تحلیل

120
۲۰ جوزا ۱۳۸۹

اطفال اولین قربانیان خشونت ها در افغانستان


 

در هلمند که یکی از متشنج ترین ولایات افغانستان است ، طالبان یک پسر ۹ ساله را به جرم جاسوسی به خارجی ها اعدام کردند، این در حالیکه دوسال قبل یک پسر یازده ساله را به جرم اینکه نوت صد دالری در جیبش پیدا شد و اتهام جاسوسی بر آن وارد گردید را نیز اعدام نمودند و بعد پسر یک ولسوال را نیز سر بریدند.

با اینکه طالبان بر طبق سیاست شان شدیدترین برخورد با کسانی را دارند که فکر کنند برای خارجی ها جاسوسی میکنند، اما اعدام اطفال که هنوز خوب و بد روزگار را نمیدانند و هرکسی انان را بازی داده و بازیچه قرار داده میتواند، چنین اعدام هایی هیچ توجیهی  داشته نمیتواند.

برای چنین اطفالی در صورتیکه مرتکبی چنین جرمی شده باشد، نه اینکه اعدام که باید ذهن شان پرورش داده شود وجهت تشخیص کار نیک از بد سطح فکری شان بالا بروده شود تا بدانند که چه کاری روا و درست و چه کاری ناروا و نادرست میباشد.

با اینکه  تحقیقات این گروه در هر مورد زیر سوال است و چون اقرار واعتراف را عموما با وسایل شکنجه و معمولا با لت و کوب بی حد  حصر میگیرند و در چنین حالتی هر کسی با جبر و اکراه  بر کار ناکرده ای نیز اقرارمیکند و در همانجا بعد از جاری شدن حکم، بدون طی محاکمی معتبر، ارائۀ شهود و وکیل، حکم صادر میشود و حکم هم در دم به اجرا در می اید، لذا ممکن نیست که در چنین محاکمات عجولانه و صادر نمودن حکم فوری خبط ها و غلطی های جدی وجود نداشته باشد و گاه حق نا حق نشود.

طالیان سال گذشته ۳۲ تن جوان لغمانی را به این ظن و گمان که جهت  انجام عسکری به هلمند میروند، در ولسوالی میوند از موتر پائین کرده و همه را اعدام کردند که بعضی از آنان با قساوت خاصی توته توته شده بودند و بعد خود طالبان هم فهمیدند که این افراد جهت مزدوری به ایران میرفته  و از اعدام شان دفاع نکردندو دربعد بر ضد این جنایت در لغمان اولین باری بود از سوی مردم  بر ضد طالبان تظاهراتی به راه افتاد.

اما این زمانی بود که کار از کار گذشته و هیچ چیزی این درد جانکاه کم کرده نمیتوانست.

در تمام جنگهای دنیا مروج بوده که دو طرف بر جاسوس ها رحم نکرده اند، اما این هم روشن است که در این جنگها همچو اتهامی بسیار به دقت و حوصله و ارزیابی های همه جانبه و بعد بها اعتراف جاوسوس به جاسوسی خود، آن هم نه با چوب و زد و کند که با شواهد و دلایل انکار ناپذیر حکم اعدام جاری و به اجرا در می آمد.

این برخورد حساسترین چیزی است که نباید به آسانی صورت گیرد.

در افغانستان کنونی استخبارات، یکی از عمده ترین کار های طرفهای درگیر بوده و هرطرف تلاش مینماید تا از رمز و راز کار طرف دیگر با خبر شود.

درصورتیکه طالبان قادر به پنهان کردن شیوۀ کار و افراد نامدار خود از دید آی اس ای میشدند، مطئنا که این شبکه قادر به دستگیری ملا برادر و چند فرد مهم و تصمیم گیرنده ای طالبان نمیشدند.

اما اینکه اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال را طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی به جرم جاسوسی سر بریدند،  مطمئناً تصمیم عاجل و تحقیق سرسری صورت گرفته و منطقاً نمیتوان گفت که جرم این همه کاملاً یکسان بوده که باید یکسان جزا میدیدند.

بررسی این اتهامات که بالاخره منجر به مرگ میشود را نمیتوان سرسری و سطحی گرفت.

مرگ ۱۱ طفل که بیش از یکصد خانواده را به شال عزا مینشاند و این اطفال که حق زندگی دارند و مامور اند تا برای فردای خود، خانواده و وطن کار و خدمت کنند، اما به این آسانی و زودی از زندگی ساقط گشتن و به فردای آن توجه نکردن  قابل مکث است.

برخی از اطفال در کار های به خدمت گرفته میشوند که خود شان نمیدانند که این عمل شان جاسوسی و جرم است، بخاطریکه طفل میباشند، پس باید در ارزیابی این جرم نیز از هر جرمی بیشتر تحقیق و تدقیق صورت گیرد.

افغانستان کشوریست که دران ۳۰ سال جنگ جاری است و هر خانواده به نحوی در اختلافات سی ساله یا سهیم بوده و یا کشانده شده اند.

لذا دشمنی ها، بدبینی ها و نارضایتی ها در تمام قراء و قصبات کشور ما موج میزند و ممکن نیست که اطلاعات غلطی به دو طرف جنگ نرسد و تا زمانیکه این جنگها و مداخلات بیرونی و درونی در حیات اجتماعی این مردم جاری باشد، این نارسایی ها همچنان وجود داشته و فقط با آمدن صلح، و استقرار یک دولت مردمی قادر خواهد بود تا این وضعیت و این فرهنگ را وارونه سازد، به این خاطر در این اطلاع رسانی ها ، اتهامات و دستگیری ها مطمئناً که این مخالفت ها دخیل میباشد و هرکه زمینه پیدا کرد، حریف را به گیر داده و طالبان هم بدون اینکه  برای تحقیق همه جانبه وقت داشته باشد و با حساسیتی که در برابر جاسوس دارند و برای اینکه دیگران را هم بترسانند، دست به چنین اعدام های گسترده و حتی لجام گسیخته میزنند.

در طرف دیگر امریکایی ها و سپشیل فورس امریکایی نیز چین برخورد های را انجام میدهند و زمینۀ گرایش مردم را آگاهانه و نا آگاهانه به سوی مخالفان مساعد میسازند.

کاریکه برای هر دو طرف به وظیفۀ روز مره مبدل شده و این اطفال و جوانان افغانستان اند که باید در زیر بار این همه دشمنی تاوان کلانی در حد گرفته شدن زندگی شانرا بپردازند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد