سیاسی

74
۱۶ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

جرگه مشورتي صلح و انتظارات زنان

جرگه مشورتي صلح به تاريخ ۱۲جوزا، دركابل  برگزار مي گردد. شركـت كننده گان جرگه، براي يافتن راه هاي عملــي مذاكره با مخالفان و پايان دادن به خشونتهاي كنوني در افغانستان، بحث وگفتگو خواهند كرد.

قرار است در اين جرگه، نزديك به دو هزار تن، به شمول بزرگان قومـــي، ديپلمات هاي افغان و خارجي شركت كنند كـه درآن جايي براي نماينده هاي طالب در نظر گرفته نشده است.

اعضاي جرگــه در بحثهاي خود، روي تقسيم احتمالي قدرت بـــا طالبان و آوردن اصلاحات در قانون اساسي افغانســـتان بحث خواهند كرد؛ ولي سياستمداران كشورانتقاد كرده و مي گويند كه اين گردهمايي از تمامي مــردم، نماينده گي نمي كند.

درحالــــيكه زمـــــان بــــــراي بـــرگـــزاري جرگه مشــورتـي صلح در كابـــل فرا‌‌رسيده، غلام فاروق” وردك” وزيـــر مــعارف و رئيس تدوير جرگــــه مشورتي صــــلح، در يـك كنفرانـــس خبري كــه در مركز رسانه هـــاي دولـت داير شده بود گفت: “به تاســـــي از فيصله شوراي وزيـــران، كميسيوني بخاطر تدوير جرگه مشورتي صلح ايجاد شده و اين كميســيون بخاطر تدوير جرگه متذكره، آماده گــــــي هــاي لازم را اتخاذ كرده است.” وي به خبرنگاران گفت كه هدف اصلي جرگــه، پيدا كردن راه هاي تامين صلح و ايجاد ميكانيزم درست براي مذاكره با مخالفين است.

آقاي وردك در ادامه افزود:” اهداف اين جرگه گفتگو و مفاهمه با ملت افغانستان براي رسيدن به صلح است.” ‌ ‌

وي خاطرنشان كـــرد كــــه در ايـــــن جرگه، نماينده‌گان همــــه اقشار جامعه، اعضاي پارلمان، اعضاي شوراي ســراســـري علما، اعضاي كابينه، مسوولين ستره محكمه، نماينــــده گان شوراهاي ولايتي، كوچي هـــا، موسسات علمي و فرهنگي، استادان پوهنتون و شخصيتهاي علمي، سي تن از زنان سرشناس، نماينده گـان مهاجرين ومعلولين شركت خواهند نمود. ‌ ‌

جرگه مشورتي صلح قرار است بتاريخ ۱۲ جوزا ۱۳۸۹ خورشيدي در خيمه لويه جرگه در كابل داير و سه روز ادامه يابد.

وحيد”عـمر”، سخنگوي رئيـــس جمهور در نشست خــبري هفته وار خود گفت:”حامد كرزي شخصاً بـــــر رونــد برگزاري جرگه مشورتي صلح نظارت مي كند.” ‌ ‌

وحيد عــــمر، تعداد اشتراك كننده گان اين جرگه را ۱۶۰۰ تـن عنوان نموده افزود:” اين اولين جرگه در تاريــخ افغانستان است كه بيست درصد  اعضاي آنرا، زنان تشكيل مي دهند.”

در همين حال مژگان” مصطفوي” معين وزارت امور زنان گفت كه زنان نيز بطور وسيع در اين جرگه اشتراك خواهند داشت. ‌ ‌

نورضيا”سليمانخيل” كارمند يكي از وزارت خانــــه هـــا در مــــورد گفت:”جرگه صلح، يك باورهميشگي وقديـــمي ايـــن ملت است ويگانه راهي كه اين مــلت را ازكشمكش هاي دروني و قومي بيرون ميكند همين جرگه هاست، ولي اميد ما اينست تا در ايـــن جـــرگه بــــه حقوق شرعي، اجتماعي و سياسي زنان احترام گذاشته شود.”

معلم پـــرويــــن ناظم ” مي گويد:” از تمامي اشتراك كنــنده گــــان در جرگـــه مشورتي صلح مي‌خواهيم، راهكارهــــاي روشن و دموكراتيك را براي دستيابي به صلح پايدار در كشور كه تضمين كننده امنـــيت، دوري از خشونت و حفظ حقوق اساسي زنان، مردان و كودكان اين سرزمين باشد، ارائه نمايند و بــه مذاكرات غيرشفاف با نيروهاي جنگجو كه حقوق انسانــــي زنان را دوباره پامال سازند، جواب منفي دهند.”

فرشته”رحيمـــي” محصـل پوهنتون كابل  از دولت مي خواهد تا برنامــــه هاي عملي و ويژه را براي مشاركت واقعي و سهم گيري زنان در پروسه ايجاد صلح ارائه نمايد.

مليحه”ارزش”از ولايت بدخشان كه از جمع اشتراك كننده گان در جرگـــه مشورتي صلح است مي‌گويد:‌” مــــن از سوي متنفذين ولايتم انتخاب شده ام تـــا بتوانم با اتخاذ رويكــردهاي هماهنـگ در جرگه، صـــداي همــه زنان افغانستان باشيم و با در نظرداشت منافع ملــــي، از دولـــــت جمهــــوري اسلامي افغانستان مي طلبيم به تمام تعهدات ملي و بين المللي با قانون اساسي و كنوانسيون رفع تبعيض نسبت به زنان كه حقوق زنان در زمينه هاي سياســـــي، اجتماعي، مدني، اقتصادي و فرهنگي را حمايت مي كند، متعهد و راسخ باشد.”

اين جرگه به يك رويداد مهم تاريخي ملي مبدل گرديده، ولـــــي تا اكنون روشن نيست كه اشتراك كننده گان چه تصاميمي خواهند گرفت و واكنش مخالفين مســــلح دولت نســــبت به اين فيصله ها چه خواهد بود؟

انتظار مي رود كـــه جرگـــه مشورتي صلح، در خصوص توافق روي مســـايل مهــــم و بحراني، تلاش كند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد