اجتماعی

1107
۲۰ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: بشیر حنیف

انکشاف نامتوازن عامل منازعات محلی است

توزیع غیرمتوازن منابع و فرصت‎ها، یکی از عمده‎ترین عوامل منازعات محلی در ۱۵ سال گذشته در کشور بوده است. ناکارآمدی دولت در مدیریت منابع و فرصت‎ها، در این مدت سبب انکشاف غیرمتوازن جامعه و افزایش شکــاف‎هـــای اجتـماعی در سطـــوح مـخــتلف شده است.
از جانــب دیــگر، ایــن مشکـــل باعث گسترش فـــقر، تــرویج ناهنجاری‎های اجتماعی و کاهش اعتماد مردم نسبت به دولت شده است. کلیدگروپ در نشست‎هایی که به هدف ارزیابی برنامه‎های انکشافی نهادهای داخــلی و بیــن‎المـلــلی در همکاری با نهاد بینالملــلی کــونــتر پــارت در هــرات داشته است، به این نتیجه رسیده است که یکی از عمده‎ترین عامل انکشاف غیرمتوازن و جدال خشونت‎آمیز مردم بر سر منابع و فرصت‎ها، نــاهمــسویــی بــرنــامــه‎های دولت با برنامه‎های تمویل‎کنندگان افغانستان بوده است. روشن‎ترین پیامد این مشکل، انکشاف غیرمتوازن جامعه، تـــوسعــه فــقر در برخی از ساحات و عدم دسترسی عمومی به رفاه بوده است.
با سرازیر شدن ملیاردها دالر مساعدت جامعه جهانی، در ۱۵ سال اخیر، علاوه بر این که یک‎سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، فساد، تبعیض، معافیت از مجازات، سوء استفاده از قدرت، تمرکزگرایی، فعالیت مافیایی، دخالت دونرها در تطبیق پروژهها و فقر برنامه‎ریزی در بخش توسعه اقتصادی بیداد می‎کند. این پدیده‎ها به نوبه خود تأثیر منفی روی انکشاف اجتماعی و زیربناها گذشته و منتج به انکشاف غیرمتوازن جامعه شده است.
از سویی هم، تــمرکـــز بیشــتر حکــومـــت و کشورهای کمککننده به مناطق ناامن، باعث شده تا تحت نام پروژههای انکشافی و احیای امنیت، ملیاردها دالر حیف و میل شود و یا به دست فسادپیشگان بیفتد که منــجر به وسیـــعتــر شدن دامـــنه فســـاد در کشور شده است؛ چون در مناطق ناامن هیچ نهادی – چه خصــوصی و چه دولتی – از چگونگی تطبیق پروژههای انکشافی نظارت و کنترول ندارند. حال سوال این جاست که چرا پس از ۱۵ سال حضور و مساعدت همه جانبه جامعه جهانی و کشورهای همکار افغانستان، اکنون باید شاهد چنین وضعیتی در کشور باشیم؟ متأسفانه مدیریت ناکارآمد و ضعیف حکومت باعث شده حجم وسیعی از فرصتها و امکانات ظرف این سالها بر باد برود و افغانستان، طلاییترین دوره در تاریخ پرفراز و نشیب خود را به دلیل ناکارآمدی و سوء مدیریت حاکمانش از دست بدهد. مصرف این همه پول تحت نام انکشاف متوازن نه تنها مردم را به رفاه و آسایش نرسانیده است بلکه انکشاف نامتوازن در عرصه‎های مختلف باعث تشدید منازعات محلی نیز شده است.
متأسفانه، در طول این مدت، منازعات ناشی از انکشاف غیرمتوازن جامعه، به جای حکومت از سوی جـــرگــه‎هـــای غیـــررســمی و مــردمی مدیریت شده است. مردم به دلیل آن که نسبت به نهادهای عدلی و قضایی و همچنان پولیس بـــی‎باور هستنـــد، در بیشــتر اوقـــات، دعواها و منازعات شان را توسط جرگه‎های محلی و غیررسمی حل و فصل کرده‎اند. این مسأله نشان‎دهنده آن است که هم حکومت و هم شــورای عــالـــی صلح در طول حیات شان قادر به مدیریت منازعات محلی نبوده و جرگه‎های غیررسمی تنها گزینه‎ای برای رسیدگی به این منازعات بوده است.
تا زمانی که تمرکــزگــرایی در قدرت، تبعیض، فساد گسترده در تطبیق پروژههای کوچک و بزرگ، ضعف مدیـــریـــتی در حکـــومـــت، قانونشکنیهای قانون‎گذاران، نفوذ بیش از حد دونرها در تعیین نوعیت و تطبیق پروژهها و عدم هماهنگی میان اهداف دونرها و اهداف ملی برطرف نشود، داستان همان داستان همیشگی و میزان نارضایتی مردم از حکومت نیز همچنان رو به افزایش خواهد بود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد