اجتماعی

۱۵ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

باشندگان شهر مزارشریف برای پاک کاری شهر حشر عمومی راه اندازی نموده اند


مسئولان شاروالی شهر مزارشریف همراه با شماری از شهروندان این شهر برای پاک کاری این شهر از عکس های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حشر عمومی را راه اندازی نموده اند.

به گفته این باشندگان شهر مزارشریف، هدف از راه اندازی حشر عمومی، نزدیک ساختن مردم با شاروالی بوده تا مردم احساس مسئولیت نموده  و در کنار شاروالی به پاکی و صفایی شهر بپردازند.

عبدالحق خرمی شاروال شهر مزارشریف می گوید :«نزدیک به دو هفته از کارزارهای انتخاباتی و انتخابات ریاست جمهوری می گذرد؛ اما هنوز هم پوستر های کاندیدان روی در و دیوار ها، کتاره ها و تابلو ها نصب می باشد.»

آقای خرمی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را مجبور به جمع آوری پوستر های شان از داخل شهر نمایند.

به گفته او، این حشر عمومی سه روز ادامه داشته و از باشندگان شهر مزارشریف می خواهد که در پاک کاری و صفایی شهر با شاروالی مزارشریف سهیم شوند.

در همین حال ضیاالحق عطایی آمر تنظیف وسرسبزی شاروالی مزارشریف می گوید که قبل از این تنظیف بخش های از نواحی شهر مزاشریف به سکتور خصوصی واگذار شده بود؛ اما مردم از عدم عرضه خدمات درست شکایت داشتند.

او می افزاید که به همین دلیل، شاروالی شهر مزارشریف، تنظیف همه نقاط این شهر را از سکتور خصوصی گرفته و مربوط این اداره ساخته است.

از سوی هم شماری از شهروندان شهر مزارشریف از این اقدام شاروالی ابراز خرسندی نموده و از مردم می خواهند که در تنظیف و صفایی شهر کوشا باشند.

این در حالی است که حدود یک سال از انتخابات پارلمانی در کشور می گذرد؛ اما با آنهم پوستر های تبلیغانی نامزدان انتخابات پارلمانی تا کنون در گوشه و کنار شهر مزارشریف باقی مانده و از زیبایی های این شهر کاسته است.

شهروندان از کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت می خواهند که کاندیدا ها را وادار سازند تا بعد از انتخابات پوستر های نصب شده شان را از داخل شهر جمع آوری نمایند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد