Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

19˚C
4˚C

قندهار فردا آفتابی

23˚C
7˚C

هرات فردا آفتابی

19˚C
3˚C

مزارشريف فردا آفتابی

-1˚C
-6˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
1˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
7˚C

باميان فردا آفتابی

8˚C
-1˚C

زرنج فردا آفتابی

25˚C
9˚C

ميمنه فردا آفتابی

7˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

خواست هاي زنان افغان از ملل متحد

تهيه شده توسط سهيلا وداع خموش
پنجشنبه 27 جوزا 1389 ساعت 10:33

خواست هاي زنان افغان از ملل متحد

 

همزمان با دهمين سالـــروز  جهاني عام شمول (قطعنامه 1325 شوراي امنيت  ملل متحد در مورد نقش زنان درپروســــه صلح و امنيت و سهم فعال آنان در اجتماع ) كـه همه ساله در تمام كشور هاي جهان از سوي  مــلــل متحد و نهاد هاي فعال جامعه مدني برگذار مـي گردد، در افغانستان نيز از اين روز تجليل به عمل آمد. ‌ ‌

‌قطعنامهء‌‌ 1325 كـــه در سال 2000 ميلادي پيرامون نقش زنــان  در پروسه صلح و حل منازعات به تصويب رسيده است، چهار ساحه آسيب پذير را مشخص مــــي سازد؛ مانند، در حاشيــه بردن نظر زنان  در پروســــه ســـــــاختــار صلـــح، مانع اثرات جنـــگ ‌بر زنـــان، عــــدالت بــــراي قــــربــانيان كشمكش هـاي جنسي و شناخت قوه رهبري  زنان و سهم گيري آنان در بازسازي. ‌ ‌

اين در حاليست كـــــه  نهاد هاي جامعه مدني، شبكه مدافعين صلح، يونيفم (صندوق ملل متحد بـــراي زنان)، UNDP ‌(برنـــــامه انكشافي ملل متحد )، كميـــسيون مستقل حقوق بشر و...  طي  نشستي به روز شنبه 22 ‌ جـــوزا مطابق 12‌ جون در كابل، روي نگراني هاي زنان افغان ونقش زنان در زمينه صلح و امنيت يا حل منازعات موجود در كشور صحبـــت و گفتگــــو نمـــودند. در ايــــن نشــست مشـــكلات زنـــان و نگراني هاي آنان از مشكلات تامين صــلح و امنيت مورد بررسي قرار گرفت وطــرح و پيشنهاد هاي مشخص نيز براي "استيفن دميستورا" نماينـــدهء خـــــاص ســــرمنـشــــي ملل متحد كه در جمـــع اشتـــراك كنــنده گـــــــان بود، پيشكش گرديد.  ‌ ‌

كنترول ســـرحدات، خلــع سلاح افراد و گروه هـــاي مختلف، هماهنگـــي بيــــن قواي خارجي و داخلـــي، ارتـــــقاي ظرفيت قواي امنيتي، افزايش مشاركت سياسـي زنان در كشور، دسترسي زنان به عدالـــت، حمايـــت جامـعه جهاني و ملل از زنان و پروسه صلح از جملـــه پيشنهاداتي بود كه به باور اين نهاد ها، مــي تواند راه را براي صلح باز كرده و مشكلات را تا حد  زيادي از سرراه زنان بردارد. ‌ ‌

خانم شيلا صميمـي مسوول دادخواهي شبكه زنان افغان ( AWN) مـي گويد:"عدم هماهنگي بين نيروهاي افغان و خارجي، عدم اعتماد زنان بر پوليس در راپور دهــــي از خشونت ها ، سبب شده است تا مشكلات زيادي در راستاي زنده گي  زنان افغان افزايش يابد."

خانم صميمي بــــه ايــــن باور است كه ارتقاي ظرفيت قواي امنيتـــي و افزايش زنان در صفوف پوليس، حمايــت جامعه جهانـــي از زنان، مشاركت زنان، كاهش تجاوزات جنسي، هماهنگــي دقيق بين نيروهاي امنيتي خارجــي و داخلي مي تواند تا حد زيـــادي بـــر بهبود وضعيت زنان كمك نمايد. او مي‌افـــزايد: "جامعــــه جهاني بايد افغانستان را از كشمش هـــــاي منطقوي حمايت كند و از پروسه صلح پشتيباني نمايــــد تـــا زنــان افغان بتوانند، از مشكلات موجود رهايي يابند. ‌ ‌

با اين حال ملـــكه قانع رئيس دفتر ECW ‌مركز تعليمـــــي براي زنان افغانستان با انتقاد از كمرنگ بــــودن سهم زنان در پروسه صلح گفت:" متاسفانه سهم زنان در پروسه صلح كمرنگ بوده است. نبايد چنين برنامه ها نمايشي باشند، به باور من بايد كميـــسيون يـــا نـــهادي تشكيل گردد تا موافقتنامه  شماره 1325مــلل متحد را پلانگذاري كرده و تعقيب نمايد.   ‌ ‌

از ســوي ديگـــــر خانــم حميرا حقمل استاد پوهنحِي حقوق و علــــوم سياسـي پوهنتون كابل مي‌گويد: "دسترسي زنان به عدالت متاسفانه قابل مكث مي باشد، زنان بــا مشكلات فراواني مواجه اند، ضرورت ديده مـــي شود تا زنان افغانستان از حقوق خويش به طور كــلــي آگاهي يابند. كمرنگ بودن حضور زنـــــان در سيستم قضايـــي افغانستان باعث شده تا آنان نتوانند بـــه مــــراجع قــــانوني مراجعه نمايند." ‌ ‌

همچنين عدم ارايه خدمـــات صحــــي در دور دست هاي كشور، پائين بودن سطح سواد و عدم دسترسي دختران بـــه تعليم و تربيه به دليل ناامني ها، قاچــاق زنــــان از طريــق ســـرحدات، افزايش بيماري ايدز، توبركلوز و غيـره از جمله انتقاد هاي بود كه از سوي برخي از نهاد ها بيان گرديد. ‌

‌خانم نجيبه ”ايـــوبي“ منجنگ دايركتر كليد گروپ در اين گرد همايـــي ضمن اينكه از سه زن ژورنالست شهيد ذكيه ”ذكي“، حانګه آماج و شيما ”رضايي“ كه در راه آزادي بيان جان هاي خود را فدا كرده اند ياد نمود، در مورد زنان خبر نگار و مشكلات خبر نگاري براي زنـــان افغان صحبت نموده گفت: ”از دانش و ظرفيت هــاي زنان ژورنالست افغان به دليل ناامني و عدم حمايـت  لازم براي آنان، استفادهء‌ درست صورت نمي‌گيرد، مسالـــه زنان ژورنالست ضرورت به توجه جدي تر دارد.

با اين حال استيفن  ديميستورا نماينده خاص سرمنشي ملــل متحــد درافغانستان مي‌گويد: "روز جهاني عام شمول مي تواند يكروز تشريفاتي باشد ؛ اما در عين حال يك گام عملي براي آغاز تغييرات خواهد بود. زنان در جهان قــــربانيان جنگ اند ، با ايـن حال اشتــــراك بيش از 300 زن در جرگه صلح يك  حركت بســــيار خوب مـــي‌باشد، در آنجا زنان خاموش نبودند." ‌ ‌

او همچنين افزود:  "مــا و شـــــما بايد تلاش كنيم كه 68 كرسي زنــــان در انتخابات پارلماني، حفظ گردد؛ چون سهـــم بيشتر زنان در انتخابات آينده، يگانــــه راه رسيـــدن بـــه مـــوفقيت آنان درافغانستان است." ‌ ‌

او مي گويد: "اين جرگــــه يك موفقيت بزرگ براي شركت كننده گان و پيامي براي كساني بود كه در خارج از خيمه جرگــــه وجود داشتند وبا دولت افغانستان مخالف مـــــي باشند. زنان شايد از اين نگران باشند كه بــــه خاطر عدم امنيت نتوانند؛ در انتخابات شركت كنند، مـــا در افغانستان هستيم و بايد در مورد مشكلات آنان توجه شود. ديمستورا؛ همچنين زنان را بــــه متحد شدن تشويق كرده و گفت: " از شما مـي خواهم هميشه متحد بوده و هر شش ماه يكبار پيام هـــــاي قــــوي و همه جانبه را انتخاب و مطرح نمائيد و وقتي از آن نتيجه خوب و عملي گرفتيد، پيام ديگري را انتخاب و طرح كنيد.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر