کابل

74
۲۴ حوت ۱۳۸۸

تلاش برای حل مشکل زندانیان افغان در ایران


کلید * بیست و چهارم حوت ۱۳۸۸

وزارت خارجه کشور می گوید، برای رسیده گی به مشکلات زندانیان افغان در ایران و تعین سرنوشت آنان، تلاش های جدی را به خرچ می دهد.

این مطلب پس از آن ابراز می گردد، که به بنیاد گزارشها و اظهارات تعدادی از نماینده گان مردم در شورای ملی، حدود سه هزار تن از زندانیان افغان در ایران به اعدام محکوم هستند.

وزارت خارجه کشور گفته است، از حقوق اتباع افغان در بیرون از افغانستان دفاع می کند و در جریان ماه های اخیر نزدیک به ششصد زندانی افغان از کشورهای همسایه و برخی کشورهای عربی آزاد گردیده و یا به افغانستان منتقل شده اند.

دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه می گوید، پنج هزار و هفتصد زندانی افغان در زندان های ایران به سر می برند که به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت گردیده اند، ولی رقم دقیقی از محکومین به اعدام ارایه نشده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد