کابل

93
۲۵ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

انحلال هفت شرکت امنیتی خصوصی

وزارت داخله روز سه شنبه هفت شرکت خصوصی امنیتی را منحل اعلام کرد.

اعلام انحلال این شرکت ها، تلاش جدید حکومت رئیس جمهور حامد کرزی در زمینهء بستن شرکت های امنیتی خصوصی محسوب می شود.

به نظر حکومت، شرکت های خصوصی امنیتی، انکشاف قوای امنیتی افغانستان را کند می سازد.

شرکت های امنیتی خصوصی در حال حاضر از سفارت خانه ها، کاروان های قوای بین المللی و سازمان های غیر حکومتی در افغانستان محافظت می کنند.

وزارت داخله با اعلام  انحلال هفت شرکت امنیتی خصوصی، همچنین فهرست ۴۵ شرکت امنیتی را منتشر کرده که برای یک سال دیگر می توانند به فعالیت های شان ادامه دهند.

بر اساس برنامه ریزی وزارت داخله، پس از یکسال، پولیس محافظت عامه مسئولیت های این شرکت ها را به عهده می گیرد.

وزارت داخله همچنین گفته است که سفارتخانه ها و سایر نهادهای دیپلوماتیک می توانند، بعد از آن نیز شرکت های خصوصی امنیتی را استخدام کنند، ولی پولیس محافظت عامه مسئولیت امنیت کاروان های نظامی را به عهده خواهد گرفت.

وزارت امور داخله با انتشار علامیهء گفته است، با در نظر داشت تعهد به شفافیت و حاکمیت قانون، به هفت موسسهء امنیتی خصوصی اطلاع داده شده که به خاطر وابستگی به مقامات دولتی، منحل شده اند.

شرکت های منحل شده شامل شرکت امنیتی وطن، NCL, SSSI, و LSG می شوند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد