گزارش های ویدیویی

۱۲ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: هاشم دیداری و الیاس ابدالی

«اعتدالگرایی» به مصاف افراطگرایی در افغانستان میرود

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد