و سایر گزارش ها

495
۲۲ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

خشونتهای خانوادگی در بلخ

پرسش و پاسخی با بانو څارنوال ماه گل یمام،
مسؤول انجمنِ حقوقیِ آریانا در ولایتِ بلخ
گفتگوگردان: نبیلا واعظی

□ خشونتهای خانواد گی در عرف افغانستان چگونه است؟
■ خشونت در عرف افغانستان یک امرِ پذیرفته شده و در ذهنیتِ جامعه، یک اصلِ قبول شده است. اکثرِ مردم و به ویژه زنانِ کم سواد فکر میکنند که مردان، جنسِ برتر اند و اگر گاهی از اوقات قهرآمیز برخورد میکنند، یک عملِ عادی است. حتا بعضاً دیده شده که زنان در رابطه با برخوردهای خشنِ مردان به یکدیگر تسلی داده، میگویند: “تشویش نکن، بالاخره هر چه نباشد مرد است و خصلتِ مردی دارد.”
□ خشونتهای خانوادگی چگونه رخ میدهد و عوامل آن چیست؟
■ در رابطه به این سؤال شما باید گفت که خشونتهای خانوادگی عواملِ متعدد دارد؛ از جمله میتوان مواردِ ذیل را نام برد: ازدواجهای اجباری و عدم رضایتِ طرفین در ازدواج، ازدواجهای دورانِ طفولیت، ازدواجهای بد دادن، ازدواجهای بدل که به کثرت دیده شده و در آن صورت برای انتقام از خانوادۀ داماد، عروسِ خود را موردِ خشونت قرار میدهند. فقر نیز عاملِ خشونتهای زیاد شده میتواند؛ زیرا مردی که برای فراهم کردن لقمۀ نان از صبح تا شام در بازارِ کار سرگردان است، از او نباید توقعِ جبینِ گشاده را داشت.
بیسوادی هم در مواردی، باعثِ بروزِ خشونت میشود. رسومِ حاکم در جامعه که بر مبنای آن مردان خود را در سرنوشت زنان ذیحق میدانند؛ ولو این که ولی آنها نیز نباشند؛ مثلاً در صورتی که دختران، پدر نداشته باشند، حتا پسرِ کاکا و پسرِ ماما، صلاحیتِ تصمیمگیری را از زنان و دختران سلب نموده و آنها را به حیثِ کنیز استفاده مینمایند.
خودخواهی وعدمِ گذشت در محیطِ خانواده نیز باعثِ بروزِ خشونت شده میتواند.
در صورتی که مردها از موضعِ خود پایین نیایند و همیشه خود را به حق بدانند، آنگاه در صورتِ بروزِ جزئی ترین عکس العملِ خلافِ نظرِ شان، دست به خشونت میزنند.
□ میزانِ خشونتهای خانواد گی در شهرِ مزارِشریف به كدام سطح است؟
■ مزارِشریف نیز جزئی از افغانستان است و اگر خشونتهای لفظی را در حساب بیاوریم، سطحِ خشونت در این ولایت نیز بالا است. به موضوع دیگری که میخواهم اشاره نمایم اینست که رسمِ حاکم بر جامعه، اجازه نمیدهد تا زنان به مراجعِ مختلف مراجعه نموده و از خشونتی که علیه شان صورت گرفته، شاکی شوند. روی این دلیل، اگر ما عملاً آمارِ پایینِ خشونت را در ولایتِ بلخ یا دیگر نقاطِ افغانستان داریم، حاکی از آن نیست که واقعاً سطحِ خشونت در اینجا کم باشد.
□ در ولایتِ بلخ، به ویژه در شهرِ مزارِشریف، بیشتر كدام نوعِ خشونت رایج است؟
■ در پاسخ به این سوال که کدام نوعِ خشونت در ولایتِ بلخ رایج است باید متذکر شد که بیشتر خشونتهای فزیکی، خشونتهای لفظی ، روانی و محروم ساختنِ دختران از حق تحصیل و آموزش در ولایتِ بلخ وجود دارد.
□ در ولایتِ بلخ، كیها بیشتر موردِ خشونت قرار میگیرند و كیها عاملِ خشونت هستند و چگونه میتوان زمینۀ تطبیقِ قانونِ منعِ خشونت علیه زنان را مساعد ساخت؟
■ چون افغانستان یک کشورِ جنگزده است، همه افراد ممکن است به نحوی موردِ خشونت قرار بگیرند؛ ولی از این که زنان و کودکان قشرِ آسیب پذیرِ جامعه اند، بیشتر موردِ خشونت قرار میگیرند. در رابطه به تطبیقِ قانونِ منعِ خشونت علیه زنان گفته میتوانیم که اولآ مردم از آن آگاهی ندارند و در قدمِ دوم، تا زمانی که فسادِ اداریِ گسترده، در نهادهای مجری قانون وجود داشته باشد، به نظرِ من، نباید زیاد به تطبیقِ قانون امید داشته باشیم.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد