دیدگاه

۲۶ ثور ۱۳۸۹

اهمیت سفر کرزی به امریکا

از چندی به این سو سفر حامد کرزی به امریکا سرزبانها بود و بعد از آنکه بر روی  افراد کمیسیون برگذاری انتخابات  و باطل شدن رای کرزی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی که سه تن آنان خارجی بودند، جنجال به وجود آمد و درین میان گالبریت امریکایی معاون دفتر یوناما از سوی رئیس این دفتر از کار برکنار شد.

جدل های تندی میان کرزی و برخی از سیاستمداران غربی درگرفت که رُخ بیشتر تند گویی های کرزی به سوی امریکایی ها بود و آنان را متهم به مداخله در امور دولتش کرده تا جایی که اخطار داد؛ «اگر این مداخلات ادامه یابد و او همچنان زیر فشار قرار بگیرد، به طالبان خواهد پیوست» به این خاطر بسیاری فکر میکردند که سفر کرزی به امریکا از سوی امریکایی ها لغو خواهد شد، اما این کار نشد و کرزی با هیئت مهمی از اعضای کابینه به تاریخ ۱۹ ثور عازم ایالات متحدۀ امریکاگردید.

سفرکرزی به امریکا و ملاقات او با بارک اوباما و مقامات ارشد دیگر امریکایی، با پوشش خبری وسیعی در افغانستان و جهان همراه بود. درین سفر کرزی و اوباما برای یکدیگر گفتنی های مهمی خواهند داشت.

بارک اوباما ضمن اینکه از کرزی خواهد خواست که در فساد اداره اش جداً کاهش به وجود آورد و ۲۰ ملیارد دالر جدیدی که از مجلس نمایندگان امریکا برای بازسازی افغانستان خواسته است را بی حساب و کتاب به مصرف نرساند، از تغییرات در فساد دولت افغانستان در شش ماه گذشته نیز یاد آوری خواهد شد، زیرا این فساد برای اوباما و دولت او از اهمیت بالایی برخوردار است.

دولت اوباما  به این نتیجه رسیده است که اگر فساد در دولت افغانستان از میان نرود، عملیات نظامی و جرگه های صلح نیز کار آیی نخواهند داشت.

بسیاری به این باورند که کرزی درین دیدار مسئلۀ مصالحه با طالبان را نیز مطرح خواهد کرد، چیزیکه امریکایی ها به آن خوشبین نیستند و بسیاری این را طرح انگلیسی میدانند، امریکایی ها میدانند که با آمدن طالبان در قدرت، دموکراسی نوپای افغانستان  با چالش سختی رو به خواهد شد و به این خاطر تاکید برقبولی قانون اساسی افغانستان از سوی طالبان را دارد، در حالیکه کرزی به هر قیمتی میخواهد که این مصالحه انجام بگیرد، علاوتا اوباما و کارگردانان ارشد کاخ سفید گزارش شش ماه کار کرزی را  ارزیابی خواهد کرد و مخصوصا که رئیس دفتر کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری نیز درین سفر کرزی را همراهی میکند.

در مقابل کرزی از اوباما خواهد خواست تا دست دولت افغانستان در مصارف پولی باز تر گذاشت شود و حداقل ۵۰ در صد مصارف از طریق دولت افغانستان صورت بگیرد، اردوی افغانستان بیشتر تقویت شود و در عملیات کنونی بر ضد مخالفان از صلاحیت بیشتری برخوردار گردد و نیرو های ناتو تمام عملکرد ها و عملیات شانرا با دولت افغانستان هماهنگ سازند.

اینکه این سفر به چه نتایج عملی دست خواهد یافت و در تنش روابط میان کرزی و دولت امریکا چه تغییراتی به وجود خواهد آورد، بعد از برگشت کرزی و هیئت همراه او میتوان فهمید.

با توجه به صحبت های که اخیراً امریکایی ها در مورد کرزی داشته و آنرا شریک خوب در قضایا ی افغانستان و منطقه وانمود کرده اند، نتایج این سفر هرچه باشد مثبت و با دستاورد ارزیابی خواهد شد و امریکایی ها بر دوستی گذشت با کرزی بار دیگر  مهر خواهند گذاشت و درین ملاقات کمتر بحث های تحریک کننده خواهد شد که اگر شد هم افشا نخواهد گشت.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد