عکس روز

69
۱۰ سرطان ۱۳۸۹

تفریگاه قرغه در کابل و رنگین کمان خلق شده برفضای آن(نجیب الله مسافر)


 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد