Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

قندهار فردا آفتابی

27˚C
9˚C

هرات فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

مزارشريف فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

18˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

12˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

27˚C
11˚C

ميمنه فردا نسبتا ابری

9˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

زنان در برزخ تاریخ

تهيه شده توسط سهیلا وداع خموش
شنبه 11 جدي 1389 ساعت 10:14

زنان در برزخ تاریخ

با آنكه نهادهای بــــــی شماری در راستای بهبود وضعیت زنان در كشور كار مــــی كنند، اما در سال 2010 نه تنها در وضعیت آنان تغییر ایجاد نگردیده، بلكه  این سال یكــــی از سال های پر از خشونت برای زنان خوانده شده است. هرچند رفتن زنان به پای صندوق هــــای رای، كسب 69 كرسی ولسی جرگه، راهپیمایــــی صدها زن به دفاع از حقوق قربانیان جنگ، ســــهم 21 در صدی زنان در كرسی های رهبری دولت و ... از مواردی اند كه  جایگاه زنان را تــــا اندازۀ‌‌ در اجتماع مشخص نموده است، اما كمسیون مستقل حقوق بشر این تغییرات را بـــه تناسب خشونت های موجود علیه زنان در كشور ناچیز دانسته و نگرانی شدید اش را از افزایش خشونت هــــا نسبت به هرسال دیگر اعلام كرده است. ‌ ‌


نگرانی از خشونت ها

كمسیون مســـتقل حقوق بشر طی گزارش هشت ماه سال 2010 به تعداد 1167 مورد خشونت علیه زنان را به ثبت رسانده و ارقام موجود نشان دهنده آن است كه اعمال خشونت علیه زنان نسبت به هر سال دیگر افزایــــش یافته است.  بر اساس یافته های ایــــن كمسیون از 1167 مورد خشونت‚261 مورد لــــت و كوب در صدر جدول قرار گرفته و به همین ترتیب، 111 مورد ازدواج اجباری، 95 مورد اعتیاد به مواد مخدر، 87 مورد  بی سرنوشتی، 77 مورد فرار از منزل، 21 مــــورد تجاوز جنسی و به همین ترتیب خودسوزی و خودكشی نیز مواردی اند كه زنان را دچار مشكل ساخته است. ‌ ‌

كمســـیون مســــتقل حقوق بشرضمن نگرانی از وضعیت بد زنان اعلام مــــی دارد كه دسترسی محدود زنان به حق تعلیم و تربیه، ضعف دولت در توجه به وضعیت حقوقــــی زنان، عدم حاكمیت قانون، معافــــیت از مجازات و ... مواردی اند كه زنان را در تنگنا قرار داده است. ‌ ‌

این در حالی اســــت كه مسئولان ولایت بلخ از كاهش خشونت علیه زنان سخن می گویند. ‌ ‌

فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ می گوید: ”آمار خشونت ها علیه زنان در سال جاری كاهش یافته و به تعداد 280 قضیه در این ریاست به ثبت رسیده است.“ بــــه گفته او، هــــرچند موارد خود سوزی وخود كشی زنان در این ولایت ثبت نشده ولی  دو مورد قتل خانم ها صورت گرفته است .

درهمین حال، عبد الحمید صفوت مســـئول خانه امن مزار شریف می گوید: ”بیشترین آمار خشونت مربوط به خشونت های روانی علیه زنان می باشد كه 40 در صد را تشكیل می دهد و 6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.“ او با اشاره به ارقام خشونت می گوید: ”5 در صد ازدواج های اجباری، 8 در صــــد ازدواج های قبل از وقت، 13 درصد  خشونت های جنسی و 31 درصد خشونت های فزیكی را تشكیل می دهد.“

ازدواج اجباری

یكی از خشونت های رایج در جامعه، ازدواج های اجباری است. بر اساس آمار داده شده از سوی بخش حقوق بشر دفتر یونامــــا در افغانستان؛ هم اكنون نزدیك به 50 درصد دختران افغان، پیش از رسیدن به سن 16 سالگی، مجبور به ازدواج می‌شوند.

با این حال، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در تحقیقی كه در ســــه ولایت بلخ، پروان و ننگرهار انجام داده، می‌نویسد كه 45 درصد ازدواج قبل از وقــــت دختران، در ســــن 13 الی 15 سال انجام پذیرفته است.  ‌ ‌

وژمه عبدالرحیمزی مسئول برنامه ها و روابط نهاد تحقیقاتی حقوق زنـــان و اطفال می گوید: "25 در صد دختران به اساس رسم و رواج و 69.5 درصد دختران در كودكی از حق تعلیم محروم و به ازدواج های قبل از وقت كشانده شده اند و از همین سبب از حق تعلیم محروم مانده اند."

در یك تحقیق دیگر از سوی كمسیون مستقل حقوق بشر، وضعیت زنان بیوه تاسف بار خوانده شده و اعلام مــــی دارد كه 90 در صد زنان بیوه در افغانستان با مشكلات اجتماعی وخشونت های خانوادگی رو به رو اند. این مشكلات شامل غصب ملكیت، ازدواج اجباری به عنوان بیوه های میراثی، حضانــــت اطفال، اخراج از منزل، محروم شدن از اولاد، منع كار در اجتماع و مورد حمایت قرار نگرفتن در سن كهولت، از سوی فرزندان آنان می باشند.


خودسوزی عمل اسفبار

آمارخود ســــوزی در هــــرات در جریان سال 2010میلادی، نسبت بــــه سال گذشته افزایش را نشان می دهد. بــه گفتۀ‌‌ مسئولان، 74 زن و3 مرد دست به خودسوزی زده اند. گفته می شود كه 40 تن از آنان در اثر شدت جراحات وارده، فوت كرده اند.

در همین حال رحیمه یوسفی، وكیل مدافع ریاست امور زنان درهرات مــــی گوید: "250واقعۀ‌‌ خشونت علیه زنان به این ریاست مراجعه كرده كه دوسیه های شان به مراجع قضایی فرستاده شده است."

این درحالیست كــــه نیكزاد سخنگوی قومندانی امنیۀ‌ هــــرات نیز می‌گوید كــــه در جریان سال 2010میلادی 287 واقعه ای خشونت علیه زنان در این قومندانی ثبت گردیده است.


عدم كاریابی مشكل عمده

طوریكه كار رابــــطۀ‌ مستقیم با بنیاد مستحكم خانواده ها و پیشرفت اقتصادی جامعه دارد، از این رو نقش مهمــــی در بهبود وضعیت زنان، بازی می‌كند.  در چند ســـال اخیر، برخی زنان از طریق انجوهــــا، فابریكه هــــای صنعتی، انجمن ها و اتحادیه ها به كارهای آزاد اشتغال دارند، اما باورها بر این است كه هنوز هم كارهای قابل ملاحظه‌ای‌‌ صورت نگرفته است.  ‌ ‌

قرار گزارش احصائیۀ‌‌ مركزی افغانستان، 329911 نفر در سراسر افغانستان در چوكات دولت اشتغال دارند ‌كه از این جمله، 269186 مرد و 60725 زنان می باشند كه از رقم یاد شده 24812 را زنان مركز و 35913 دیگر آن را زنانــــی تشكیل می دهند كه در ولایت ها شامل كار اند. ‌ ‌

رئیس ریاست زنان ولایت بلخ سال جاری را سال خوبی بــــرای خود كفایــــی زنان در بلخ دانسته، می‌گوید: " زمینه كــــاری برای زنان زیادی فراهم گردیده كه از جمله 35 پروژه جهت رشد توانایی های زنان آغاز به كار كرده كه در هر پروژه 25 زن مصروف می باشند.“ ‌ ‌

به گفته خانم مجید بیش  از 2هزار زن در این سال مصروف  فراگیری سواد ونیز بیش از 2 هزار زن در پروژه های خود كفایی مصروف فعالیت اند. ‌ ‌

غوث بشیری معین وزارت كــــار و امور اجتماعی می‌گوید: "بــــه اســــاس قانون كار، سهولت های زیادی برای زنان مدنظر گرفته شده است. در سال 2010، بیش از 160000 تن از سوی این وزارت و سایر نهادها و موِسسه ها به كار معرفی شده اند كه اضافه  از 40 هزار آن را، زنان شامل می شوند."

وی همچنان علاوه نمود كه در بخش آموزش های حرفوی، 35 درصد زنان شامل می باشند و بیشتر در بخش هــــای آموزش دهــــی، صنایع دستی، زرگری، معماری، نجاری، زراعت، تجارت، قالین بافی و ... مشغول اند." ‌ ‌


ضعف اقتصادی، مشكل اساسی

از اینكه اقتصاد‌، كلید اساسی زندگی به حساب می آید، امــــروز یكــــی از مشكلات زنان ضعف اقتصادی می باشد كه آنان را درگیرودار زندگی سرگردان ساخته است. ‌‌

حسین علــــی "معین" كارشناس و معاون توسعۀ‌‌ ‌‌اقتصــــاد وزارت امــــور زنــــان می گوید: "عدم استقلالیت اقتصــــادی زنــــان واقعاً نگران كننده است، حاكم بودن عنعنات و رســــوم خرافاتی كه خلاف دین مبین اسلام است، در دهات و قریه ها باعث می شود تــــا مــــردان مانع كار و پیشرفت اقتصادی زنان شوند."

آقای معین همچنان از تلاش های این وزارت در فراهم آوری زمینه های كار برای زنان یاد آور شد و ضعف اقتصادی را مشكل عمدهِ‌ زنان خواند.

وی تصریح كرد كه ریاسـت توسعۀ‌‌ اقتصاد وزارت زنان بـرنامه های خاص خود را در این راستا داشته و قرار راپورهای جمع آوری شده در 9 سال، برای 1501649 زن در سراسر كشور، زمینۀ‌‌‌‌كار را فراهم  نموده كه تنها در سال 1388 برای تعداد 75881 زن و در سال 1389 برای 45300 تن دیگر آنان زمینه های ارتقای ظرفیت و كاریابی مهیا گردیده كه اكثر این تعداد را زنان بیوه شامل می‌شوند. ‌‌


سطح پایین سواد

یكی از عمده تریــــن مشكلات اجتماعی، پایین بودن سطح سواد و حرفــــه در كشور می باشد كه متاCسفانه در پیوند با بحران امنیت، ضعف اقتصادی، ناهنجاری هـای اجتماعی و... ریشه دارد.

به باور آگاهان امور، افغانستان كشوری است كه در منطقه و حتی جهان، دارای پایـین ترین سطح سواد و حرفه می باشد و ایـن خود نگرانی هایی را به بار آورده است. قرار آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر 66 درصد مردم افغانستان از نعمت سواد بی بهره اند و 34 درصد دیگر آن باسواد اند كه بیشتر این افراد، تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند.

سازمان ملل همچنان سطح سواد در دهات كشور را نگران كننده خوانده و گفته است 90 درصد زنان و 63 درصد مردان در دهات، بی سواد اند.

این درحالیــــست كـــــه ادارۀ‌‌‌احصائیه مركزی افغانستان می گوید: "به تعداد 5/9 ملیون فرد بالغ در سراسر كشور بی سواد اند كه 5/5 ملیون آنان زن و 4 ملیون آنان را مردان شامل می شود."

در همین حال، وزارت معارف نیز می گوید كه 11 ملیون تن در كشور بی سواد می باشند، مقام های وزارت معارف گفته اند كه آنان تلاش خواهند كرد تا همه ساله، 600 هزار تن را در كشور باسواد سازند، كه براساس آن تا سال 1399، 11 ملیون بی سواد ذكر شده را با سواد خواهند ساخت.

در عین حال طبق آمار ادارۀ‌ ‌احصائیه مركزی؛ 12461 كورس سواد آموزی در سراسر كشور وجود دارد كه 9621 مركز آن را زنان تشكیل داده اند و به صورت مجموعی دارای 302817 شاگرد بوده و 240292 تن آنان را زنان شامل می شوند. بـه همین ترتیب معینیت ســــواد آموزی در سال گذشته، 46133 فارغ داده است كه 34457 این فارغان، زنان بوده اند.

محمـد ســــرور حسینی، معین ادارۀ‌‌ سواد آموزی كشور مـــــی گوید: "طبق آمــــاری كه از احصائیه مركزی نشر شده، افغانستان در حدود 25 در صد با ســــواد دارد كــــه از آن جمله ده در صد آنان زنان می باشند. 90 درصد زنان كشور بی سواد اند و 30در صد با سوادان را مردان می‌سازند.  ‌


تحصیلات عالی مشكل دیگر

تحصیلات عالی كه ركن اساسی و بنیاد یك كشور به حساب می آیــــد، نیز خالی از مشكلات نبوده و زنان از این ناحیه  دچار مشكل اند. ‌ ‌

در بســــیاری از پــــوهنتون های افغانستان، نبود كدرهای علمی، پایین بودن كیفیت و كهنه بودن نصاب درسی، نــــاامنی، نبود امكانات و سهولت های لازم برای اســــتادان و محصلان در مركز و ولایت ها، از مشكلاتی اند كه سویۀ‌‌ تحصیلی را در افغانستان زیر سوال برده اند. همین اكنون 55 در صد استادان پوهنتون هـــا را استادانی با درجۀ‌‌ لیسانس تشكیل می دهند. ‌ ‌

‌به گفتۀ‌‌ مسئولان وزارت تحصیلات عالی كشور، در حال حاضر بیش از 60 هــــزار محصل در 23 پوهنتون و موِســــسۀ‌‌ تحصــــیلات عالی دولتی، بیشتر از 11 هزار تــــن در 22 موِسسۀ‌‌ تحصیلات عالی خصوصی و بیش از چهار هزار محصل افغان در پوهنتون هــــای 27 كشور جهــــان مصروف فراگیری تحصیلات عالی اند.


نا امنی؛ دشمن معارف

عــــدم موجودیــــت امنیت، سنتی بودن جامعه، خصومت هـای شخصی، خشونت ها و... در مركز و بسیاری از ولایت ها سبب شده تا روند تعلیم و تربیۀ‌‌ كشور با مشكلات، مواجه گردد. همچنان حمله بر شاگـردان و معلمان، سوزاندن و مسدود شدن مكاتب، بهره برداری سیاسی از اهل معارف و شاگردان در محافـــل رسمی، استفادۀ‌‌ نظامی از مكاتب به عنوان سنگـر جنگ از سوی نیروهای نظامی داخلی وخارجی ومخالفان دولت، از جمله مواردی اند كه بر روند تعلیم و تربیه تاثیرات منفی  بر جا گذاشته اند.‌

طبق گزارش هــــای وزارت معارف، بیش از 250 هزار طفل به دلیل ناامنی ها از حق تعلیم محروم شده اند. بــه گفتۀ‌‌ ‌‌رئیس نشرات و مطبوعات این وزارت، بیش از 450 باب مكتب به شكل دوامدار در ولایت های ناامن مانند هلمند، كندهـار، زابل، ارزگان، پكتیكا و غزنی مسدود مانده اند؛ بیش از 900 مكتب در طول سه سال با نوسانات باز و بسته شدن روبرو بوده و 42 باب مكتب سوزانده و یا تخریب گردیده اند. در دو سال اخیـر بیش از یک و نیم هزار تن از اهل معارف كـه شامــل معلمان، شاگردان و دیگر دست اندركاران این نهاد كشته و زخمی شده اند. بــــراساس گفته های این مقام وزارت معارف، تنها در سال گذشته 400 تن از اهل معارف در ولایت های مختلف زخمی و كشته و در سه ماه اول سال 1389 به تعداد 300 تن كشته و زخمی شده اند كه این تلفات ناشی ازانفجارات، بمباردمان ها، نبرد های مسلحانه وغیره بوده است. ‌ ‌

به همین ترتیب در ســــال1389 چندین حمله برمكاتب دخترانه صــــورت گرفته كه از آن جمله حادثه مسمومیت شاگردان دخـتر در كابل، كندز، دایكندی و سر پل بوده است كه تعداد زیاد دختران از اثر آن آسیب پذیر شده اند. سال گذشته نیز پنج حادثۀ‌‌ مسمومیت به ثبت رسیده كه مسمومیت 80 شاگرد را دربرداشته است. بنا به گفتۀ‌‌ این مقام وزارت معارف، در ســــالجاری تـلفات بیشتر اهل معارف نسبت بــــه سال گذشته، ناشی از افزایش ناامنی ها بوده است. ‌ ‌


سلامتی در گرو بی توجهی

افغانستان متاسفانه بــــه دلیل وضعیت نا مناسب صحی از نظــــر پایین بــــودن میزان طول عمر و همچنان مرگ و میر مادران وكودكان در صدر آمار جهانی قرار دارد. ‌ ‌

طبق گزارش هــــا، سالانه هزاران تن از زنان و كودكان افغان بر اثر امراض گوناگون در این كشور جان خود را از دست می دهند. بر اساس اظهارات مســــئول صندوق صحــــی سازمان ملل برای افغانستان از هــــر صد هزار مادر در این كشور، یک هزار و ششصد تن هنگام وضع حمل، جان شان را از دست می دهند.  ‌ ‌

دكتورسعدیه فایق ایوبـــی، رئیس صحت باروری وزارت صحت عامه می گوید: ‌ ‌"در قسمت باروری 65 درصد خانواده ها و خانم ها به مراكز صحی دسترسی دارند.  با اینكه در سراسر كشور بیش از 2600 قابله وجود دارد، اما بســــیاری از ولایت ها هنوزهم در مراكز صحی، داكتران زن و قابله ندارند."

او می افزاید: "نظر به آمار و ارقام به دست آمده از نتایج سروی ســــال 2002 سازمان صحی جهان و ادارۀ‌‌ یونسف، رقم مرگ و میر مادران در افغانستان خیلی بلند بوده، یعنی در هر صد هزار ولادت زنده، 1600 مادر در جریان ولادت و بــــعد از ولادت جان خود را از دست می دهند كه این یك رقم بسیار بالا در سطح جهان می باشد."

به گفتۀ‌‌ ایــــن مســــئول در 34 ولایت كشور، 32 مكتب قابلگی جامع وجود دارد و مشكلات مرگ و میر بیشتر در ولایــــت های ناامن چون هلمند، بادغیس، نورســــتان، غور، دایكندی و... تثبیت شده است.

نامبرده همچنان عـــلاوه نمود:" همین اكنون 80 فیصد ولادت ها در خانه صورت می گیرد كه اكثر آنان به داكتر یا قابله دسترسی ندارند.

در همین حال مسئولان بــــخش صحت درولایت هرات می گویند، مرگ و میر مادران در این ولایت با مقایسه به سال گذشته كاهش یافته است. داكتر سعیده سعید رئیس شفاخانه ولادی و نسایی هرات می گوید: "از ابتدای ســــال جاری میلادی حدود 18000ولادت در این شفاخانه صورت گرفته كه در جریان این ولادت ها، 25 زن وفات یافته اند." ‌ ‌

داكتر ناصره مسئول دیپارتمنت صحت باروری ریاست صحت ولایــــت بلخ می گوید:" در جریان این سال 19 مادر حین ولادت جان خود را از دست داده اند."  به باور وی، عرف وعنعنات ناپسند هنوز هم باعث عدم مــــراجعه خانم ها به مراكز صحی جهت ولادت می گردد.“

این در حالیست كه در سال 2009 میلادی از 17500 ولادت، 30 تن ازمادران وفات نموده كه این آمار10 درصد كاهش را نشان می دهد.

كارگر نــــور اوغلــــی سخنگوی وزارت صحت می‌گوید:  "در قســــمت مرگ و میر مادران باید بگویم كه قبل بر این در یك صد هزار ولادت زنده، 1600 فوتی داشتیم و این رقم به 1400 تقلیل یافته  و در گذشته در جریان ولادت از نــــه زن یك زن در معرض خطر قرار داشت واكنون از 14 زن یك زن در معرض خطر می باشد."

وی از وضعیت كنونی زنان نگرانی نموده گفت، با آنكه در سراسر افغانستان نزدیك به 2000 مركز صحی و نزدیك به 200 شفاخانهِ‌ خصوصی وجود دارد، اما مادران و زنان در اثر امراض ساده فوت می شوند. ‌ ‌

توبركلوز مرضی است كه زنان دو برابر از مردان در معرض خطر آن قرار دارند.

عطاالله ضرابی یكی از مسئولان بخش توبركلوز می گوید: " 26358 واقعه در سال 2009 داشتیم كه از این جمله، 17044 تن آن را زنان تشكیل می داد و در سه ربع اول سال 2010 ، 21904 واقعه ثبت شده كه 13752 واقعه نزد خانم ها بوده است."

‌تعداد مراكز توبركلوز، 1061 مركز در 2010 بوده و نظر به احصائیه سازمان صحی جهان از 51 هزار واقعه را به طور تخمینی ارایه نموده كه از آن جمله 9 هزار آن فوتی می باشد.

درهمین حال سخنگوی وزارت صحت از كاهش 50 درصدی مرض توبركلوز یاد آور شده و در مورد معتادین می گوید كه از یك ملیون معتاد موجود در كشور، 13 درصد آن را زنان تشكیل می دهد.

در عین حال مسئول بخش توبركلوز شفاخانۀ‌  600 بستر هرات، مــی گوید: "از 2037مریض توبركلوز كه در جریان 9ماه سال میلادی در این مركز تحت تداوی قرار گرفته اند، 25 تن از آنان در اثر شدت مریضی، فوت كرده اند.

داكتر احمد شاه باركزی مسئول بخش توبركلوز شفاخانۀ‌‌ حوزوی هرات گفت: "بیش از 70 درصد از این بیماران را زنــــان تشكیل می دهند، زیرا زنان نسبت بــــه مشكلات اقتصادی و فقر بیشتر در معرض بیماری سل قرار دارند."

با این حال، داكتر نوروز‌، مسئول كلینیك توبر كلوز مزار شریف می گوید: "بسیاری اززنانی كه مبتلا به توبر كلوز می گردند دیر به مراكز صحی  مراجعه می كنند." به گفتۀ‌‌ وی 11 تن در سال جاری براثر ابتلا به توبركلوز جان باخته اند كه 3 تن آنان زنان می باشند .همچنان در جریان این سال 513 تن به مركز صحی مراجعه نموده اند كه 263 تن آنان را زنان تشكیل می دهد. ‌ ‌

بــــه همین ترتیب در تازه ترین آمار اعلام شده از ســــوی وزارت صحت، 636 مورد ایدز در سراسر كشور به ثبت رسیده كه 77 در صد آن را مردان و 23 در صد آنان را زنان تشكیل می دهد. مقام های وزارت صحــــت افغانستان می گویند كه بیم آن می‌رود تا آمار واقعــــی مبتلایان به ویروس اچ آی وی در افغانستان، بین دو تا چهار هزار تن باشد.

در حال حاضر، تنها دو مركز كمك به بیماران ایدز در افغانستان فعــــال اســــت و مقام های وزارت صحت می گویند كــــه در نظر دارند تا در آینده ای نزدیك، شمار این مراكز را افزایش دهند.


‌زنان و سیاست

بــــا وجود كشمكش هــــای امنیتی، تهدید های دشمن، حملات كور نیروهای خارجی، بخش از مردم افغانستان در سال 2010 به پای صندوق های رای رفته و كاندیدان مورد نظر خود برگزیدند كه 69 زن قادر شدند به كرسی های ولسی جرگه راه یابند و نیز برندگــــان دو كرسی پارلمان از ولایت نیمروز هردو زن اند كــــه بیشترین آرا را بدست آوردند و این خود نمایانگر رشد زنان در عرصه سیاسی پنداشته می‌شود. ایــــن درحالیست كه به صد ها زن از 24 نهاد حمایت از قربانیان ، همزمان با دهــــم دســــمبر، روز جهانــــی حقوق بشر و به مناسبت هفتۀ‌‌ یاد بود از قربانیان جنگ، دست به  راه پیمایی هــــای گســـترده زده و  خواستار تاCمین عدالت و محاكمه جنایتكاران شدند. در این سال حسن بانو غضنفر ســــرپرست وزارت امور زنان در جلسه ای در تــــهران از رشد زنان صحبت كرده و خاطر نشان ساخت كـــه 21 در صد پست های مهم تصمیم گــــیری و رهبــــری دولتــــی به زنان در افغانستان اختصاص یافته است.  ‌ ‌

تلفات ملكی و قربانیان زن

گزارش ســالانۀ‌‌ وزارت خارجــــۀ‌ امریكا در مورد حقوق بشر، درنیمه اول سال 2010 میلادی، 31 در صد افزایش را نشان مــــی دهد كه بر اساس این گزارش بیشتر غیر نظامــــیان توسط گروه های مخالف دولــــت كشته شده اند. در همین حال سازمان مــــلل نیز گزارشی از شش ماه اول سال جاری به نشر رســــانده كه نشان دهندۀ‌  بیش از هفتاد درصد تلفات غیرنظامیان توسط مخالفان می باشد. این در حالیســــت كه وزارت امور داخله می گوید تـا هنوز گزارش دقیق سال 2010 از تلفات ملكی را در دسترس ندارند.


نگرانی از وضعیت زنان

شمس الله احمدزی رئیس دفتر ساحوی كمسیون حقوق بشر افغانســــتان مــــی گوید: "با تاسف در وضعیت عمومی زنــــان درسال 2010 تغییرات به وجود نیامده و زنان در معرض خشونت های جدی قرار دارند. در افغانستان هنوز هم ازدواج های اجباری، تجاوز جنسی، محدودیت های زندگی، بد و بدل وجود دارد و روزتا روز در حال گسترش می‌ باشند. یــــك ونیم ســــال قبل، قانــــون منع خشونت نافذ شد، ولــــی تطبیق آن عملی نشده، دولت در این راســــتا بـــی توجه بوده است و اكثراً مراجع عدلی و قضایی از آن آگاهــــی ندارند. زنان اكثراً قربانی جنگ هــــا شده اند كه در سال جاری تعداد 2200 فرد ملكی در اثر جنگهای نظامی كشته شده اند كه زنان نیز شامل آنان می شوند. ‌ ‌

قابل یاد آوریست كــــه در ولایت های جنگ زده دروازه های مــــعارف بسته شده، دختران تهدید می‌شوند، حق كــــار از آنان گرفته می شود، عدم دسترسی زنان بــــه خدمات صحی و... محسوس است. هرچند گام های مثبت برای زنان برداشته شده، اما معضله های كــــه زنان به آن رو برواند به مقایسه تغییرات مثبت در عــــرصۀ‌‌ تامین حقوق زنان پاسخگو نیست و محرومیت از حق تعلیم و تربیه در گراف بالای قرار دارد.

این در حالیست كه به گفتۀ‌‌ انیسه عمرانی رئیس زنان ولایت ننگرهار، سالجاری را برای زنان پر از موفقیت دانسته می‌گوید: "70 قضیۀ‌ خشونت علیه زنان در این ریاست به ثبت رسیده است."

تورپیكی شینواری مسئول فرهنگی ریاست زنان در ولایــــت ننگرهار مــــی گوید: "در جریان سال جاری، 37 هزار زن به كمك نهادهای دولتی و غیر دولتی از كورس های آموزشی سواد آموزی مستفید گردیده ‌اند." ‌ ‌


عوامل و راه حل

عوامل مختلفی چون، فقر، عـــدم تطبیق قانون، پایین بودن سطح دانش، عدم آگاهی از حقوق، حاكمیت، عرف و عــــادات ناپسند، برخوردهای مصلحتی دولــــت و عــــدم تطبیق قانون و براٌت گرفتن عامــــلان جنایــــت وغیره سبب افزایش خشونت علیه زنان می‌گردند.  برای بیرون رفت از این مشكلات بایــــد سطح آگاهی زنان بلند برده شود و در محو عــــرف و عنعنات ناپسند از جامعه تلاش صورت گیرد، زمینۀ‌‌ كار و اشتغال زایی برای زنان فراهم شود.در ضمــــن باید ستراتیژی های مشخص بــــرای بهبود وضعیت زنان روی دست گرفته شود و جنبه تطبیقی پیدا كند.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر