دیدگاه

691
۲۶ جدی ۱۳۸۸

بي انصافي محكمهء امارات در مورد يك تبعه افغان

يك محكمهء امارات متحده عربي؛ "شيخ عيسي بن زايد آل نهيان" برادر امير امارات متحدهء عربي را كه سال گذشته  به لت و كوب، شكنجه و بدرفتاري عليه يك افغان  متهم گرديده بود، بيگناه معرفي نموده و برائت داد.

افغانيكه كسي به دادش نرسيد


يك محكمهء امارات متحده عربي؛ "شيخ عيسي بن زايد آل نهيان" برادر امير امارات متحدهء عربي را كه سال گذشته  به لت و كوب، شكنجه و بدرفتاري عليه يك افغان  متهم گرديده بود، بيگناه معرفي نموده و برائت داد.

در تصوير ويديويي كه سال گذشته توسط يك تلويزيون امريكايي به نشررسيد، نشان داده ميشد كه شيخ عيسي همراه با پوليس  درسال 2004 ميلادي، "محمد شاپور" يك تبعهء افغان را مورد لت وكوب قرار داده و به بدترين شكل شكنجه مي نمودند.

يكسال بعد از افشاي اين قضيه؛ يك محكمهء امارات متحدهء عربي، متهم را به دليل اينكه درهنگام انجام جرم، درحالت نشه قرار داشته؛ برائت داده و بيگناه معرفي نموده است.

 به دنبال اعلام اين تصميم از سوي محكمهء امارات متحدهء عربي؛ وزارت امورخارجهء ايالات متحدهء امريكا، فيصلهء محكمه را مورد انتقاد قراد داده و خواهان تجديد نظر دراين مورد گرديده است.

همچنان كارشناسان امور حقوقي و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز ضمن انتقاد از تصميم محكمهء امارات متحدهء عربي؛ دراين خصوص از حكومت افغانستان  ميخواهند تا اين موضوع را بصورت جدي پيگيري نمايد.

وديرصافي استاد پوهنحي حقوق و علوم سياسي پوهنتون كابل ميگويد: براساس قانون اساسي كشور، حمايت از حقوق اتباع افغانستان در خارج، از جمله مسووليت هاي دولت بوده و اين موضوع بايد جداً ازسوي حكومت پيگيري گردد.

درهمين حال، فريد حميدي كميشنر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، لت و كوب تبعهء افغان را توسط شيخ عرب، محكوم نموده و ميگويد كه تهديد، لت وكوب، شكنجه و تحقيرانسان، از نگاه قوانين بشردوستانهء بين الملي، يك عمل خلاف قانون بوده و ممنوع  ميباشد.

ميراحمد جوينده؛ نماينده مردم در ولسي جرگه، ضمن انتقاد از موقف گيري حكومت افغانستان دراين خصوص ميگويد: متاسفانه حكومت افغانستان به دليل داشتن سياست هاي نامناسب با يكتعداد از كشورها، از حقوق اتباع خود در بيرون از افغانستان بصورت جدي  دفاع كرده نتوانسته است.

وحيد عمر رئيس دفترمطبوعاتي و سخنگوي رياست جمهوري ميگويد كه وزارت امورخارجهء افغانستان، ضمن تقبيح اين موضوع، صحبت هايي را نيز از مجراهاى ديپلماتيك انجام داده است.

اما قابل يادآوري است كه وزارت خارجهء افغانستان درين راستا تاحال اظهار نظري نداشته است.

شيخ زائد آل نهيان برادر امير امارات متحدهء عربي؛ فرد متهم به شكنجه و بدرفتاري عليه يك افغان، درحالي ازسوي يك محكمهء امارات متحدهء عربي برائت حاصل نموده است كه قبل ازاين نيز اتباع افغانستان در كشورهاي مختلف، مورد شكنجه و لت وكوب قرار گرفته و به گفتهء آگاهان امور؛ با آنكه قانون اساسي حمايت از حقوق اتباع را در بيرون از كشور از مسووليت هاي دولت مي داند؛ اما حكومت افغانستان به دليل مصلحت هاي مختل تا كنون توجه چنداني دراين مورد نكرده است.

 


افغانيكه كسي به دادش نرسيد

يك محكمهء امارات متحده عربي؛ “شيخ عيسي بن زايد آل نهيان” برادر امير امارات متحدهء عربي را كه سال گذشته  به لت و كوب، شكنجه و بدرفتاري عليه يك افغان  متهم گرديده بود، بيگناه معرفي نموده و برائت داد.

در تصوير ويديويي كه سال گذشته توسط يك تلويزيون امريكايي به نشررسيد، نشان داده ميشد كه شيخ عيسي همراه با پوليس  درسال ۲۰۰۴ ميلادي، “محمد شاپور” يك تبعهء افغان را مورد لت وكوب قرار داده و به بدترين شكل شكنجه مي نمودند.

يكسال بعد از افشاي اين قضيه؛ يك محكمهء امارات متحدهء عربي، متهم را به دليل اينكه درهنگام انجام جرم، درحالت نشه قرار داشته؛ برائت داده و بيگناه معرفي نموده است.

 به دنبال اعلام اين تصميم از سوي محكمهء امارات متحدهء عربي؛ وزارت امورخارجهء ايالات متحدهء امريكا، فيصلهء محكمه را مورد انتقاد قراد داده و خواهان تجديد نظر دراين مورد گرديده است.

همچنان كارشناسان امور حقوقي و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز ضمن انتقاد از تصميم محكمهء امارات متحدهء عربي؛ دراين خصوص از حكومت افغانستان  ميخواهند تا اين موضوع را بصورت جدي پيگيري نمايد.

وديرصافي استاد پوهنحي حقوق و علوم سياسي پوهنتون كابل ميگويد: براساس قانون اساسي كشور، حمايت از حقوق اتباع افغانستان در خارج، از جمله مسووليت هاي دولت بوده و اين موضوع بايد جداً ازسوي حكومت پيگيري گردد.

درهمين حال، فريد حميدي كميشنر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، لت و كوب تبعهء افغان را توسط شيخ عرب، محكوم نموده و ميگويد كه تهديد، لت وكوب، شكنجه و تحقيرانسان، از نگاه قوانين بشردوستانهء بين الملي، يك عمل خلاف قانون بوده و ممنوع  ميباشد.

ميراحمد جوينده؛ نماينده مردم در ولسي جرگه، ضمن انتقاد از موقف گيري حكومت افغانستان دراين خصوص ميگويد: متاسفانه حكومت افغانستان به دليل داشتن سياست هاي نامناسب با يكتعداد از كشورها، از حقوق اتباع خود در بيرون از افغانستان بصورت جدي  دفاع كرده نتوانسته است.

وحيد عمر رئيس دفترمطبوعاتي و سخنگوي رياست جمهوري ميگويد كه وزارت امورخارجهء افغانستان، ضمن تقبيح اين موضوع، صحبت هايي را نيز از مجراهاى ديپلماتيك انجام داده است.

اما قابل يادآوري است كه وزارت خارجهء افغانستان درين راستا تاحال اظهار نظري نداشته است.

شيخ زائد آل نهيان برادر امير امارات متحدهء عربي؛ فرد متهم به شكنجه و بدرفتاري عليه يك افغان، درحالي ازسوي يك محكمهء امارات متحدهء عربي برائت حاصل نموده است كه قبل ازاين نيز اتباع افغانستان در كشورهاي مختلف، مورد شكنجه و لت وكوب قرار گرفته و به گفتهء آگاهان امور؛ با آنكه قانون اساسي حمايت از حقوق اتباع را در بيرون از كشور از مسووليت هاي دولت مي داند؛ اما حكومت افغانستان به دليل مصلحت هاي مختل تا كنون توجه چنداني دراين مورد نكرده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد