تحلیل

246
۲۷ دلو ۱۳۸۸

بازهم داستان بي پايان تجاوز


داستان غم انگيز تجاوز برزنان كشور ما را پاياني نيست. تا زماني كـه روح زن ستيزي نزد برخي از مردان افغانستان بــــا چنان قساوتي، وجود داشته باشد و ايــــن طرز ديد و تفكر، نزد آنان كشته نشود و تا زمانيكـــه حكام دولتي، مخصوصاً ادارات حارنــــوالــــي و قضـات، اين مسئلـــــه را درد كشنده و نــاسوري ندانند و به عاملان و حاميان آنان جزاهاي سنگيني وضع و تطبيق ننمايند، نيمي از اجتماع ما نميتوانند از تحقير و بلاي تجاوز جنسي در امان بمانند.  

تجاوز پسر يـــك وكيل زورمند پارلمان بر دختري در سرپل، تجاوز يك مرد بر دخترك ۵ ساله در دشت برچـــــي كابل، تجاوز يك گروپ مسلح بر دختري بـــه نام رحيمه در كندز، تجاوز يك گروپ مسلح بر زنـــي در بدخشان و دهها مورد ديگر درين هشت سال، از حكاياتيست كه بايد فقط بـــــرآنـــها خون گريست؛ اما قضاي افغانستان تا حال هيچ كــــدام اينان را به اشد مجازات محكوم نـــكرده تا براي ديگران درس سختي ميبود. با توجـــه به فساد حاكم بر اداره افغانستان و اينكه زورمداران تفنگ به دست، در پس پشت اكثر ايـن تجاوزها قرار داشته، اين متجاوزان برعفت و هستي زنـــان، به زودي رها شده و به همـــان اعمال ضد انساني شان ادامه داده اند.

‌تجاوز چهارتـــن مسلح بر دو خانم به تاريخ دهم دلو ماه جاري در قريه “بايكه” ولسوالي امام صاحب ولايت كندز، ادامــــــه همان روند زن ستيزانه يي است كه “اعظم” شوهر يكي ازين دو زن، حكايت تجاوز بـــرخانم خود و برادرش را با اشك و آه بيان مي دارد. وي مـــي گويد كه چهار تن از افراد قومانـــــدان “سرباز”، قومانداني كه همين اكنون فرمانده گروه اربكي اين  ولسوالي است، به خانه او داخل شده و بعد از بستن دست و پاي او و برادرش، به شكل گروهي بر زن او و زن برادرش تجاوز كردند! در ضمن گفته ميشود كه يكي ازاين چهار متجاوز به عفت اين زنان، ملا رحمت الله نام دارد كه امام مسجد اين قريه بوده و حال در بازداشت بـــه سر ميبرد و تلاش پوليس ولسوالي، جهت دستگيري سه متجاوز ديگر بر عفت اين زنان، جريان دارد.

با اينكه قوماندان سرباز، چنين تجاوزي بر دو زن دريــــــن ده را تاييد ميكند؛ اما از دست داشتن افراد خود در آن، انكـــار مي نمايد. اين حركت به شدت ننگين و ضد انساني، درحالي به دنبال ده ها حادثه مشابه آن  در بـــرخي از نقاط كشور، به وقوع مي پيوندد كه اينك مرد ۶۰ ساله اي در كابل، با كلكش بر يك دختر ۴ ساله تجاوز كرده و طب عدلي نيز آنرا تائيد نموده است. به اين صورت مي‌بينيم كه نه تنها زنان شوهر دار ما مورد چنين اهانت هايـي از سوي مردان قرار مي گيرند كه دختران ۴ ساله نيز از آن خلاصي ندارند.

مــــردم افغانستان در كنار تـــــمام رنج ها و بدبختي هـــــاي ديگـــري كـــه از زورمداران و لاقانوني هـاي كنوني ميكشند، برخي از آنان به اينگونه بايد نظاره گر تجاوز برعفت و عصمت زنان شان هم باشند؛ مخصوصاً از سوي آناني كه وظيفه»‌ حفظ و نـــگهداري امنيت مردم را دارند، بسياردرد ناك است و كسي كه نتواند عفت زنان يك قريــه را نگهداري كند، چگونه توان حفظ ناموس وطن را خواهـــد داشت و در لحظه اي، آنرا به معامله نخواهد نگرفت.

به اين خاطر، دولت بايـد درين مورد بسيار جدي باشد و مقامـــات امنيتي و قضايي كشور، بي‌هيچ گذشتي بــــه چنين انسانهايي جزاهاي سنگيني را وضع و آنــــــرا تطبيق نمايند. اين درحاليكه يكي از شكايت هــــاي اساسـي مردم درين چند سال اين بوده؛ اما توجهي به آن نشده است و به اين خاطر، ما پيوسته و هميشه شاهد آن بوده ايم تا زمانيكه زنــــان خود به دنبال اين مسايــل نـــــگردنـــد و كميسيون حقوق بشر و نهادهاي ديگر جامعه مدني، به وظايف شان به طور واقعي عمــــل نـــكنند و صرف ياد داشت بگيرند و آمــار صادر كنند، ممكن نيست به اين خفت ها پايان داد و فضاي حداقل امني براي زنان كشور بـــه وجود آورد. چون ديده شده كه زنان و دختران ضربه پذيرترين بخش اجتماع ما بوده و بايد خود زنان، سپر قــوي براي حفظ عفت شان بــــه وجود آورند و نگذارند تا هر مرد جنايتكاري، عصمت شان را بازيچه»‌ هوس هاي غيرانساني خود قرار دهد.

‌اين مبارزه بايد پيگير و قطع ناشدني باشد؛ در غير آن، نميتوان به التيام اين زخم ناسور گام مهمي گذاشت و بــــــه روزگاري رسيد كه هيچ مردي، توان بـــــــد نگاه كردن به سوي زنان را نداشته باشد؛ خواستي كــــــه براي بسياري از كشورها چنان كهنه شده كه بـــــه موزيم تاريخ سپرده شده، اما متاسفانه بـــــراي ما هنوز بر سر لوح خواست هاي اولي و اساســي  ما قرار دارد و بايد آرزوي آن  روز را داشت تا ما هم اين جنايت را به موزه»‌ تاريخ بسپاريم؛ چيزيكــه فقط با به پا برخاستن خود زنان ممـــكن است و نبايد چشم انتظار، به مردان داشته باشند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد