صداي مردم

861
۲۰ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

حامد کرزی: افغانستان نیازی به کمک غرب ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد