سیاسی

122
۱۰ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

افزايش خشونت علیه زنان در لوگر

هرچند وزارت امور زنان، حقوق بشر و ديگر ارگانهاي حمايت از حقوق زنان به زعم خودشان، داد از فعاليت در عــــرصه»‌ مبارزه  باخشونت عليه زنان مي زنند؛ اما با اين حال خشونت عليه زنان و نابرابـــــري بين زن و مــــرد، روزتاروز افزايش چشمگيري داشته است.

تنها در سال جاري ۱۷۰۸ مورد خشونت عليه زنان در سراسر كشور در كميسيون مستقــل حقوق بشر، به ثبت رسيده است؛ امــــا اين ارقام، تنها از مواردي اند كه زنان توانسته انـــــد جرئت به خرچ داده و صداي شان را به مراجع حقوقي برسانند.

 ‌اينكه به چه تعداد زنان نسبت سنتي بودن، حاكمـــيت عنعنات قبـــــــيلوي در جامـــعه و…، نمي‌توانند صدايي از ظلم و استبداد مردسالاران را از گلو بيرون بكشند، روشن نيست؛ اما بدون شك در پشت ديوار هرمنزلـــي، نشانـه هايي از خشونت نهفته است.

يكي از جاهايــــي كــــه در آن خشونت بيداد مي‌كند، ولايت لوگر مي باشد، به گفته»‌‌ مسوولين امور زنان؛ خشونت عليه زنان در اين ولايت به ۸۰ فيصد افزايش يافته است. ‌ ‌

نجيبه سعيد رئيس امـــور زنــان ولايت لوگر مي‌گويد:” خشونت عليه زنان، نسبت به سالهاي گذشته در اين ولايت افـــزايش را نشان مي دهد. سال گذشته موارد خشونت عليه زنان ، به ۲۵ مورد مي رسيد؛ امــــا در سال جاري، بيش از چهل مورد خشونت را به ثبت رسانيده ايم. بسياري از زنان كه با خشونت هايي از سوي مردان خانواده دست به گريبان اند، به دليل سنتي بودن و رسم و رواج هاي عنعنوي، مراجعه به ارگـــان هـــاي دولتي را عيب دانسته و به هيچوجه حاضر بــــه بازگويي اعمال خشونت نيستند.‌‌

رياست امــــور زنان ايــــن ولايت مي گويد: “هرچند زمينه»‌ تحصيل بــــــراي دختران، در اين ولايت خوب است؛ امـا بزرگترين مشكل زنان، عدم استقلال اقتصادي آنــــان مــــي باشد. زنــان در اين ولايت، وابسته بــــه مــردان انــد و ازاينرو، وضعيت اقتصادي در اين ولايت نيز خوب نيست.”

وي مي افزايد:‌ما يـك مرجع پاليسي ساز و نظارت گر استيم؛ بناءً كاري كــــه ما براي زنان مي‌توانيم، انجام دهيم رسانــدن صداي شان به مقامات بلندپايه مي باشد. از سوي ديگـــــر ما با مراجعه بـــــه‌ ارگان هــــاي كمك كننده چون تيم PRT(‌(، خواهان كمك براي زنان مي شويم. سال گذشته كمك هاي بسياري براي زنان از طريق اين موسسه انجام پذيرفت.”

رئيس زنان اين ولايت؛ ايــــجاد ۶۰ شوراي زنان با ۵۵۰ عضو، تاسيس باغ زنانـــه در بيش از چهارده جريب زمين و اعمار هفت دكان را  براي زنان كه در آنها توليدات و صنايع دستي شان را به فروش ميرسانند، از فعاليت هـــاي چندساله»‌ اين رياست در ولايت لوگر مــــــي شمارد و مي گويد: “پلان هاي ديگري از قبيل تهيه»‌‌ زمين و تامين مسكن براي زنان بيوه را نيز روي دست داريم.”

رياست زنان ولايت لوگر مــي گويد: “از هفت ولسوالي لوگر، تنها در دو ولسوالــي چون “ازره و خروار” بنابر مشكلات امنيتي نتوانسته ايم فعاليت داشته باشيم.” ‌ ‌

‌به گفته»‌ خانم سعيد؛ ايــــــجاد كورس هاي سوادآموزي و كورس هــــاي حرفوي در كنار تاديه»‌‌ مواد غذايي براي زنان نيز از فعاليت هايي اند كه رياست امور زنان با همكاري برخي از موسسات، آنها را به اجرا گذاشته است.

‌از سوي ديگر، با آنكه در راستاي تساوي حقوق ميان زن و مرد پول هاي گزافي به مصرف رسيده؛ اما اين موضوع همچنان، بزرگترين مشكل در تمام كشور بخصوص در اين ولايت است. ‌ ‌

مرغلي سليم مسوول آموزش جندر در رياست امور زنان ولايت لوگر، مي گويد كه مسئلهء‌‌ جندر در ولايت لوگر، ۹۵ فيصد با مشكل مواجه مي باشد. وي مي افزايد: “رسم و رواج هــــــاي عنعنوي، امروز زنان را در مضيقه قرار داده است. زنــــان در ولايت لوگر، اصلاً حق آنرا ندارند تـــــا در مجلسي نشسته و ابراز نظر نمايند و يا در تصاميم مردان شريك شوند.”

مرغلي علاوه مي كند: “دختران بــــه بد داده مي‌شوند، ولــــي نمـــي توانند كوچكترين عكس العملي از خود نشان دهند؛ هرچـــه كــــــه مردان بگويند همان خواهد شد. دختران و زنـــان تنها با رفتن به مكتب و رفتن به تربيه»‌‌ معلم اكتفا مي كنند و در وظيفهء‌‌ بيروني اشتغال ندارند؛ ولي ما تلاش كرده ايم تا بتوانيم از طريـــق مساجد و ملاامامان اين ولايــــت، مسله جندر را تبليغ كرده و به اين وضعيت پايان ببخشيم كـــــه اين برنامه تا حدي مثمر هم واقع شده است.”

خشونت هاي فرهنگــي، اقتصادي و حقوقي چون لت و كوب، عدم دادن نفقه، فرار از منزل، بد و بدل و غيره، مواردي اند كه خشونت عليه زنان را در اين ولايت تشكيل مي دهند. ‌ ‌

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد