کابل

413
۱۳ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

تاکید بر تقویهء نقش نهادهای مدنی در تصمیم گیری ها

در کنفرانس دو روزهء که برای تقویت نقش نهادهای جامعهء مدنی در تصمیم گیری ها در کابل برگزار گردید، بر تقویت نقش نهاد های جامعهء مدنی در تصمیم گیری ها تاکید گردیده است.

اشتراک کنندگان با تاکید بر اینکه نهادهای جامعهء مدنی از قوت، ظرفیت و کارآیی لازم برخوردار بوده و توانایی آنرا دارند که در تصمیم گیری های ملی به شکل فعال و موثر نقش خود را ایفا نمایند، از دولت افغانستان خواسته است تا جامعه مدنی را منحیث همکار موثر در تصمیم گیری های محلی و ملی شریک سازد.

در پایان این کنفرانس دو روزه که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۰ – ۱۱ حمل ۱۳۹۰ در کابل برگزار گردید، بیانیهء به شرح ذیل صادر گردیده است.

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

اعلامیه

کنفرانس تقویه نقش نهادهای جامعه مدنی در تصمیم گیری ها

۱۰ – ۱۱ حمل ۱۳۹۰ خورشیدی, کابل

کنفرانس تقویه نقش نهادهای جامعه مدنی در تصمیم گیری ها برای دو روز به تاریخ ۱۰ و ۱۱ حمل ۱۳۹۰ در شهر کابل با اشتراک بیش از یک صدو پنجاه تن از فعالین جامعه مدنی از ۳۴ ولایت کشور تدویر یافت.

در جریان کنفرانس روی دستاوردها، رویکردها، و مسئولیت های جامعه مدنی افغانی، چالش ها و موانع که فراراه آن قرار دارد  بحث های همه جانبه و تشریحی صورت گرفت. بحث ها بیشتر در رابطه به چگونگی دریافت راه های حکومت داری خوب،  حاکمیت قانون، شفافیت و حسابدهی، عدالت انتقالی و اجتماعی، انکشاف متوازن و سهم دهی نهادهای مدنی در تصمیم گیری ها تمرکز داشت.

در نتیجه مباحث تمام اشتراک کنندگان کنفرانس موارد زیرین را به دولت و جامعه بین المللی پیشنهاد می نمایند:

۱٫    نهادهای جامعه مدنی افغانستان از قوت، ظرفیت و کارآیی لازم برخوردار بوده و توانایی آنرا دارد که در تصمیم گیری های ملی به شکل فعال و موثر نقش خود را ایفا نمایند، بناً دولت افغانستان با درنظرداشت موارد فوق جامعه مدنی را منحیث همکار موثر در تصمیم گیری های محلی و ملی شریک سازد.

۲٫    طی نشست دو روزه نهادهای جامعه مدنی به توافق رسیدند تا برای بلند بردن نقش خویش در تصمیم گیری ها بطور منسجم و هماهنگ عمل نموده شبکه سازی را میان نهادها تقویت بخشند.

۳٫    نهاد های جامعه مدنی افغانستان ظرفیت و توانمندی نظارت از کارکردهای دولت در محل و سطح کشور را دارا می باشند, پیشنهادات و راهکار های حکومت داری خوب و حسابدهی شفاف که از جانب جامعه مدنی ارایه میشود توسط دولت پیگیری و عملی گردد.

۴٫    نهادهای جامعه مدنی خواستار آنند که دولت منبعد برای جلب همکاری های جامعه مدنی با نهاد ها به منظور ایجاد اداره سالم و پاسخ گو برخورد سلیقه ای, انفرادی و سمبولیک ننموده بلکه کمیت و کیفیت مشارکت عمومی مدنی را به حیث یک اصل نظام مردم سالار در نظر داشته و رعایت نماید.

۵٫    نهاد های جامعه مدنی افغانستان از جامعه بین المللی و ادارات تمویل کننده می خواهند که با نهادهای جامعه مدنی برخورد پروژوی ننموده  بلکه در ظرفیت سازی و تدوین ستراتیژی های دراز مدت توجه مالی و تخنیکی نمایند.

۶٫    رسانه ها با درنظرداشت رسالت ملی و مسئولیت اجتماعی خویش همصدا با جامعه مدنی در تعمیم رسیدن به اهداف والای انسانی و حفظ ارزشهای ملی و معنوی همکاری دوامدار و لازمی نمایند.

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد