Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

قندهار فردا آفتابی

23˚C
7˚C

هرات فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

مزارشريف فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
1˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
7˚C

باميان فردا آفتابی

8˚C
0˚C

زرنج فردا آفتابی

25˚C
9˚C

ميمنه فردا آفتابی

7˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

هنر انگشتان ظريف در ركود بازار

تهيه شده توسط ع. ملاحت
پنجشنبه 07 اسد 1389 ساعت 11:40

صنايع دستي افغان ها در همه كشورهاي دنيا علاقمندان خاصي دارد و مردم در سراسر جهان  به اين صنعت افغان ها به ديده قدر مي نگرند. ارزش اين صنعت درآن است كه  بخش زياد آن به وسيله انگشتان ظريف زنان و دختران و  استفاده از مواد طبيعي بافته و ساخته مي شود. بي گمان جوهر اصلي هر يك از اين توليدات مهارت، ذوق ، ابتكار و خلاقيت زنان افغان را نشان مي دهد. ‌ ‌

زنان هر منطقه به صنايع دستي مروج درآن محل تسلط كامل دارند و با تلاش در اين راستا هم مي توانند، در تقويه بنيه هاي اقتصادي خانوادهِ خود سهيم شوند و هم همكاري خوبي در عرصه صادرات كشورانجام دهند. ‌ ‌

زنان كشورمــــــــا به صـــنايع مختلف چون قالينبافي، كندن كاري، مهره بافي، انواع مختلف دست دوزي، آيينه كاري حكاكي، بافنده گي، كلالي و غيره  دسترسي دارند و هر يك از اين صنايع جايگاه خاص خود را درهنر دستي زنان دارد.                            ‌ ‌

هر چند اين هنرعلاقمندان زيادي را در داخل و خارج كشور به خود اختصاص مي دهد اما با وارد شـــــدن صنايع ماشيني كشورهــــاي ديــــگر و عدم تــــوجه بــــه صنعت كاران افغان،  روز تــــا روز به ركود مواجه گرديده است.  ‌ ‌

بيشترزنان افغان از آوان نوجواني به چندين نوع صنعت دستي دسترسي پيدامي كنند، اما با تاسف، مشكلات زيـــــادي چون نـــبود امكانات مالي،  نبود جاي معين براي ماركيت فروش، آنان را از پيشرفت كارشان بازمانده است.   ‌ ‌

رياست توسعه اقتصاد وزارت زنان از طريق موسسات همكار بين المللي خود، چون موسسه همكاري هاي ايتاليا موسسه سِِِِواي هند، جايكاي جاپان پروژه هـــــاي آموزشي حرفه يي درباغ زنانهِ كابل، در بخش هاي حكاكـــــي، ترميم مبايل، زرگري، ساختن اريكين هاي آفتابي و پرورش نباتات ايجاد نموده و تعداد زيادي از زنان را آموزش داده اند.

انجمه نعيمي؛ رئيس بخش توسعه اقتصاد وزارت امور زنان مي گويد: "اين پروژه ها هيچ گاهي توقف نداشته و هر بخش، فارغيني داشتـه است كـــــه همين اكنون بـــــسياري از مـــــوسسات در قسمت ساختن اريـــــكين هاي آفتابـــــي قـــرار داد هـــــاي با آنان دارند." ‌ ‌

امكانات مختص به زنان شهري

متاسفانه كه پروژه هاي ياد شده تنها در شهر كابل فعاليت دارند و در بيشتر ولايات امـــــن كه فرصت هاي موجود است و زنان اجازه كار در بيرون از منزل و مهــــارت كافي در توليد هر نوع صنعت دستي را دارند، هيچ پروژه اي آنـــــان را در اين راه ياري نمي رساند، تعداد زيادي از ايـــــن زنان كه شوهران خود را از دست داده و نياز دارند تا خود شان نان آور خانه باشند، از نبود چنين زمينه هاي كاري رنج مي برند. ‌ ‌

خانم نعيمي؛ در رابـــــطه به اين مشكل مي‌گويد: "وزارت امور زنان تطبيق كننده نبوده بلكه فقط زمينه ساز است. بـــــه همين دليل ما زمينه را براي انجوها مساعد مي سازيم و آنان را با رياست هاي زنان در ولايات ارتباط مي دهيم و  نظارت مي كنيم كه تا چه حد كار صورت گرفته است. ‌ ‌بـــــه گفتهِ خانم نعيمي؛ در بسياري حالات انجوها خود حاضر به كار در يك ولايت نمي شوند. ‌ ‌اين در حاليست كه به گفته يكتن از مسوولين مربوط؛ كار نظارت بر پروژه ها بسيار ضعيف بوده وهيئـــــتي كـــــه بـــراي نظـارت فـــــرستاده مي‌شود، در تفاهم با مسوولين پروژه، فورم نظارت را خانه پري مي نمايند. ‌ ‌

تمام دونرها، بـــــه انجوهاي فن مي دهند كه ثبت و راجستر وزارت اقتصاد وامور زنان اند، پس هرگاه خود وزارت امور زنـــــان از انجوها بــخواهد تا پروژهِ را بـــــراي زنـــــان ايجاد نمايد، مشكلي وجود نه خواهد داشت.

خانم انجمه مي افزايد: در اين مدت مديريت اقتصاد در سطح ولايت كابل وجود نداشت و به تازه گي خانمي در اين بخش توظيف گرديده كه ما به او پلان خواهيم داد تا به ولسوالي ها سر زده و در مورد نيازمندي هاي زنان به ما گزارش دهد تا بتوانيم براي آنان زمينه سازي كنيم. ‌ ‌

‌رشد بازارهاي ويژه زنانه در محلات مختلف نيزگام ديگري در رونـــــق بخشيدن صنايع دستي كشور بـــــه حساب مي آيد، چون بخش هاي مهم توليدي اين صنعت بوسيله زنان ساخته مي شود. ‌ ‌

به گفته خانم انجمه؛ در 15 ولايت كشور باغ هاي زنانه وجود دارد و در نظر است  تا جهت رشد صنايع دستي زنان ماركيت هاي را براي فروش توليدات آنان ايجاد نماييم. وي تصريح كرد كه به زودي در ولايت غزني بازار سر پوشيده اي براي فروش توليدات زنان ساخته خواهد شد. ‌ ‌


مشكلات عمدهِ زنان صنعت كار ‌ ‌

كريمه سالك؛ رئيس زنان ولايـــــت كابل از مشكلات زنان صنعت كار افغان چنين ياد آوري مي كند:" زنان افغان صنايع دستي خود را با زحمــــات زياد و به قيـــمت ديد چشــمان خود مي‌ ســازند اما در مقـــــابل آن هيچ چيز بدست نمي آرند. وقتي نمايشگاه هاي اين صنايع داير مـــــي گردد، زنان بطور عاجل بـــــه اميد يافتن بازار فروش مناسب، توليدات شان را به اين نمايشگاه ها مي فرستند و همين امكانات محدود هم تنها منحصر به زنان شهري است و در ولايـات و ولسوالي ها زنان به هيچگونه امكانات فروش صنايع دستي شان، دسترسي ندارند." ‌ ‌

به گفته خانم كريــــمه سالك؛  در 14 ولسوالي نماينده گان، به گـــــونه رضا كارانـــــه بـــــا زنان كمك مـــــي نمايند و وزارت زنـــــان دراين بخش كدام بودجه ندارد. ‌ ‌

خانم سالك؛  نبود مواد خـــــام و نداشتن ديــــزان مشخص را از مشكلات عمدهِ زنـــــان دست دوزخوانده ، گفت:

" يكي از دلايل نبود بازارفروش صنايع دستي زنان اينست كه در كشور هاي ديگر صنعت دستي هرجامختص به همانجا بوده و علاقمندان در سفر بـــــه همان محل از صنايع دستي آنان ديدار نموده و خريداري مي نمايند امـــــا در افغانستان چنين نيست مثلاً صنعت دستي مردم كابل در 34 ولايت ديـــــگر هم پيدا مـــــي شود و بــــه همين دليل بازار خوب ندارد. ‌ ‌

عاطفه منصوري رئيس موسسه انكشاف جامعه نوين و بنيان گذار اتحاديه عمومي بازاريابي توليدات و صنايع دستي زنان هرات مي گويد:" در حال حاضر 41 انجمن زنان در رابطه به توليدات صنايع دستي در 15 ولسوالي هرات عملاً فعــال مي باشد كه هر انجمن 20 تا 1000 تن عضو دارد و اين زنان مصروف صنايع دستي چون قالين بافي، خامك دوزي، مكرومه بافي، ابـــــريشم بـــــافي و گلسازي مي باشند و در هماهنگي با رياست امور زنـــــان كارهاي دســـــتي شان را در نمايشگاه ها به فروش مي رسانند. ‌ ‌

به گفته وي تشكيل انجمن ها و ايجاد ارتباط با بازارهاي خارجي منجمله كشور ايتاليا، معرفي صنايع دستي زنـــــان در اروپا از طريق برگزاري نمايشگاه هـــــا از دست آورد هـــــاي يـــــكي دو سال اخير در بخش صنايع دستي زنـــان در ولايت هرات به شمار مي رود. ‌ ‌

قرار است تـــــا چند ماه ديگر مكان مشخصي بـــــراي فروش صنايع دستي زنـــــان در شـــــهر هـــــرات اعمار گردد كـــــه در رشد ايـــــن صنايع تاثير بسزايي خواهد داشت. ‌ ‌

گفتني است كه در نمايشگاه بزرگ هرات كه در تجليل از 8 مارچ امسال برگذار گرديده بود، دهها قلم از صنايع دستي زنان به فروش رسيده است . ‌ ‌

موسسه (KTC ‌ ) آغا خان؛ بخش هـــــاي از صنعت دستي چون قالينبافي، صنعت دست كاري نورستاني، سوزندوزي، چرمه كاري و قندهاري دوزي را به پيش مي برد و تلاش دارند تا صنايع 100  سال قبل را دو باره زنده سازند. ‌ ‌

‌اما به گفتهء‌‌ سيد احمد  مسوول اين موسسه؛  با همه تلاش ها، ماركيت فروش زير اثر پاكستان است، يعني هر جنس زيبايي كه توليد مي شود، اول بـــــه ماركيت پاكستان مـــــي رود و از آنجا بـــــه خارج صادر مي شود.

‌وي از دولت مــي خـواهد تا زمينه ماركيتنگ را در خـــــارج از كشور بـــــراي شان مساعد سازد. ‌ ‌ ‌سيد احمد مي‌افزايد:" صنايع دستي در وضعيت بدي قرار دارد، زيرا بازار فروش براي توليدات آن  وجود ندارد. جنسي را كه براي ما به 25 هزار افغاني تمام شده است، مشتري ازمـــــا به 5 هزار افغاني مي خواهد در نتيجه اجناس براي مدت ها در نزد ما باقي مي ماند  كـــــه اين خود ضربهِ بزرگي به صنعت كاران افغان است." ‌ ‌

از نظر وي صنايع دستي در مقايسه با صنايع ماشيني هيچگاه ارزش خود را از دست نمي دهد، به گونه مثال، قيمت يك تخته قالين دست باف 70 هزار افغاني است كه به اين پول مي شود 7 تخته قالين تـــــركي خريد اما چون خارجي هـــــا بـــــه ارزش صنايع دستي آگاه انـــــد، به همين 70 هزار افغاني يك تخته را مي خرند.

عامل عمده در ركود بازار ‌ ‌

در ولايت بلخ بيشتر زنان به مواد اوليه ضروري دسترسي ندارند؛  همچنين  بازار مناسب براي فروش دراين ولايت وجـــــود ندارد و دليل آن وارد شدن كالا ها به قيمت نازل از بـــــيرون از كشورمي باشد. ‌ ‌

به گفتهِ فهيمه رحيمي مدير نشرات رياست امور زنان ولايت بلخ ، مشكل بزرگ زنان صنعتگر در اين ولايت بلند بودن نرخ مواد خام در بازار و ضعف اقتصادي زنان است.

‌او مشكل ديگر در ايـــــن راستا را  وارد شدن صنايع مختلف از كشور هـــــاي ديگر دانســـته مي گويد:"اين اجناس به قيمت نازل در بازار ها به فروش مـــــي رسند و چون صنايع توليد شده به وسيله زنان با كيفيت بوده و مواد خام آن به قيمت گران خريداري مي شوند، به همين سبب قيمت شان بلند است و بازار فروش خوب ندارند. ‌ ‌

رقيبه؛ يكتن از زنانـــــي است كه در شهربلخ دكان كوچكي دارد و صنعت توليد كردهِ خود را به فروش مي رساند.

‌وي مي گويد، چون دكانش بي اندازه كوچك است،  نـــــمي تواند آنچـــــه را تـــــوليد كرده در معرض ديد مشتريان قرار دهد."

رقيبه مي گويد: هيچ گاه از وي دعوت نشده است تــــــا صنايع تـــوليد كرده خود را درنمايشگاه هـــــا به نـــــمايش بــــــگذارد تا از اين طريق به خوبي به فروش برسد. ‌ ‌

‌اين در حاليست كه به گفتهِ مسوول مطبوعاتي رياست امور زنان اين ولايت، در شروع سال روان نمايشگاهي به مدت 40 روز راه اندازي گرديده بود و صنايع مختلف از اين طريق به فروش رسيد. ‌ ‌

در طي سالهاي متمادي توليدات صنعتي در افغانستان بـــــر پايه مالكيت كـــــوچك انفرادي و فاميلي بـــــه شكل كسبه خانـــــگي، كسبه شــهر و ده وجود داشته است.

از سال 1357 به بعد ارقام معييني در رابطه به صنايع دستي به چشم نمي خورد تا وضعيت آن به بررسي گرفته شود اما با آنــــهم كسبه كاران زيادي وجود دارند كـــــه از سالـــــهاي متمادي مصروف تـــــوليد و يا خـــــريد و فروش صنايع دستي اند.

نثاراحمد يكتن ازدكانداران است كه در باغ بابردكان فروش قالين و پيراهن هاي دست دوزي زنان را دارد؛ به گفته وي بيشتر صنايع موجود در دكان، محصول دست زنـــــان است امـــا در حال حاضر صنايع دستي در مجموع در وضعيت نامناسب قرار دارد. ‌ ‌نثاراحمد مي گويد: صنايـــــع ماشيني كشورهاي ديگر به هيچ وجه به صنايع دستي ما برابري كرده نمي توانند، اما چون بيشتر خـــــريداران صنايع دستي، خارجي ها اند، به دليل نبود امنيت خارجي هـــــا گشت وگذار كرده نـــــمي توانند لذا بازار ما به ركود مواجه گرديده است. ‌ ‌

اين در حاليست كه بــــه باور محبوبه واعظي رئيس شوراي زنان تجارت پيشه، صنايع دستي زنان رشد نموده  و منسجم گرديده است. ‌ ‌

وي دليل اين رشد را تدوير نمايشگاه صنايع دستي زنان در كنفرانس كابل مي داند. ‌ ‌

به گفته خانم محبوبه، در گذشته يك نمايشگاه دايمي بنام "امپوريم" وجود داشت كه متشبثين خصوصي وانفرادي ، توليدات خود را در آنجا به نمايش مي گذاشتند امـــا بـــــعد از حمله انتحاري در سفارت هند، امپوريـــــم مسدود گـــــرديد. ‌ ‌

‌ازديگر فعاليت هاي شوراي زنان تجارت پيشه ؛ ايجاد نيتورك بين سه كشور افغانستان پاكستان و تاجكستان است كـــــه از اين طريق نمايشگاه هاي در دوبـــــي، تاجكستان و لاهور پاكستان تدوير يافته و بدين وسيله ارتباطات بين زنان اين سه كشور بر قرار گرديده است. ‌ ‌


پيشرفت هاي موثر ‌ ‌

به بيان خانم محبوبه؛  قرار است در ماه اكتوبر امسال شوراي زنـــــان تجارت پيشه، كنفرانس و نمايشگاهي را به سطح بين المللي در افغانستان داير نمايند كه در آن تعدادي از زنان تجارت پيشه از پاكستان و تاجكستان حضور خواهند يـــــافت. همچنان در ماه سپتمبرسالجاري  در بخش صنايع دستي زنان، يـــــك مشاور در بخش ديزاين به افغانستان مي آيد كه تعدادي از زنان افغان را به صفت ديزاينر آموزش خواهند داد. ‌ ‌

خانم واعظي؛ پيشرفت ها را در بخش صنايع دستي موثر دانسته مي گويد:"مشكل اساسي عدم تامين روابط بوسيله مطبوعات بوده ورنه كار صنايع دستي با ركود مواجه نيست." ‌ ‌

خانم محبوبه واعظي به اين باور است كه با وارد شدن صنايع ماشيني كشورهاي ديگر، صنعت دستي زنان به هيج وجه تحت شعاع قرار نه خواهد گرفت زيرا هر يك ارزش و مشتري خود را دارد. ‌ ‌

مشكل نبود بازار فروش ‌ ‌

حمايت دولت در رشد صنايع دستي زنان موثر مي باشد؛  چون همواره مفاد بيشتر صنايع دستي زنان به جيب ديگران مي رود و خود كساني كه كار مي كنند، پول ناچيز به دست مي آورند. هر گاه دولت ماركيتي را براي فروش توليدات زنان ايجاد نمايد؛ توليد انكشاف خواهد يافت و نفع بيشتر به زنان كارگر خواهد رسيد.   ‌ ‌

هر گاه قيمت دكان ارزان بـــــاشد، مولد نفع بيشتر بدست خواهد آورد. كـــــه در حال حاضر مشكل عمده مولدين نبود ماركيت فروش است چون خود مولد نمي تواند، براي عرضه توليدات خود ماركيت بيابد به همين دليل نفع كمتر عايد او مي گردد هر گاه دولت ماركيت هاي را براي عرضه توليدات مولديـــــن ايجاد نمايد؛اين كار سبب پيشرفت صنايع دستي خواهد شد.  ‌ ‌


راه هاي رشد صنايع دستي ‌ ‌

در كشور ما زناني هستند كه از نوجواني تا كهن سالي بـــــه توليد صنايع دستي پرداخته اند اما به دليل نبود زمينه هاي لازم حتي يك شاگرد هم در اين راه تربيت نكرده و با رفتن شان ازاين دنيا صنعت شان نيز از ميان رفته ومدفون خاك مي شود. ‌ ‌ايجاد يك ميكانيزم موثر در اين راه كمك خواهد كرد تا به اساس آن تمام ماهريـــــن به تربيه شاگردان بپردازند و ايـــــن كار مانع از ميان رفتن صنايع دستي گردد. نهاد هاي كه در اين راستا كار مي نمايند، بايد اين زمينه سازي را نمايند تا هنرصنعت دستي نسل به نسل انتقال نمايد. ‌ ‌

مينه سادات دختر جواني است كه از مدت پنج سال بدينسو مصروف صنعت دست دوزي است و به صفت فروشنده در يكي از دكانهاي باغ زنانه كابل ايفاي وظيفه مي كند. ‌ ‌

وي مـــــي گويد: دختران جوان و زنان به ما مراجعه مي كنند تا به آنان آموزش دست دوزي بدهيم اما به دليل نبود بودجه در اين راه به آنان كمك كرده نمي توانيم.درگذشته موسسه "سوا" از كشورهند تعدادي از زنان را آموزش داد اما از مدت چهارماه بدينسو اين پروژه پايان يافته است. ‌ ‌

مينه؛ نيزاز نبود بازار براي فروش محصولات خود  شكايت دارد و مي گويد: من هر دست لباس را با تلاش زياد در مدت دو و سه هفته تمام مي كنم در حالي كه در بدل آن فقط 600 افغاني مي گيرم.    ‌ ‌مينه مي گويد: سال گذشته صنعت دست دوزي زنان افغان در كشور هند در رقابت با چندين كشور، مقام اول را بدست آورد؛ به گفته وي دست دوزي هاي ما در بيشتر رقابت هاي جهاني مقام اول را به دست مي آورد در حالي كه ما هيچ اطلاعي نداريم و نه كسي ما را تشويق مي كند. ‌ ‌

وي مي گويد:"ما نمي دانيم در ايـــــن رابطه شكايت خـــــود را بـــــه چه كسي بگوييم. چون هيچكس به حرف ما گوش نمي دهد و اجازه ديدار مسوولين كه براي ما ممكن نيست." ‌ ‌

مشكل ديگر زنان صنعت پيشه، نبود امكانات مالي است؛ چون در هر برنامه به صراحت ذكر گرديده است كه پــــــــــرداخت مصارف شركت در نمايشگاه ها درخارج از كشور به عهده خود زنان است و زنان صنعت پيشه تا هنوز آنقدرتوانمندي پولي ندارند كه اين مصارف را بپردازند.


‌ضعف كار اتاق تجارت و صنايع ‌ ‌

اتاق تجارت و صنايع افغانستان  گام موثري در اين راستا برنداشته است. بـــــه گفته خان جان الكوزي مسوول اتاق تجارت و صنايــع افغانستان،  كارهاي بنيادي اين وزارت در اين بخش،  ايجاد اتحاديهء  منظم جهت تشويق صنعت دستي زنان در چوكات اتاق تجارت است كه با تدوير جلسات منظم در حل مشكلات آنان را كمك مي كند .

‌به همين ترتيب سال گذشته سروي در رابطه به صنايع دستي و بخصوص صنايع دستي زنان به كمــك

(‌‌ USAID) آغاز گرديد كه زنان تا چه حد به صنايع دستي دستـرسي دارند كه تا هنوز  اين برنامه ادامه دارد.  ‌ ‌‌ ‌همچنان اتحاديهء‌ بنام صنايع دستي در چوكات اتـــــاق تجارت وجود دارد كه مطابق به قانون فعاليت مي كند. ‌ ‌

وي مـــــي افزايد:"طوري كه لازم است به اين صنعت كمك صورت نگرفته، دولت زمينه مناسب براي رشد آن بوجود نياورده و از طرف ديگر صنعت كاران به اساس تعــرفه هاي حمـــايوي حمايه نمي شوند و براي آنان سهولت ايجاد نمي شود ." ‌ ‌

به گفته اي آقـاي الكوزي تعرفه مهره هاي پلاستيكي و سنگي كه در سوزن دوزي استــفاده مي شوند، بلند تر از تعرفه هاي تلويزيون و وسايل ديگرالكترونيكي است. اتـــــاق تجارت و صنايع،  پلان هاي انجام سروي و زمينه تــدوير نمايشگاه هـا را مساعد ساخته و زمـينهء‌ بازاريابي و ماركيت بـراي فـروش اين صنعت را به وجود آورده است.  ‌ ‌وي افزود:" در نظـر است تــا ساحه اي را در چمن حضوري براي تدوير نمايشگاه دايمي صنايع دستي اختصاص دهند. "


نتيجه گيري  ‌ ‌

هر گـاه ماركيت هاي مخصوص براي هر بخش از صنايع دستي در مـــــحل معين وجود داشته باشد و جاي امن به آن اختصاص يابد به يقين كه كمك موثري براي رشد صادرات مي شود و از سوي ديگر صنايع دستي افغانستان به تدريج جاي از دست رفته اش را در بازار هــاي جهـــاني دوباره به دست خواهد آورد. درحـــــال حاضر بيشتر صنعت كاران افغان در كشور هاي همسايه بسر مي برند و به دليل نبود امينت ؛ عدم اعطاي قروض و كمك هاي مالي ديگر نمي توانند؛ جرئت نمايند تا كارخانه هاي كوچك توليدي شان را به كشور انتقال دهند. از سوي ديگر ورود بيش از حـــــد صادرات كشورچين نيز بازار صنايع دستي را به ركود مواجه ساخته است. همچنان وزارت امور زنان بايد كار نظارت بر پروژه هاي زنان را جدي گرفته و در سفر با ولايات دوردست پاليسي هاي را براي  آنان نيز در نظر داشته باشند. ‌

 

 

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر