Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

افزایش قیمت‌ها در آستانۀ ‌عید قربان

تهيه شده توسط سهیلا وداع خموش
شنبه 22 عقرب 1389 ساعت 13:02

افزایش قیمت‌ها در آستانۀ ‌عید قربان

افزایش روز افزون قیمت‌ها در حالی صورت می‌گیرد كه از یك سو مردم در آستانۀ‌‌ زمستان قرار دارند و از جانب دیگر به خاطر فرا رسیدن عید سعید اضحی، شاهد افزایش كمرشكن قیمت مواد مورد نیاز شان می باشند. مردم به این باور اند كه عدم حاكمیت و كنترول ارگان‌های مسئول بــه بازار، عامل این افزایش شده است.

ریدی گل باشنده خیرخانه كابل می گوید: "در این روز‌ها نرخ مواد غذایی به شكل سرسام آوری بلند رفته و تاجران قیمت دلخواه شان را بالای مواد می گذارند و گاهی بلند رفتن قیمت تیل و زمانی هم مشكل راه‌های مواصلاتی را بهانه می سازند. بسیاری از تاجران و دكانداران مواد مورد نیاز را جمع كرده و نزدیك عید آن را به بازار عرضه می دارند، كه این عوامل سبب بلند رفتن قیمت‌ها می گردد."  ‌ ‌

در این اوخر نرخ‌ها در تمام عرصه‌ها به خصوص مواد اولیه بی نهایت بلند رفته است. تنها در هر قوطی روغن حدود 130 ‌ افغانی افزایش به عمل آمده و به همین ترتیب در قیمت هر جنس تغییرات رونما شده است. بدون شك تا روز عید این نرخ‌ها بیشتر ازاین بلند خواهند رفت. این سخنان را منصور احمد، رییس شركت مســـعود قیس اندر لمیتد بیان نموده افزود: "دولت باید مشكلات ترانســــپورتی را با پاكستان و  كشور‌های همسایه حل نماید. با تاسف بازار آزاد، برای مسئولان یــــك بهانه است كه بازار كنترول نشود. فساد اداری بــــه اوج خود رســــیده و حتی كارمندان پایین رتبه شاروالی و نواحی مربوط از ما به بهانه‌های مختلف پــــول می گیرند. این اخاذی‌ها بــــدون شــــك بالای قیــــمت مــــواد ارتــــزاقی تاثیر گذار است."    ‌ ‌

فضل رحمن، رییس اتحادیــــۀ‌ تاجــــران ملی مواد ارتزاقی كابل می گوید: ‌ ‌"با توجه به سیستم بازار آزاد هیچ كس نمی تواند قیمت‌ها را به شكل دلخواه بالا و یا پایین ببرد، چون در بازار آزاد رقابت سالم وجود دارد كه به فایده تمام مردم می باشد، مواد غذایی نرخ ثابت خود را دارد و افــــزایش نیافته است، ولی اگر اندكی تغییر بــــه وجود آمده باشد، دلیل آن تقاضای بیشتر مردم از بازار است. "

او می گوید: "با تاسف ما متكی بــه خارج ایم. زمانی كه نــــرخ در خارج بلند مــــی رود، در افغانستان نیز تاثیرات خود را دارد."

وی از مشكلاتی چون، اخاذی در بندرها، گمرك‌ها و اخذ پول از ســــوی شاروالــــی‌ها یادآوری نموده می‌گوید: "به طــــور مثال در شاروالی‌های خوست، گردیز، لوگر و كابل هــــر كدام جداگانه پول اخذ می دارند. در حالی كــــه مــــا زمانی باید پول به شاروالی بدهیم كه مال در ولایت مربوط به فروش برسد. حال آنكه ما امــــوال را در كابل انتقال می دهیم و به این صورت اخاذی صورت مــــی گیرد، گاهی به نام بازسازی و زمانی هم به بهانه‌های مختلف دیگر  از تاجر پول گرفته می شود ."  ‌ ‌

در ادامه افزود: "ما به دولــــت مالیه، تكس و عواید گمركی می دهیم، ولی زمانی كه پول به بهانه‌های مختلف از نزد ما اخذ مــی گردد،بالای نرخ تاثیر گذار است. ما از جانب دولت نیز مشكلات داریم، تكس‌ها به انواع مختلف بالا رفته و عواید گمركی نیز روز تا روز ازدیاد می یابد واز سوی دولت برای تاجران زمینه سازی نمی شود."

در همین حال مردم از افــــزایش نرخ مواد مورد نیاز عید نیز شاكی بوده و مــــی گویند كه هیچ نظارتی در این عرصه، صورت نگرفته است. ‌ ‌

شازیه، باشندۀ‌‌ كابل كــــه مصروف خریداری میوۀ‌‌ خشك در مندوی كابل بود، می گوید: ‌ ‌

"تا حال به چندین دكان جهت خرید میوۀ‌‌ عید، سر زده ام و نتوانسته ام میوۀ مورد نیاز را خریداری نمایم، نظر به توان اقتصادی، مبلغ 1500 افغانی را باید خرید كنم، اما قیمت‌ها بسیار بالا اند." ‌ ‌

محمد یاسین، دكانـــدار میوۀ‌‌ خشك در سرای چراغ علی مندوی كابل می گوید: "نسبت به عید گذشته، قیمت كشمش، جلغوزه، پسته و سایر میوهای خشك بلند رفته  و علت اصلــــی بلند رفتن قیمت كشمش آسیب‌های فصلــــی بوده و در مورد سایر میوه‌ها، قیودات وضع شده در مرزهــــا می باشد.  كســانی كه وضع اقتصادی شان بهتر است تا شش هزار افغانی، میوه خریداری می كنند، ولـــی كسانی كه در وضعیت بدی قرار دارند، صــــرف با خرید یك الی دو هزار افغانی، اكتفا می كنند." ‌ ‌

گل جان یكــــی از باشندگان دیگر شهر كابل، با بیان اینكه قیمت‌ها بسیار بالا اســــت. مــــی‌گوید كه كارمندان دولتی با ســــه هزار افغانی معاش، به كدام مشكل شان برسند و خودش كه به خاطر خریداری به مندوی آمده، تصورش ایــــن بوده  كه شاید در این جا نرخ‌ها تا اندازۀ‌‌ پایین باشد، وی می گوید: ”با تاسف كه در مندوی هم نــــرخ‌ها بی‌اندازه بلند است و از توانش بالا می باشد.“

مرضیه، معلم در یكی از مكاتب شهر كه جهت خرید ضروریات عید به شهر آمده، می گوید: "در این عید، اطفالم از داشتن لباس‌های جدید محرومند، چون قیمت‌ها بالا رفته و اگر معاش خود و شوهرم  را مصرف عید نماییم در طـــول ماه به مشكلات زیادی مواجه خواهیم شد."

این تنها مشكل مواد غذایــــی نیست كه مردم از آن شكایت دارند بلكه بهای مواشی نیز مردم را پریشان ساخته است.

دل آقا كه پیشۀ‌‌ خیاطی دارد و جهت خرید گوسفند به نخاس كمپنی كابل ســــر زده می گوید: "می‌خواهم گوسفندی برای قربانــــی بخرم، ولی قیمت مواشی بسیار بالا اســــت، سال قبل یك گوسفند را 6 هزار افغانی خریده بودم كه امسال، گوسفندی با همان خصوصیات  را 16 هزار افغانی به فروش می رسانند."

رحمت الله، فروشندۀ‌‌ مواشی در كمپنی می گوید: "ما با كمبود مواشی روبرو استیم، چون مواشی از ولایت‌های شمالی و جنوبی كمتر می رسند، سال قبل یك گاو 40 هزار افغانـــی به فروش می رسید، اما حالا 60 هزار به فروش می رسد." ‌ ‌

دیــــن محمد محمودی، رییس تنظیم ماركیت‌های شاروالی كابل می گوید: "نظر به ماده 10 و 11 قانون اساسی هیچ كس نمـــی تواند، بر بازار كنترول داشته باشد. چون در بازار آزاد، ما لایحۀ‌‌ نداریم كه مطابق آن نرخ را تعیین  و كنتــــرول نماییم، كنترول نرخ  از صلاحیت شاروالی بالا است." ‌ ‌

وی همچنان افزود كه ما مطابق لایحه ای كه داریم، هرگاه دوكانداری را كـــه از حد خود عدول كند و امتعۀ‌‌ خود را در پیاده رو بگذارد، جریمــــه خواهیم كرد. در این بخش 30 نفر نظـــارت  كننده داریم كه در قسمت تنظیم ماركیت‌ها فعالیت مــــی كنند، وظیفه ما تنها نظارت از نظافت و كیفیت می باشد، در سایر بخش‌ها شاید وزارت تجارت وظیفه داشته باشد، نه ما."

در همین حال ســــخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به ایــــن باور است كــــه كنترول قیمت‌ها از وظایف شـــاروالــــی‌ها است و مربــــوط به وزارت تجارت نمی شود. ‌ ‌

احمد فرهاد افغان زوی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع می گوید: "وزارت تــــجارت و صنایع در سطح عالی تجارتی مسوِلیت دارد، از جملــــه تنظیم امور تجارتی، سهولت بخشیدن و ایــــجاد قوانین تجارتی می باشد. ما وظایــــف خود را در هــــر زمان، انجام داده‌ایم. این به شاروالی‌ها بر می گردد. در مجموع مشكل افزایش قیمت‌ها، عرضــه و تقاضا می باشد. به خصوص در این فصل تقاضای مردم بیشتر است و مردم برای ذخیره كردن مواد به بازار رجوع می كنند. با اطمینان باید گفت كــــه نرخ‌ها تا دو هفته دیگر كاهش پیدا می كنند." ‌ ‌

او همچنین می افزاید: "طــــی نشست‌های اخیر از تاجران خواسته ایم كــــه به روند واردات خود سرعت ببخشند تا با كمبود مــــواد مواجــــه نشویم. وزارت تجارت با تجار و شاروالی به صورت مشترك كار خواهد كرد، تا منفعت مردم در آن بیشتر باشد."  ‌ ‌

او افزود:" تفكیك مسوِلیت‌ها  از سوی مردم باید صورت گیرد، هــــر موضوع مربوط وزارت تجارت نمی‌شود. اگر تاجر به سوی احتكار می رود و بازار از سوی تاجران در انحصار قرار می گیرد، در آن وقت وظیفۀ‌‌ ما است تا مداخله كنیم. با به وجود آمدن بازار آزاد، احتكار وجود ندارد و هیچ كــــس نمی تواند به چنین عمل دست زند."

از افزایش قیمت‌ها در حالی سخن زده می شود كه همیشه مسوِلان مربــــوط از پایین آمدن مواد اولیه سخن گفته اند. ‌

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر