صداي مردم

923
۲۰ جدی ۱۳۸۸

حامد کرزی: افغانستان نیازی به کمک غرب ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد