کابل

45
۱۳ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

اطفال کارگر و ناآگاهی از حقوق

در مناظرهء رادیو کلید در مورد حقوق اطفال و کار شاقه، کارشناسان با تایید اینکه اطفال زیادی در افغانستان مشغول به کار می باشند، گفتند که مشکلات اقتصادی و عدم آگاهی والدین از حقوق اطفال، باعث مجبور شدن اطفال به تن دادن به کار و روی آوردن به کارهای شاقه  می گردند.

در این مناظره که در چوکات برنامهء کلید گروپ، با عنوان “تغییر زندگی” انجام شد، مردم، کارشناسان، اطفال و نمایندگان موسسات همکار با کلید گروپ در تطبیق برنامهء تغییر زندگی اشتراک داشتند.

حسین نصرت، هماهنگ کنندهء برنامهء حمایت و انکشاف حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مناظرهء رادیویی گفت که یافته های این کمیسیون نشان می دهد که فقر، عوامل اقتصادی و نا آگاهی والدین از حقوق اطفال باعث مجبور شدن اطفال به کار می شود.

کارشناسان در این مناظره گفتند که برای رفع این مشکل، بایستی در راستای شناسایی حقوق اطفال به والدین توجه شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد