خبرهای داخلی

221
۹ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

امضای قرار داد ریل تایم به خاطر ایجاد شفافیت در محصول مخابراتی


وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قبل از ظهر امروز قرارداد پروژۀ سیستم مدیریتی (Real Time Data Management)را به امضا رسانید.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه یی گفته است که قرارداد متذکره میان شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و آقای جوشوا جی بوستوز رئیس کمپنی بوستوز گروپ امضاء گردید.
سیستم (Real Time Data Management)، به منظور جمع آوری و مدیریت شفاف محصول خدمات مخابراتی ده دصد ایجاد و در سطح کشور از آن استفاده بعمل می آید.
خبرنامه هم چنان افزوده است که این سیستم مسئولیت راپوردهی عواید سکتور مخابرات را به عهده دارد، هدف اساسی از ایجاد این سیستم، بدست آوردن معلومات حقیقی از طریق اتصال به سیستم شبکه های مخابراتی جهت حصول اطمینان و جلب اعتماد مردم از شفافیت در پروسه جمع آوری (۱۰ درصد) محصول و سایر عواید شبکه های مخابراتی در کشور می باشد.
به نقل از خبرنامه عواید که پس از توشیح فرمان در خصوص جمع آوری ۱۰ در صد محصول خدمات مخابراتی تا اکنون جمع آوری شده است، بیشتر از ۱۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون افغانی می‌باشد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد