اقتصادی

۲۵ سرطان ۱۳۹۸
نویسنده: سمیه ولی زاده

انتقاد شورای ولایتی هرات از تاخیر در ارسال بودجه شاروالی این ولایت


شماری از اعضای شورای ولایتی، شورای شهر و فعالان مدنی هرات از تاخیر ارسال بودجه اداره شاروالی این ولایت از سوی مقام‌های مرکزی انتقاد می‌کنند.

آنان اداره مستقل ارگان‌های محل را در راستای طی مراحل و ارسال بودجه شاروالی به ضعف مدیریت و کارشکنی متهم می‌کنند.

سید اشرف سادات منشی شورای شهر هرات با متهم ساختن اداره ارگان های محل به تعهد شکنی می گوید :”ظرفیت لازم هم اکنون در اداره شاروالی وجود دارد؛ اما اداره ارگان‌های محل نمی خواهد که پروژه‌های انکشافی در این ولایت تطبیق گردد.”

به گفته او، همه سال بودجه شاروالی هرات از سوی مقام‌های مرکزی با تاخیر ارسال می‌گردد که این موضوع سبب شده تا بسیاری از پروژه‌ها به گونه مناسب تطبیق نشوند.

سیکنه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات نیز طی مراحل بودجه و روند تدارکات پروژه‌های انکشافی اداره شاروالی را از سوی مقام‌های مرکزی یک سیستم کهنه و غیر موثر میداند.

او هم چنان اظهار می دارد که بنا به همین موضوعات بسیاری از شهروندان هرات از تطبیق پروژه‌های انکشافی مستفید نمی‌شوند.

بانو حسینی از مسئولان اداره شاروالی هرات می‌خواهد که ساخت سرک پوسته نمبر تا پایان آب را در اولویت برنامه‌های شان قرار دهند.

با این حال سیدشاه سقیم سخنگوی ارگان‌های محل ادعای شورای شهر و شورای ولایتی هرات را مبنی بر ضعف مدیریت و کار شکنی در این اداره را نمی‌پذیرد.

سخنگوی اداره ارگان های محل می افزاید:” اسناد بودجه شاروالی هرات جهت تعیین و تصویب از سوی مقام‌های مرکزی در ماه ثور به کابل فرستاده شده است و به همین دلیل روند طی مراحل و تصویب آن تا اکنون در مرکز تکمیل نشده است.”

سخنگوی ارگان‌های محل اطمینان م‌یدهد که به زودی روند تصویب بودجه شاروالی از سوی وزارت مالیه تکمیل و به هرات فرستاده خواهد شد.

از سوی هم غلام رسول عظیمی سخنگوی اداره شاروالی هرات می‌گوید:” با در نظر داشت قانون شاروالی‌ها در پایان سال مالی باید بودجه شاروالی‌ها تعیین و تصویب گردد.”

وی بیان می‌دارد که به دلیل مشکلات تخنیکی اسناد بودجه دیرتر به مرکز فرستاده شده است.

آقای عظیمی تصریح می‌کند که تا کمتر از دو هفته دیگر بودجه شاروالی فرستاده می شود و روند تطبیق پروژه‌ها آغاز خواهد شد.

با این همه بسیاری از فعالان مدنی هرات، تعیین و تصویب بودجه شاروالی‌ها را از سوی مقام‌های مرکزی روند پیچیده و مشکل‌ساز عنوان می‌کنند.

آنان از مقام‌های مرکزی می خواهند که این صلاحیت به مسئولان محلی سپرده شود تا اینکه پروژه‌های انکشافی هم زودتر اجراء گردد.

بسیاری از آگاهان امور به این باورند که در کنار تاخیر در ارسال بودجه، فساد، بروکراسی و کاغذ پرانی در روند طی مراحل تدارکات پروژه‌های انکشافی شاروالی سبب شده است که بسیاری از پروژه‌های این اداره با شفافیت کامل تطبیق نشود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد