تحقیقاتی

377
۲۵ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: بهشته محمدی

انعام اجباری شرکت برشنا به مشترکین؛ میترهای مساعدت شده به فروش رسیده است


یافته های کلید گروپ نشان می دهد که شرکت برشنا ۲۵ تا ۳۰ هزار پایه میترهای امکو را که به صورت کمک های بلا عوض از طرف هندوستان به افغانستان مساعدت شده بود، بالای مشترکین این شرکت، بدون در جریان قرار دادن آنان به فروش رسانیده است.

این یافته ها نشان می دهد که طبق پالیسی شرکت برشنا روند تبدیلی میترها بشمول پول خرید میتر و اجورت کارگر از سوی مشترک پرداخت می شود؛ اما با آنهم شرکت برشنا میتر های قبلی را پس از تبدیل که مال شخصی مشترک می باشد، در انباری به نام برشنا کوت قرنطین می کند.

از سوی هم شرکت برشنا تا یک سال قبل، لابراتوارهای مجهز نداشته است تا بتواند عوارض تخنیکی میتر ها را قبل از نصب، مشکلات تخنیکی میتر در جریان کار و مصرف واقعی مشترک را نشان دهد، به همین لحاظ با نصب میتر های امکو، که علاوه بر مشکلات جهشی، اضافه مصرفی را نیز برای مشترک به بار می آورد، لابراتوار های این شرکت قادر به خوانش مصرف واقعی مصرف کننده نبوده است.

میتر های امکو در سال ۱۳۹۰ همزمان با آغاز روند دیجیتال سازی شبکه های برق به منظور کاهش ضایعات برای مشترکین نصب شده و پس از سال ۱۳۹۴ مشکلات جهشی این میترها سبب بالا رفتن مصارف برق برای شماری از مشتریان گردید و پس از شکایات مشتریان، شرکت برشنا تصمیم گرفت تا این میتر ها را با پول خود مشتریان، تبدیل نماید.

از جانب دیگر شرکت برشنا علاوه بر تجارت برق وارداتی طی مراتب مختلف میتر های جدید را نیز با پول مشترک تبدیل می کند که در روند تبدیل میتر ها علاوه بر فروش میتر، ۸۰۰ افغانی به نام پول اجورت کارگر از مشترکین اخذ می کند.

با این حال یافته های کلید گروپ نشان می دهد که شرکت برشنا تا کنون بیش از ۲۵۰ هزار میتر را تعویض کرده که تنها از درک پول اجورت کارگر بیش از ۲۰۲ میلون افغانی به دست آورده است که این رقم سالانه به طور اوسط بیش از ۲۵ میلون افغانی می شود.

قرار است در آینده میترهای هوشمند جاگزین میترهای ساده دیجیتال شود؛ اما هنوز نصب و تبدیل میترهای انالوگ و میتر های عارضه دار دیجیتال به میتر های ساده دیجیتال تکمیل نشده است.

از سوی هم مسئولان شرکت برشنا می گویند که این شرکت سالانه از درک ضایعات برق بدلیل استفاده از میترهای ساده، عدم پرداخت صرفیه برق از سوی زورمندان و ناتوانی این شرکت در جمع آوری پول صرفیه برق از ساحات نا امن، بطور اوسط  ۹۹ میلون دالر هزینه را متحمل می شود و به همین لحاظ  برای تبدیلی سیستم انالوگ به دیجیتل اقدام کرده است؛ اما هنوز هم ۲۹ در صد مشترکین از سیستم انالوگ استفاده می کنند.

روند تجدید میترهای امکو و قرنطین شدن این میترها توسط شرکت برشنا

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که شرکت برشنا ۲۵ تا ۳۰ هزار پایه میترهای امکو را که از کمک های بلاعوض هند به افغانستان بوده است، در بدل پول (میتر های سه فاز به قیمت ۳ هزار ۲۰۰ افغانی و میتر های یک فاز به قیمت ۷۵۰ افغانی) برای مشترکین نصب کرده است و میتر های قبلی را که مال مشترکین می باشد در انباری به نام برشنا کوت قرنطین می کند.

در همین حال امان الله غالب رییس عمومی شرکت برشنا می گوید که این شرکت به منظور کاهش ضایعات برق در روند دیجیتال سازی میترهای دیجیتال (امکو) را که از کمک های بلاعوض کشور هند به افغانستان می باشد، به طور رایگان برای مشترکین نصب نموده است.

به گفته او، این میترها فقط ارقام را به شکل دیجیتال نشان می دهد؛ اما سیستم آن به شکل انالوگ فعالیت می کند و اکنون به دلیل مشکلات جهشی، این میترها با پول مشتری به میترهای ساده دیجیتال تجدید می شود.

آقای غالب هم چنان افزود که در آینده میترهای هوشمند جاگزین میتر های ساده دیجیتال می شود و برای آنعده مشترکینی که اکنون میترهای دیجیتال ساده را خریداری کرده اند به طور رایگان نصب خواهد شد.

رییس عمومی شرکت برشنا هم چنان تصریح کرد که در روند تبدیلی میتر، علاوه بر خریداری دستگاه میتر، پول اجورت کارگر(خدمات تبدیلی) آن نیز توسط مشترک پرداخت می شود؛ اما اگر یکبار از مشتری پول میتر اخذ شده باشد در صورت تبدیلی مکرر، مجددا پول اخذ نمی شود.

با این حال احمد خالد ستانکزی رییس تجارتی شرکت برشنا به نمایندگی از مدیریت خدمات مشتریان، مدیریت لابراتوارها و مدیرت ریلی شرکت برشنا با رد گفته های غالب می گوید که به دلیل پالیسی شرکت برشنا میترهای امکو را که از کمک های بلاعوض کشور هند به افغانستان بود بالای مشترکین در بدل پول ( میتر های سه فاز به ۳۲۰۰ افغانی و یک فاز به ۷۵۰ افغانی) به فروش رسانیده است.

او هم چنان افزود که میترهای امکو، دیجیتال بوده و بنابر مشکلات جهشی و اضافه مصرفی برق، اکنون دوباره با پول مشترک به میترهای ساده تبدیل می شود.

احمد خالد استانکزی رییس تجارتی شرکت برشنا هم چنان می گوید که تمام میترها بر اساس پالیسی این شرکت با وجود اعانه دونرها بالای مشتری به فروش رسیده است و پس از این نیز با هر بار تجدید، پول خرید میتر و اجورت کارگر توسط مشتری پرداخت خواهد شد.

وی هم چنان افزود :” روند تبدیلی میترها به صورت مجموعی ۲ هزار ۵۰۰ الی ۳ هزار افغانی (قیمت میتر، لین و اجورت کارگر) هزینه بر میدارد که از سوی مشترکین پرداخت می گردد.”

از سوی هم حجت الله مجددی مسوول نشرات شرکت برشنا در مصاحبه با کلید گفت که این شرکت به منظور جلوگیری از فروش دوباره میترهای سابقه، این میتر ها را در انباری به نام برشنا کوت قرنطین می کند.

به گفته او، شرکت برشنا برای استفاده مجدد از این میترها که در گذشته بالای مشترکین به فروش رسانیده شده است، هیچ گونه برنامه و پلانی ندارد و فقط این میتر ها در انبار قرنطین می کند.

روند تبدیلی میترهای انالوگ به دیجیتل از سال ۱۳۸۷ (آغاز کار شرکت برشنا به حیث یک نهاد مستقل) به این طرف شروع شد و پس از آن مشترکین جدید نیز میترهای دیجیتل را اخذ کردند که تا کنون ۷۱ درصد مشترکین از میترهای دیجیتال استفاده می کنند و پول تبدیلی این میترها نیز در گذشته به شکل تعرفه و اکنون به شکل اقساط در تعرفه از طرف مشتری پرداخت می شود.

شرکت برشنا ۱٫۵ ملیون مشتری دارد و همزمان با تبدیلی برشنا به یک شرکت مستقل، روند تبدیلی میتر ها از سیستم انالوگ به دیجیتل آغاز شد و پس از آن مشترکین جدید نیز به سیستم دیجیتال میتر اخذ کرده اند.

شرکت برشنا برای کاهش ضایعات برق، روند توزیع میترهای دیجیتال را از سال ۱۳۸۸ به این طرف و روند تبدیلی میترهای انالوگ را به دیجیتل از سال ۱۳۹۰ به این طرف آغاز کرده است که در ادامه این روند تا کنون ۲۵ تا ۳۰ هزار پایه میتر امکو را که از کمک های بلاعوض هند به کشور بوده، در بدل پول برای مشترکین نصب کرده است.

پروژه تبدیلی میتر به میترهای امکو و عدم آگاهی مشترکین از فروش این میتر ها

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که در سال های گذشته، شرکت برشنا بدون در جریان قرار دادن مشترکین، میترهای امکو را که از کمک های بلا عوض کشور هند به افغانستان بود بالای مشترکین به فروش رسانیده است.

رییس تجارتی شرکت برشنا در مصاحبه با کلید گفت که این میترها با پول تعرفه در بل پرداخت مصرف برق به فروش رسیده است و قبل از آن از طریق اعلانات، موضوع فروش میتر ها برای مشترکین آگاهی داده شده بود.

خبرنگار تحقیقی کلید بر علاوه سپردن فورم دسترسی به اطلاعات به این ریاست، با روسای بخش های مختلف این ریاست گفتگو کرده و خواهان ارایه اسنادی شد که بتواند آگاهی دهی برای مشترکین را جهت خرید میتر ها مستند سازد؛ اما به رغم اینکه آنان قادر به ارایه اسناد نشدند در مورد چنین اعلان(آگاهی به مشترک قبل از فروش میترهای امکو) هیچ اطلاعی نداشتند.

با این حال رییس تجارتی این شرکت در مورد چگونگی فروش این میترها به کلید گفت که پول میترهای امکو به شکل اقساط طی یک سال از مشتریان اخذ شده است

محمد انور شریعت، مدیر لابراتوارهای ریاست تجارتی شرکت برشنا در مصاحبه با کلید گفت که میتر های امکو در سال ۱۳۹۰ برای مشترکین نصب شده است که کشور هند تا ۳۶ ماه کارکرد این میترها را ضمانت کرده بود.

او هم چنان افزود:” توزیع میترهای امکو در سال ۱۳۹۰  شروع و در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بدلیل شکایت مشتریان از جهش این میترها، در سال ۱۳۹۶ روند تبدیلی شروع شد که تا کنون ۶۰ درصد این میتر ها تبدیل شده است.”

به گفته او پروژه اعانه میترهای امکو از جانب هند به افغانستان، بین وزارت انرژی و آب و کشور هند منعقد شده بود و به همین دلیل وی از چگونگی اخذ قرارداد، شرایط و ارزش این پروژه اطلاعی ندارد.

اما مقامات وزارت انرژی و آب به خبرنگار تحقیقی کلید به گونه کتبی جواب ارایه نموده است که این پروژه مربوط این وزارت نه؛ بل که مربوط شرکت برشنا بوده است، به همین دلیل باوجود تلاش های مکرر در مدت یک ماه موفق نشدیم تا جزییات این قرارداد را از وزارت انرژی وآب و شرکت برشنا بدست آوریم.

 

نبود لابراتوار مجهز جهت تشخیص مشکلات تخنیکی میتر ها

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که در سال های قبل، شرکت برشنا جهت تشخیص دقیق مشکلات تخنیکی و نیز خوانش دقیق میترها، لابراتوار مجهز نداشته است و مشترکینی که میترهای شان دچار عوارض می شد مجبور به پرداخت صرفیه برق بیشتر بر اساس بلندترین صرفیه که اخیرا پرداخت کرده بودند، می شدند و اکنون مدت یک سال است که این شرکت یک لابراتوار مجهز را برای تشخیص مشکلات تخنیکی میترها ایجاد نموده است.

انجنیر محمد انور شریعت مدیر لابراتوارهای ریاست تجارتی شرکت برشنا تایید می کند که جهش میتر های امکو حتی توسط لابراتوار قابل تشخیص نبود و در صورت عوارض تخنیکی، مشترکین صرفیه برق مطابق به بلندترین صرفیه دوره های اخیر پرداخت می کردند.

در همین حال، احمد خالد ستانکزی رییس تجارتی شرکت برشنا می گوید :”یک و نیم سال می شود که لابراتور مکمل به شکل ستندرد در شرکت برشنا ساخته شده و در صورت مشکلات تخنیکی قادر به خوانش و تشخیص عارضه میتر ها می باشد.”

به گفته او، در صورت شکایت مشتریان و عدم قناعت آنان به پرداخت پول صرفیه برق، این لابراتوار علاوه بر تشخیص مشکل میتر، قادر به نشان دادن مصرف واقعی نیز می باشد.

او هم چنان افزود که اکنون در صورت تبدیلی میتر، میتر ها قبل از نصب توسط این لابراتوار چک گردیده و در صورت نداشتن عارضه نصب می شود.

او تصریح می کند که میترهای امکو کمک های بلاعوض کشور هندوستان بود؛ اما به دلیل نبود لابراتوارهای مجهز، نتوانستند مشکلات این میترها را قبل از نصب تشخیص دهند و طبق پالیسی شرکت برشنا میترهای مذکور را بالای ۲۵ الی ۳۰ هزار مشترکین در کابل به شکل تعرفه به  فروش رسانیده است.

نصب میتر های هوشمند و اخذ دوباره پول از مشتریان

شرکت برشنا در بدل اجرای هر نوع فعالیت برای مشترکین خود برعلاوه پول خریداری وسایل مورد نیاز، اجوره کارگر را نیز از مشترکین اخذ می کند و در حالی که در آینده میترهای هوشمند را جاگزین میترهای ساده دیجیتال خواهد کرد با آنهم روند اصلاح شبکه ها با میترهای ساده هنوز ادامه دارد.

خالد ستانکزی رییس تجارتی شرکت برشنا در مصاحبه با کلید گفت که طبق پالیسی این شرکت، اجوره کارگر و پول خرید میترها، با هر بار اصلاح شبکه از مشترک اخذ می شود.

به گفته او، در صورت تبدیل میتر و یا عرضه خدمات دیگری برای مشتری، پول اجورت کارگر به شکل تعرفه درج بل می باشد و به گونه اقساط در طول یک سال اخذ می شود.

آقای ستانکزی هم چنان علاوه نمود که برشنا یک شرکت عایداتی بوده و پول خدمات مشتریان برای تبدیل میتر بر اساس پالیسی ۸۰۰ افغانی به طور ثابت توسط بورد مشورتی این ریاست تعین شده است.

گفتنی است که شرکت برشنا به منظور کاهش ضایعات برق از سال ۱۳۹۰ روند اصلاح شبکه را روی دست گرفته است که تا کنون بیش از ۲٫۵ میلون میتر را با پول مشترکین خود عوض کرده است.

از جانب دیگر با آنکه شرکت برشنا به منظور کاهش ضایعات برق، قرار است تمام میترهای شهر و ولایات را با پول مشترکین به میترهای هوشمند عوض کند؛ اما روند تبدیل میترهای عارضه دار و میتر های انالوگ به میتر های دیجیتال ساده هنوز هم ادامه دارد.

مسئولان شرکت برشنا می گویند که این شرکت سالانه از درک ضایعات برق بدلیل استفاده از میترهای ساده، عدم پرداخت صرفیه برق از سوی زورمندان و ناتوانی این شرکت در جمع آوری پول صرفیه برق از ساحات نا امن، بطور اوسط  ۹۹ میلون دالر هزینه را متحمل می شود و به همین لحاظ  برای تبدیلی سیستم انالوگ به دیجیتل اقدام کرده است.

این شرکت سالانه ۲۸ تا ۳۰ میلیارد افغانی عاید دارد که ۸۰ در صد آن را برق خریداری می کند، ۱۰ درصد را مصارف برشنا به شمول ضایعات و مالیه آن تشکیل می دهد و ۱۰ درصد دیگر  برای اصلاح شبکه و توسعه برشنا به مصرف می رسد.

.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد