به اخطارهایي که ازین بابت از سوی دانشمندان داده میشود، مسوولیت دارد تا آنرا پیگیری کرده، برای تعیین محل آنتن ها خود دست به کار شود و اجازه ندهد که هرچه دل این کمپنی ها خواست و در هرجایی که خود شان سود خود را دید، آنتن  نصب نمایند؛ زیرا هر پیشرفت و سهولت تکنالوژیکی که به قیمت جان انسانها تمام شود، نباید نامهار و بی کنترول باقی بماند و به این خاطر وزارت مخابرات، باید این مسئله را سرلوح مسئولیتش در قبال این شبکه قرار دهد و از جان انسانها مواظبت به عمل آورد.        

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد