تحلیل

59
۲۶ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

حضور زنان در كابينهء جديد

از نكته هاي بارز و قابل تحسين در لست دوم ، حضور سه زن در تركيب اين كابينه مي باشد. در اين لست، ۳ خانم به عنوان نامزد وزير پيشنهاد شده اند كه اگر بتوانند آراي اعتماد مجلس نماينده گان را بدست بياورند، سهم زنان در مديريت اجرايي كشور، جدي تر از گذشته مي شود.

اگرچه از نظر قانون، هرگونه تبعيض بر مبناي جنسيت در عرصهء سياسي از بين رفته؛ اما در عمل اين مشكل هنوز حل نشده است و سايه تبعيض بر همين مبنا، كماكان در جامعه ديده شده و چنين پنداشته مي شود كه اين سايه بر زنده گي زنان، هنوز هم وجود دارد. اما آنچه در توجيه اين ذهنيت ارائه مي شود، اين است كه چون زنان در چندين سال گذشته، كمتر در اين عرصه ها حضور داشته اند، ممكن است واگذاري مسووليت هاي بالاتر از توان، باعث تحميل مسووليت به آنان پنداشته شود.

از همين رواست كه ديده مي شود در طول چند سال اخير و با تمسك به قانون اساسي ۱۳۸۲، حضور زنان در قدرت همواره به عنوان شديدترين و مجادله آميزترين بخش از بحث هاي مرتبط با حقوق زنان در افغانستان مطرح بوده است. فعالان زن در جامعه، همواره آرزو داشته اند كه سهمگيري زنان در مديريت اجرايي كشور،گسترده تر باشد. نهادهاي فعال در عرصهء جامعه مدني نيز همواره بر همين مسئاله تاكيد گذارده اند و طالب جدي تر شدن سهم زنان در مديريت اجرايي بوده اند.

چندي پيش و هنگامي كه هنوز نامزدان عضويت در كابينه آقاي كرزي از سوي وي به پارلمان معرفي نشده بودند، زنان و فعالان جامعهء مدني، سعي داشتند آقاي كرزي را متقاعد به سهم دهي بيشتر به زنان براي عضويت در كابينه نمايند. از سوي شماري از نهادهاي فعال در عرصهء مشاركت سياسي زنان، پيشنهاد شده بود كه بايد هشت زن در كابينهء جديد افغانستان عضويت داشته باشند.

با روشن شدن لست نامزدان كابينه و قرار گرفتن يك زن در آن لست به عنوان وزير امور زنان، واكنش هاي فعالان زن و نهادهاي سياسي و اجتماعي فعال در عرصهء تامين حقوق زنان نيز ايجاد گرديد. در جلسه اي كه از سوي شبكهء جامعه مدني و حقوق بشر افغانستان بتاريخ ۷ جدي تدوير شده بود، در كنار انتقاداتي در خصوص عضويت سوءسابقه داران در عرصهء حقوق بشري، از كمرنگ بودن حضور زنان در كابينه نيز انتقاد شده بود.

اينك آقاي كرزي سه خانم را براي عضويت در كابينه به پارلمان افغانستان معرفي كرده است. بر اساس لست جديدي كه از سوي رئيس جمهور كرزي به پارلمان ارائه شده؛ قرار است خانم ها ثريا دليل، پلوشه حسن و آمنه افضلي، در سمت هاي وزير صحت عامه، وزير امور زنان و وزير امور شهدا و معلولين و كار و امور اجتماعي، انجام وظيفه كنند.

اينكه چند تن از اين خانم ها بتوانند با ارائهء برنامه و راهكارهاي قناعت بخش، راي اعتماد اعضاي مجلس نماينده گان را بدست بياورند، بحث جداگانه اي است؛ اما شموليت اين تعداد زنان در لست پيشنهادي، نشان مي دهد كه رئيس دولت به نقش زنان در عرصهء مديريتي باور دارد.

از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه حضور زنان در كابينه، اگرچه از يكسو سرآغاز مطلوب براي سهم گيري بيشتر زنان در عرصهء مديريت اجرايي كشور مي باشد؛ اما از سوي ديگر ايجاب مي كند تا زناني كه عضويت كابينه را بدست مي آورند، بايستي تمام سعي و تلاش شان را در استفاده از تمامي امكانات دست داشتهء شان بكار بگيرند تا بتوانند در راستاي اعتمادسازي به قدرت مديريتي زنان، موفق عمل كنند.

اين خانم ها بايد بتوانند باور عمومي نسبت به زنان و توانمندي هاي مديريتي شان به وجود بياورند و ثابت سازند كه زنان توانايي رهبري سمت هاي اجرايي كلان را در كشور دارند. بد نيست اين نكته نيز مورد تذكر واقع گردد كه از نظر ماهيت، در حيطهء حاكميت قانون اساسي ۱۳۸۲، تبعيض بر مبناي جنسيت از بين رفته است؛اما بايد بپذيريم كه از نظر شكلي و اجرايي و يا در متن واقعيت هاي جامعه، زماني اين تبعيض قابل رفع است كه خود زنان در راستاي اعتمادسازي، سهم بگيرند.

اينك براي اعتمادسازي نيز فرصت به وجود آمده است. اگر خانم هايي كه در سمت هاي رهبري وزارتخانه ها قرار مي گيرند، بتوانند كاركرد مناسب و مطلوبي را به نمايش بگذارند، بدون شك در كابينه هاي بعدي و در حكومت هاي بعدي، حضور زنان در قدرت بيشتر از حال خواهد شد. حتي ايجاب مي كند كه اين كانديداها در ارائهء راهكارهاي شان به نماينده گان ولسي جرگه نيز به اين موضوع تصريح كنند كه آنان با اعتماد به قابليت خويش به عنوان نماينده گان زنان جامعه براي اجراي وظيفه در چنين سمت هايي، نامزد شده اند.

در اينكه زنان توانايي زيادي در اجراي مديريت دارند و مي توانند مسووليت هاي شان را بخوبي به پيش ببرند، شكي نيست؛ اما براي ايجاد باور فراگير و عمومي، نياز به اين دارد كه زنان بتوانند در ميدان عمل، مديريت صحيح و نتايج ناشي از آن را، به جامعه نشان دهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد