صحت

125
۲۳ جدی ۱۳۸۸

آیا مواد زاید شفاخانه ها از بین برده می شود؟


با آنكه در سطح شهر روزانه بيش از هزار تُن كثافات از سوي شهروندان كابل توليد ميشود، رياست شاروالي كابل فقط می تواند هشتصد تن كثافات را روزانه به بيرون از شهر انتقال دهد ولي متباقي آن در سطح شهر باقی می مانند و محيط زيست را آلوده و كثيف ميسازد.

علاوه بر این، تولید مواد زاید از سوی شفاخانه که نوع کثافات را نیز متفاوت می سازد در نقاط مركزي شهر چهره شهر را به کلی زشت و کدر ساخته است.

کارشناسان میگویند، وزارت صحت عامه در عرصه ايجاد دستگاه هاي سوخت كه تمام مواد زايد شفاخانه ها در آن سوختانده شود مسووليت دارد.

در شهر كابل حدود ۱۸ شفاخانه دولتي و۱۳۲ شفاخانه خصوصي فعالیت دارند که تنها ۵ شفاخانه دولتي براي سوختاندن مواد زايد و كثافات شان دستگاه انسناتور در اختیار دارند ولی متباقي مواد زايد درمحيط باقي ميماند.

با این حال مسوولین رياست عمومي تنظيف شاروالي كابل كه مسوول تنظیف و پاك كاري كثافات از سطح شهر است ميگويند، رياست تنظيفات شاروالي كابل با مشكلاتی كه در مورد كمبود پرسونل و امكانات دارد مسووليت جمع آوري كثافات شفاخانه ها را نداشته و نظر به قوانين تنظيفي شاروالي كابل شفاخانه ها حق انتقال و دفن كثافات شان را در محل كثافات در دشت چمتله دارند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد