تحلیل

314
۲۳ دلو ۱۳۸۹

ایران و بدرفتاری مداوم با مهاجران افغان


یكی از كشورهایی كـــــه علیرغم ادعای دوستی با افغانســـــتان همواره سیاست كج دار و مریز داشته است، دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. ایران همواره از فشار بر دولت افغانستان كار می گیرد. گاهی افغان های مهاجر از ایران را اخراج می كند كه باعث به وجود آمدن مشكلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان می گردد و گاهی هم مسیر تانكرهای حامل نفت به افغانستان را مسدود می كند و از این طریق مردم را در تنگنای اقتصادی قرار می‌دهد. ‌ ‌

ایران اخیراً نیز بكارگیـــــری اهرم فشار بر مهاجران افغان را روی دســـــت گـــــرفته است. اداره عودت مهاجرین ولایت هـــــرات در اواسط هفته گذشته با ابراز نگرانی نسبت به روند اخراج مهاجرین افغان از ایران خبر داد كه ۲۲۰۰ مهاجر افغان، از دو روز بدین سو از ایران اخراج شده اند. در خبرها آمده بود كه حمیدالله خطیبی رئیس مهاجرین هرات، گفته است كه این عده مهاجریـــــن از طریق بندر اسلام قلعۀ‌‌ هرات اخراج گردیده كـــــه در بین شان چندین زن بی‌سرپرست نیز شامل اند.

این مقام رسمی در هرات اعلام كرده است، با آنكه بیشتر افراد اخراج شده، بدون اسناد اقامت و یا كارت مهاجرت بوده اند، اما در جمع آنها افرادی هم هستند كه دارای كارت اقامت درایران می باشند. خروج جبری افغان ها از ایران و به خصوص كسانی كه كارت اقامت در ایران را دارند، عملی است كه توجیه پذیر نمی باشد. زیـــــرا افـــــراد دارای كارت در حقیقت مهاجرینی هستند كه ایران نیز اقامت آنان را به حیث مهاجر در كشور خود قبول كرده و اخراج آنان غیر قابل توجیه و مخالف بـــــا كنوانسیون های بین المللی موجود در این عرصه می باشد.

چند روز پیشتر نیز مقامات مسوول در سازماندهی مهاجران و عودت كنندگان خبر داده بودند كه در طول ماه جدی دوازه هزار افغان از ایران به زور اخراج شده اند. در آن گزارش نیز تاكید شده بود كه شماری از اخراج شدگان از بـــــدرفتاری ماموران امنیتی ایران  شكایت كرده اند. حتی عده ای مدعی شده بودند كه سربازان امنیتی ایران پول آنان را گرفته اند.

اخراج اجباری و گروهـــــی مهاجرین افغان توسط مقامات ایرانی، بر خلاف ادعاهای موجود دوستی با افغانستان از سوی مقامات ایرانی می‌باشد. مقامات ایرانی همواره ادعا می كنند كه با افغانستان دوستی دارند. اما در عمل اثبات می كنند كه دوستی شفاف و مبتنی بر حسن نیت بـــــا افغانستان ندارند. زیرا این كشور طبق سیاست معمول ســـــال های گذشته، برفشارها به خاطر اخراج مهاجرین در روزهای سرد زمستان مـــــی افزایـــــد و اقدام به اخراج گروهی مهاجرین افغان می كند تـــــا از ایـــــن طریق دولت افغانستان تضعیف گردد.

‌یكی از نمونه های بارز بدرفتاری ایران با افغان های مقیم یا مسافر در آن كشور، لت و كوب یكی از اعضای شورای ولایتی ولایت غزنی در تهران می باشد. در خبرها آمده است كـــــه حمید الله دانش عضو شورای ولایتی غزنی بـــــه علت جلوگیری از تظاهرات مهاجرین افغان در ایـــــران، علیه افغانستان توسط پولیس ایران لت وكوب شده است . آقای دانش كه عضویت شورای ولایتی غزنـــــی را دارد، تایید كرده است كه وقتی چندی پیش برای تداوی به ایران رفته بود،  در آنجا اطلاع یافته  كـــــه ایرانی ها در تهران شماری از مهاجرین افغان را بـــــرای تظاهرات علیه حكومت افغانستان، تشویـــــق می كنند، او خواسته است كه از این عمل جلوگیری كند، اما ایرانی ها مانع از این كار شده و مامورین امنیتی ایران آقای دانش را مورد لت و كوب قرار داده است. ‌ ‌

آن گونه كه در رسانه ها منعكس گردید، ایران بعد از اینكه نفت را بر روی افغان ها بست و مانع از ورود تانكرهای نفت به افغانستان گردید، مورد خشم مردم قرار گرفت. تعداد زیـــــادی از مردم افغانستان در شهرهای كابـــــل و هـــــرات در واكنش به اعمال محدودیت از سوی ایـــــران در مسیر تانكرهای نفت دست به مظاهره زده و در برخی موارد شعارهایی را نیز بر ضد رفتار مقامات ایرانی سر دادند.

از سوی دیگر ایران به خاطری كه این تظاهرات را ناچیز جلوه دهد و از انعكاس و بازتاب بین المللی آن به صورت گسترده و وسیع جلوگیری كند، خواسته بود تا از افغان های مقیم در ایران استفاده سیاسی كرده و مظاهراتی را در بـــــرابـــــر مظاهرات كابل و هرات سازماندهی كند. در قالب همین برنامه  در برخی از شهرهای ایران مظاهره های مصنوعی تدارک دیده شده بود تا خشم مردم نسبت به رفتار ایران در برابر افغانستان كمرنگ جلوه داده شود. ‌ ‌

این در حالیست كه ایران و افغانستان مدعی هستند كه با یكدیگر رفتار برادرانه و مبتنی بر دوستی دارند. مقامات دولتی ایران همواره ادعا می كنند  كه از ثبات در افغانستان حمایت می كنند، اما وقتی كه افغان ها به زور از ایران اخراج شوند و با توجه به اینكه در داخل كشور نیز اوضاع و  احوال مالـــــی و اقتصادی مردم چندان روبه راه نمی باشد، ثبات سیاسی افغانستان در معرض تهدید قرار می گیرد. زیرا وقتی بیكاری در جامعه افزایش پیدا كند، گرایش به سمت گروه هایی كه باعث بر هم خوردن امنیت می شوند، پیدا می‌كند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد