همسایه های افغانستان

139
۹ حمل ۱۳۹۱

توافق روی ۱۷ پروژه در کنفرانس ريکا


در پنجمين کنفرانس همکارى هاى منطقوى اقتصادى (ريکا) در تاجیکستان، توافق شد تا به۱۷ پروژه  اقتصادی در افغانستان کمک صورت گیرد.

اين کنفرانس، که با با شرکت رؤساى جمهور افغانستان، تاجیکستان، ايران و پاکستان و نماينده هاى بيش از پنجاه کشور و سازمان بين المللى، در شهر دوشنبه پايتخت تاجیکستان برگزار گردید، روز سه شنبه پایان یافت.

داکتر زلمى رسول وزير امورخارجه، درنشست مشترک خبرى با همتاى تاجیکستانى اش گفت که در اين کنفرانس،  روى عملى ساختن ۱۷ پروژه اقتصادى براى افغانستان، توافق صورت گرفته است.

به گفته وزیر امور خارجه، تمديد خط آهن، تمدید لولهء گاز  و انتقال انرژى برق و آب از مهمترين پروژه های مورد توافق می باشد.

وزیر خارجه همچنین گفته است: “بعضى از اين پروژه ها به حدى بزرگ اند که يک کشور به تنهايى نمى تواند آنرا عملى نمايد.”

زلمى رسول گفته است که جزئیات مربوط به اين پروژه ها و هزينه های آن، بعداً از سوى وزارت خارجه در دسترس رسانه ها قرار می گیرد.

همچنین در حاشیه کنفرانس ریکا توافقنامهء همکارى بين افغانستان، ايران و تاجیکستان در مورد انتقال خط آهن، انرژى برق  وآب در شهر دوشنبه  به امضا رسيد که بر اساس آن خط آهن از ايران به افغانستان و تاجیکستان احداث مى گردد و خط انتقال انرژى برق از ايران به افغانستان و تاجیکستان، ترميم مى شود.

سران سه کشور همچنین توافق کرده اند که يک نل انتقال آب از تاجیکستان به ايران، از طريق افغانستان نيز ايجاد گردد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد