کابل

52
۲۹ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

حمایت مجلس سنا از برگزاری لوی جرگه

 

مشرانو جرگهء شورای ملی از تدویر لوی جرگه برای تصمیم گیری در راستای بررسی سند همکاری های استراتیژیک بین افغانستان و امریکا حمایت می کند.

مشرانو جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه، ضمن حمایت از همکاری های استراتیژیک درازمدت افغانستان و امریکا از دولت خواست تا برخی شرایط از جمله حفظ منافع ملی کشور، حفظ روابط حسنه با کشور های همسایه و منطقه، جلوگیری از عملیات خود سرانهء نیروهای خارجی در افغانسان، توجه جدی به مسئلهء صلح در کشور و آموزش نیروهای امنیتی افغان را در نظر داشته باشد.

مشرانو جرگهء شورای ملی، همچنان از دولت خواست تا برای تدویرلوی جرگه، نماینده های واقعی مردم را دعوت کند.

اعضای مشرانو جرگه همچنین گفته اند که حکومت قبل از برگزاری این لویه جرگه، باید آجندای مربوط به آن را به شورای ملی بفرستد.

قرار است این لوی جرگه، جبنه های مختلف سند همکاری های استراتیژیک افغانستان و امریکا را مورد بررسی قرار داده و در عین حال در مورد برخی از مسایل دیگر نیز بحث کند.

از سوی دیگر شماری از سناتوران نسبت به مردمی بودن لویه جرگه،  بی باور بوده و مدعی اند که کار این جرگه هم مانند جرگه های قبلی بی نتیجه خواهد بود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد