Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

قندهار فردا آفتابی

28˚C
10˚C

هرات فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

مزارشريف فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

غزنی فردا آفتابی

15˚C
4˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
7˚C

باميان فردا نسبتا ابری

9˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

28˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

8˚C
1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

قـــــحــطـــــي در راه هســــــت

تهيه شده توسط سهیلا وداع خموش
شنبه 06 سنبله 1389 ساعت 13:45

قـــــحــطـــــي در راه هســــــت

در دنياي امروز، ممكــن است گراني و قيمتي بر اشياي بسياري سايـــــه بياندازد، اما قحطي از مقولاتيست كه از دير گاهــي در فرهنگ اكثر كشور هاي جهان رخت بر بســـــته و چيزي ننگيني به حساب مي آيد، اما با آن هــــم در سالهاي اخير در مناطقي از افريقا شاهد قحطـــي هاي كشنده اي  بوده ايم و قبر گرسنگان بســــياري در رسانه هاي تصويري به نمايش گذاشــته شد.

مگردر كشور ما كه يكبار در 1349 قحطـي را تجربه كرديم، از چند هفته به اينسو در مــــــورد امكان رسيدن  قحطي ديگر صحبت مي شود،  درچنـد روز اخير نرخ آرد و گندم مقداري افـــــزايش يافته،يك بوري آرد 14 سيره از 950  به 1250 افغاني صعود كرده وانعكاس وضعيت جديد و پيشبيني قحطي و گراني در رسانه ها  تا حدي خانواده هـــا را دچار تشويش نموده و يورش به سوي خريد مـــواد ارتزاقي نسبت به چند روز قبل افزايش يافته اســــت.

اما بعضي ها فكر مي‌كنند كه  افزايش قيـــم  ويژهء ماه مبارك رمضان است. در حاليكه امسال بـحث هاي جدي تري در بلند رفتن قيمت مـــــــواد ارتزاقي، مخصوصاً  آرد وجود دارد كه بيشتر به حوادثي كـه در منطقه رو نما شده ، رابطه مي گيرد.

‌كشور ما در دو ســال گذشته از نظر عايد گندم در وضعيت نسبتاً خوبــي قرار داشت و در هريك از اين دو سال چيزي حدود چهــــار مليون تن گندم عايد كرد.

پارسال گفته شد كه دولت تصميم خريد گندم را گرفته تا ازيـك طرف ذخاير ستراتيژيك كشور بالا بـــــــرود و از سوي ديگر نرخ گندم در ماركيت افزايش يابد تا سال بعد دهقانان به كشت بيشتر گندم تشويق شوند، امــــا بنا بـــه مديريت ضعيف، اين تصميم به طور درست آن عملي نشد و اينك پيشبيني مــــي شود كـــــه در سال روان افغانستان مانند بعضي از كشور هاي فقير افريقايي با قحطي رو به رو خواهد شد.  ‌ ‌

سيلاب هاي كه اخيراً پاكستان را زير و رو كرد و حدود 16 مليون نفر درين كشور  آسيب ديدند، مليون ها هكتار زمين زير كشت نيز از ميان رفت. با ايـــــن وضعيت در سال روان پاكستان مجبور خواهد شد تا بــــراي جبران اين خسارات از بيرون گندم وارد نمايد.

در حاليكـــــه در چند سال اخير پاكستان يكي از كشور هــــــاي همسايه نزديك و يكي از منابع مهم صدور آرد به افغانستان بود. قبل از آمدن سيل به ايــــــن كشور تاجـــــــران افغان و پاكستاني در ماه 200 هزار تن آرد وارد افغانستان مي كردند، درحاليكه ايـن مقدار در چند هفتهء‌‌ اخير به 40 هزار تن كاهش يـــــافته و حال گزارشاتي از سرحد افغانستان و پاكستان مي رسد كه اين مقدار نيز  رو زتا روز كاهش مي يابد.

علاوتاً ايران نيز در سال روان از درك كمبود غـــله دچارپرابلم جدي شده و اينك  قرار داد وارد نمودن  آرد با تركمنستان را به امضا رسانده است و چون تركمنستان نيز يكي از منابع مهم تهيهء‌‌ آرد ما بــه حساب مي آمد، با قرار داد با ايران، مقدار صدور آرد آن نيز به افغانستان كاهش خواهد يافت، در حاليــكه  آرد ايران در چند سال اخير براي ولايات غربي غنيمت بود.

علاوتاً  آتش سوزي هاي كـه در سال روان در روسيه اتفاق افتاد و بر توليد گندم آن كشــــور اثر جدي داشت، اينك روسها نيزتصميم گرفته اند تا براي پُر كردن ذخاير ستراتيژيك خود از كشور هـاي آسياي ميانه گندم خريداري كنند كه ايـــن  نيز برصدور آرد ازين كشور ها به افغانستان تاثير منفــي خواهد داشت و علاوه به اينكه نرخ آرد و گندم را در افغانستان بالا خواهد برد، از وفرت آن نيز خواهــد كاست و پرابلم  جدي كمبود مواد خوراكي را بـراي مردم افغانستان به بار خواهد آورد.

درين اواخر هندوستان 200 هزار تن گندم به افغانستان كمك كرده ، امــا چون پاكستان اجازهء عبور اين محموله را از خاكش بــــــــــه افغانستان نمي‌دهد، دولت نيز قادر نشده تــا راه ديگري براي وارد نمودن اين مقدار غلــــــــه پيدا كند، علاوتاً تركمنستان نيز هزار تن آرد  بـــــه افغانستان كمك نموده است وچون بـــراي رسيدن اين محموله از طريق تورخم مشكلـــــــي وجود ندارد، لذا دولت افغانستان  بايد هرچه زود تر دست به كار شود.

در سالهاي اخير ولايـــــــات غور، بادغيس و بدخشان از نظر مواد خوراكـــي ضربه پذير بوده، با وجوديكه در سال گذشته آرد و گندم در بازار هاي كشور به فراواني وجود داشـــت و نسبتاً ارزآن هم بود، اما در زمستان سردي كه راه هاي اين ولايات مسدود شده بودند، خبرهــا و گزارشات  پيهم ازين ولايات  به پايتخت مـــــي رسيد كه ساكنان اين ولايات از فرط گرسنگي بـــــرگ درخت و علوفهء كوهي به مصرف مي رساندند.

درآن وقت رساندن مواد غذايي به اين مناطـــق دشوار گذر، كار آساني نبود. اما در صورتيكه امسال قيمت ها بالا  بروند و مقدار آرد و گندم در بــــازار هـا كاهش پيدا كنند، وضعيت اين ولايات در زمســـــتاني كــــه پيشرو داريم،مطمئناً بد تر از سال پار خواهد شد، چون با بلند رفتن قيمت آرد كه 83 در صــد غذاي افغانها را مي سازد، قيمت برنج، جو،  جــــواري و مواد ديگر خوراكي نيز افزايش خواهــد يافت  و به اين خاطر دولت و كميتهء‌‌ اضطرار از همين اكنون بايد به فكر اين ولايات باشند و چه بهتر كه آرد كمكي تركمنستان را از همان طريق نزديك بــــه اين ولايات برسانند و علاج واقعه را قبل از وقوع بكنند.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر