و سایر گزارش ها

868
۵ دلو ۱۳۹۰

افزايش عواید شاروالی غزنی از ۱۲میلیون به ۴۶ میلیون افغانی


مقامات محلی ولایت غزنی میگویند با سپردن بخش های از ریاست شاروالی غزنی به  سکتور خصوصی عواید این ریاست امسال نظر به سال گذشته از ۱۲ ملیون به ۴۶٫۵ ملیون افغانی افزایش یافته است .

بیشتری عواید شاروالی غزنی  از وارد شدن اموال تجارتی چون آرد ، روغن ، مواد سوختی ، اخذ کرایه از ملکیت های شخصی شاروالی ، محصول صفایی شهر و توزیع جواز ها میباشد.

موسی خان اکبر زاده والی ولایت غزنی میگوید ، کارمندان شاروالی تنها در ساعات رسمی به وظیفه حاضر بوده و در ساعات غیر رسمی بخاطر نداشتن امتیاز هیچگونه نظارت از وارد شدن اموال تجارتی ندارند.

والی غزنی افزود با سپردن بخش های از شاروالی غزنی به سکتور غزنی وارد شدن اموال تجارتی به طور ۲۴ ساعته تحت کنترول بوده و عواید این ریاست رو به افزایش میباشد.

موسی خان اکبر زاده والی غزنی همچنان گفت ،سپردن بخش های از ادارات دولتی به سکتور خصوصی به نفع دولت بوده و سال گذشته عواید ریاست فواید عامه غزنی که روزانه ۴۰۰۰ افغانی بود با کنترول و گماشتن افراد دیگر عواید روزانه آن به ۵۴۰۰۰ افغانی رسید.

موسی خان اکبر زاده والی غزنی میگوید با تفاهم با ارگان های امنیتی این ولایت در پنج دروازه وردی شهر پوسته های امنیتی را افراز خواهند کرد که هم در تامین امنیت شهر و رفت و آمد مردم کمک میکند و هم در کنترول اموال تجارتی که به شهر وارد میگردد موثر خواهد بود.

گفتنی است این تصامیم در حال از سوی مقامات محلی غزنی برای تامین امنیت و افزایش عواید این ولایت اتخاذ میگردد که بتاریخ ۲۲ جدی مسولیت امنیتی شهر غزنی بطور رسمی از نیرو های خارجی به نیرو های افغان سپرده شد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد