و سایر گزارش ها

۱ قوس ۱۳۹۰

افزایش ۸۰ درصدی عواید مدیریت ترافیک ولایت هرات

مسئولان مدیریت ترافیک ولایت هرات می گویند، عواید این اداره درربع دوم امسال  نسبت به زمان مشابه سال قبل ۸۰ درصدافزایش یافته است که این امرنشان دهنده افزایش نفوس، وسایط نقلیه و سنگین شدن مسئولیت های ترافیک هرات می باشد.

سمونیارامین الله میهن یارمدیرترافیک این ولایت به رادیو کلید هرات گفت که درسه ماه گذشته این اداره توانسته است حدود ۱۲۰ میلیون افغانی عاید خالص مدیریت ترافیک هرات را جذب خزانه دولت نماید.

وی افزود، درحال حاضربیش از۱۵۱ هزاروسیله نقلیه درشهرهرات فعالیت دارند که  کنترول وتنظیم این تعداد وسایط نقلیه کاری بس مشکل وطاقت فرسا است.

بنا به اظهارات وی، شماروسایط نقلیه ای که ازطریق مدیریت ترافیک ولایت هرات جوازسیرداده شده اند،  ده ها مرتبه بیشتر ازشمار وسایط نقلیه شهرهای دیگر افغانستان است که این امر ازدحام ترافیک و سنگینی مسئولیت این اداره را افزایش داده است.

مدیر ترافیک هرات، کمبود تشکیلات پولیس ترافیک را یکی از بزرگترین مشکلات آن اداره عنوان کرد.

وی ازمسئولان مرکزی می خواهد تا درافزایش شمارکارمندان ترافیک ولایت هرات توجه جدی نمایند تا درآینده با مشکلات جدی مواجه نگردند.

مسئولان ترافیک ولایت هرات هشدارمی دهند، درصورتی که شهرهرات گسترش ننماید و شماری ازمراکز ترانسپورتی و تجاری به مناطق اطراف هرات منتقل نگردند، درآینده نزدیک با افزایش نفوس و وسایط نقلیه، سرک های شهر به صورت کامل بند شده و توقف کامل ترافیک را درشهرشاهد خواهند بود.

به گفته این مسئولان شماری ازمراکز تجاری و ایستگاه های موترهای مسافربری درداخل شهرهرات باعث ازدحام و بندش شدید ترافیک گردیده اند .

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد