و سایر گزارش ها

805
۱۳ سنبله ۱۳۸۹

حكومت تضمین کننده هر روپيه مشتريان كابل بانك


 

به دنبال آنچه افشاي شكست مالي ۳۰۰ ميليون دالري كابل بانك از سوي روزنامه نيويارك تايمز و تغيرات درسطح رهبري اين بانك اعلام شد، شمار زيادي مردم ظرف دو روز در نماينده گي هاي اين بانك هجوم اورده و پول هاي شانرا از اين بانك خارج نمودند.

روزنامه نيويارك تايمز افزوده است که سقوط بازار املاك در دبي درسال ۲۰۰۸ باعث وارد شدن خسارات مالي فراواني به سرمايه گزاري شيرخان فرنود ريس كابل بانك شد و تاحد زيادي اين بانك متحمل خسارات مالي شده است.

با این وجود به دنبال نگرانی مردم، عمرزاخيل وال وزيرماليه كشور در نشست خبري به خبرنگاران گفت: حكومت تضمین كننده هر روپيه مشتريان كابل بانك است و و نبايد هيچ گونه تشويش دراين خصوص ازسوي مشتريان اين بانك وجود داشته باشد.

وي گفت بر بناید مقرره جديد دافغانستان بانك كه يك سهم دار نميتواند ريس بانك باشد تغيرات در سطح رهبري كابل بانك به وجود امده و خبرهايی كه گويا كابل بانك با ورشكستگی مواجه شده بي اساس مي باشد.

به نقل از روزنامه نيويارك تايمز روساي پييشين كابل بانك شيرخان فرنود و آقاي فيروزي روابط نزديك با ريس جمهور دارند.

گفته می شود اقاي فيروزي يكي از کسانی است که ريس جمهور را در زمان مبارزات انتخاباتي اش كه کمک مالی کرده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد