کابل

51
۲۶ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

امکان قانونی لغو محکمهء اختصاصی

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید، امکان قانونی لغو محکمهء اختصاصی توسط رئیس جمهور وجود دارد.
به گزارش رادیو کلید و به نقل از خبرگزاری پژواک، گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در مصاحبهء اختصاصی گفته است که رئیس جمهور، می تواند محکمهء اختصاصی مرتبط به انتخابات را لغو کند.
به گفتهء قاضی:” مرجعی که صلاحیت ایجاد محکمه را دارد، صلاحیت لغو آنرا نیز دارد.”
گلرحمن قاضی گفته است که صلاحیت ستره محکمه در ایجاد محاکم اختصاصی در قانون “تشکیل وصلاحیت محاکم” ذکرشده است.
به گفتهء وی، زمانیکه یک مرجع، صلاحیت پیشنهاد ومنظوری مسئلهء را داشته باشد؛ از نظر قانون و قاعدهء حقوقی، صلاحیت لغو آنرا نیز دارد.
رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مصاحبه گفته است:” رئیس جمهورمی تواند، محکمهء اختصاصی را لغو کند و ستره محکمه نیز می تواند؛ با ارزیابی ضرورت وعدم ضرورت دوام کار محکمه، لغو آنرا به ریاست جمهوری پیشنهاد و رئیس جمهور آنرامنظور کند.”
در همین حال شماری از کارشناسان و نامزدان معترض به نتیجهء انتخابات، مدعی اند که هیچ کس به شمول رئیس جمهور و رئیس ستره محکمه صلاحیت لغو محکمه اختصاصی را قبل از ختم وظیفهء این محکمه، ندارند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد